background image
„Na Spiszu” nr 2 (63) 2007 r.
30
Dusztyn ludziom kojarzy się dzisiaj z pięknym położeniem i Panią Mie-
czysławą Faryniak ze Skałki, a naukowcom z badaniami Stanisława Staszi-
ca. Atrakcji i ciekawostek związanych z tą wsią spiską jest o wiele więcej,
o czym informuje ciekawie zaprezentowana strona internetowa opracowana
przez Marka Kaczmarczyka , którą można znaleźć pod adresem http://dursz-
tyn.ugnowytarg.pl/strona/dursztyn.html
resa Sordyl i Ewa Pitek jako członko-
wie zarządu.
Zebraniu przewodniczyła nowo
wybrana na sołtysa wsi pani Stanisła-
wa Sołtys. Obecni przedstawiciele Za-
rządu Głównego Związku Polskie-
go Spisza obiecali wsparcie organi-
zacyjne dla inicjatyw wiejskich, któ-
re służą mieszkańcom, promocji au-
tentycznej kultury regionalnej. Cho-
dzi zwłaszcza o zainteresowanie spra-
wami regionalnymi nauczycieli, dzie-
ci szkolnych i młodzieży.
W dyskusji przewijało się wie-
le ciekawych propozycji, mi.in. re-
aktywowanie zespołu regionalnego,
organizowanie corocznego festynu
wiejskiego, promowanie dorobku wsi
i regionu w prasie i internecie, uczest-
nictwo w imprezach regionalnych,
a także w kraju i za granicą. Swoje
wsparcie dla reaktywowania działal-
ności zespołu zadeklarowali wszyscy
obecni. Szczególnie cenne były uwagi
pani Heleny Bratkowskiej i pani Tere-
sy Pitek, które posiadają doświadcze-
nie i wiedzę na temat folkloru. Do nie-
dawna zespół z Koła Gospodyń Wiej-
skich robił furorę wszędzie gdzie się
pokazał. Osoby, które w nim działa-
ły reprezentowały niebywały poziom
humoru ale też wysoki poziom kul-
tury osobistej. Nasza redakcja życzy
więc sukcesów i realizacji ambitnych
planów. Będziemy też informować
w naszej gazecie o sprawa Dursztyna,
w czym swoją pomoc zaoferowali Kata-
rzyna Jaworska, Aleksandra Kachniarz
i Czesław Nalewajski. (red)
Dursztyn – nowe ogniwo
Związku Polskiego Spisza
Warto też zapoznać się z dziejami tutejszej parafii o czym informuje stro-
na www.dursztyn.ofm.krakow.pl
W dniu 18 marca 2007 roku dursztynianie zainteresowani kultywowa-
niem tradycji regionalnych postanowili powołać wiejskie koło Związku Pol-
skiego Spisza. Wybrano Zarząd Koła w składzie: Wojciech Sołtys – prezes,
Aleksandra Kachniarz – sekretarz, Grażyna Kaczmarczyk – skarbnik, oraz Te-