background image
„Na Spiszu” nr 2 (63) 2007 r.
26
Panie Wójcie - jaki jest aktualny stan przygoto-
wań do rozpoczęcia prac modernizacyjnych w ośrod-
ku zdrowia w Łapszach Niżnych?
Zanim odpowiem na to pytanie, to przypomnę, że
według władz sanitarnych budynek ośrodka zdrowia ak-
tualnie nie spełnia wymogów stawianych obiektom służ-
by zdrowia i w związku z tym wymaga gruntownej mo-
dernizacji. Generalnemu remontowi muszą być poddane
wszystkie instalacje wewnątrz budynku, muszą być zmo-
dernizowane gabinety lekarskie, poczekalnie, sanitariaty.
Muszą być wykonane nowe poczekalnie, osobne dla pa-
cjentów chorych i oddzielne dla zdrowych. Trzeba stwo-
rzyć ułatwienia w poruszaniu się osób niepełnospraw-
nych, zbudować pochylnie, wykonać windy.
Każdy zamiar modernizacji wymaga opracowa-
nia projektu prac. Co do tej pory uczyniono w tym
zakresie?
Urząd Gminy ogłosił przetarg na wyłonienie wyko-
nawcy dokumentacji i opracowania wniosku aplikacyj-
nego do Norweskiego Funduszu Mechanizmu Finanso-
wego w celu uzyskania zewnętrznych środków finanso-
wych na realizację zadania, którego koszt wyniesie oko-
ło 1 – 1,5 mln zł. Do przetargu zgłosiła się tylko jedna
firma – Instytut Doradztwa Europejskiego „Innowacja”
z Krakowa, która przyjęła wykonanie zadania za kwo-
tę 130 000 zł. Termin złożenia wniosku mija 16 kwietnia
2007 r. Do wniosku aplikacyjnego potrzebny jest projekt,
który został już wykonany. Ponadto do wniosku wyma-
ganych jest wiele załączników, które Urząd Gminy przy-
gotowuje w porozumieniu z wykonawcami tych załączni-
ków, m.in. z kierowniczką Ośrodka Zdrowia doktor Ko-
czocik, która określiła rodzaj sprzętu do zakupu, niezbęd-
nego do wykonania po remoncie budynku, planowanych
usług medycznych.
Do 30 marca spodziewamy się otrzymać z RIO opinię
o wykonaniu budżetu gminy, która będzie również załącz-
nikiem do wniosku aplikacyjnego do Norweskiego Fun-
duszu Mechanizmu Finansowego. Ze względu na krótki
termin do złożenia wniosku wykonuje się kilka rzeczy na-
raz, tj. studium wykonalności modernizacji, projekt archi-
tektoniczny i inne materiały niezbędne do wniosku.
Przypominam, że termin złożenia wniosku upływa
w dniu 16 kwietnia 2007 r.
Co będzie jeżeli gmina nie otrzyma środków fi-
nansowych z Norweskiego Funduszu Mechanizmu Fi-
nansowego?
Liczymy, że uda nam się pozyskać pieniądze, gdyż
Norweski Fundusz Mechanizmu Finansowego przewidu-
je działanie w trzech aspektach, to jest – część inwesty-
cyjna, część usług medycznych, część programu profilak-
tyki. Część programu profilaktyki idzie w parze z usłu-
gami, bo usługi wynikają z programu profilaktycznego.
Wszystkie części muszą być podzielone po równo, gdyż
wówczas projekt ma szansę być dofinansowany.
Jeżeli jednak nie otrzymamy w tym roku środków fi-
nansowych z tego funduszu, to zebrane materiały złoży-
my pod koniec roku do Małopolskiego Programu opera-
cyjnego dotyczącego ochrony zdrowia z realizacją w roku
następnym. Zamierzamy ponadto wystąpić o pożyczkę fi-
nansową do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska w celu uzyskania pieniędzy na wykonanie w bu-
dynku ośrodka zdrowia termomodernizacji, tj. wymianę
okien, termoizolację budynku, wymianę instalacji grzew-
czych, elektrycznych. Prace te należy wykonać w ramach
kosztorysu niekwalifikowanego jeszcze przed okresem
grzewczym nie czekając na odpowiedź z Funduszu Nor-
weskiego, która nie nadejdzie wcześniej jak w paździer-
niku – listopadzie 2007 r.
Prace termomodernizacyjne należy wykonać w ra-
mach własnych środków finansowych , gdyż Norweski
Fundusz Mechanizmu Finansowego nie przyznaje pie-
niędzy na prace termomodernizacyjne. Obecnie na ten
cel możemy przeznaczyć kwotę 220.000 zł.
Czy w ramach modernizacji przewiduje się po-
większenie kubatury budynku?
W ramach prac remontowych przewidujemy wybu-
dowanie całej ściany frontowej budynku, powiększenie
gabinetów lekarskich i zwiększenie powierzchni ciągu
komunikacyjnego – korytarzy- co najmniej do szeroko-
ści 2 m, przesunięcia ścian wewnętrznych pomieszczeń,
zbudowanie windy.
Modernizacja ośrodka zdrowia w Łapszach Niżnych
Wywiad z wójtem gminy Łapsze Niżne mgr Pawłem Dziubanem