background image
29
„Na Spiszu” nr 2 (63) 2007 r.
Już kilka razy władze samorządowe Nowego Targu i Zakopanego, a tak-
że lokalni przedsiębiorcy spotkali się z parlamentarzystami z terenu naszego
regionu. W dniu 2 kwietnia 2007 w siedzibie Euroregionu „Tatry” zastana-
wiano się nad tzw. pakietem dla Podhala. Obecni byli Anna Paluch, Edward
Siarka, Andrzej Gut-Mostowy, Bronisław Dutka i Edward Ciągło. Zabrakło
senatora Franciszka Adamczyka, który wyjechał służbowo do USA. Posłowie
usłyszeli wiele nowych postulatów, które przysporzyłyby zdaniem uczestni-
ków polskiej gospodarce dodatkowego impulsu.
Za każdym razem zastanawiam się, czy o takich spotkaniach zaintereso-
wani obywatele nie powinni być informowani z odpowiednim wyprzedzeniem.
Tego typu „wysłuchania” powinny być otwarte, a projekty dla naszego regio-
nu zawczasu przedstawione publicznie w prasie. Inaczej za każdym razem od-
będzie się efektowna dyskusja, potem sucha notka prasowa bez spodziewanej
efektywności. No chyba, że chodzi o to, aby spotkania kończyły się na gada-
niu! Moment jest bardzo ważny, jeśli bowiem nasze samorządy nie przygo-
tują na czas sensownych projektów, na czas nie zapewnią im dofinansowania
w pespektywie 2007-2013, to skończy się na biadoleniu, a w konsekwencji na
utracie społecznego zaufania do sprawowania mandatu wyborczego.
CZARNA GÓRA
– MOST
JANA PLUCIŃSKIEGO
Minęło już 110 lat od chwili uro-
dzin Jana Plucińskiego, wybitnego
spiskiego regionalisty, honorowe-
go członka Związku Podhalan. W 20
rocznicę śmierci tego wielkiego pa-
trioty ze środowisk lokalnych wyszła
inicjatywa, aby jego imieniem nazwać
pięknie odnowiony most.
Remont 81-metrowego mostu na
potoku Białka w Czarnej Górze w cią-
gu drogi krajowej nr 49 Nowy Targ
- Jurgów nadzorował krakowski od-
dział Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad. Wykonawcą re-
montu było Podhalańskie Przedsię-
biorstwo Robót Drogowo - Mosto-
wych z Nowego Targu, które zakoń-
czyło prace zgodnie z terminem w li-
stopadzie 2002 roku. Koszt prac wy-
niósł prawie 2 mln złotych.
Istniejący most został zbudowany
w latach 1961 – 1963 w trakcie budo-
wy drogi z Nowego Targu do grani-
cy państwa. Wcześniej w tym miej-
scu stał drewniany mostek, który czę-
sto porywał wartki nurt Białki. Kilka
razy remontowano i zabezpieczano
podmyte w czasie ostatnich powodzi
podpory obiektu.
Most położony jest w ciągu dro-
gi łączącej Spisz i Podhale. Lokalny
samorząd postanowił uczcić człowie-
ka, którego działalność na rzecz oby-
dwóch regionów połączyła je tak, jak
łączy je ta droga. Nowo wyremonto-
wany obiekt otrzymał godnego patro-
na, którym został Jan Pluciński. Za-
pomniano jednak upamiętnić odpo-
wiednią tabliczką ten fakt. Teraz jed-
nak nowy wójt gminy Bukowina Ta-
trzańska, pan Sylwester Pytel, zobo-
wiązał się, że to niedopatrzenie zosta-
nie naprawione.
(red)
W czasie spotkania w Urzędzie Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej
Nasi parlamentarzyści
Aktywność posłów sprowadza się przede wszystkim do prac parlamen-
tarnych, a także do uczestnictwa wielu spotkaniach i naradach, na których
jest okazja wysłuchać głosu wyborców. Szczególnie aktywni są posłowie PiS
Anna Paluch i Edward Siarka. Po Nowym Roku widywaliśmy ich na wielu
imprezach regionalnych m.in. na lokalnych „opłatkach”, na otwarciu Karna-
wału Góralskiego w Bukowinie Tatrzańskiej, na sesji naukowej w Nowym
Targu poświęconej dziejom polskiego podziemia na Podhalu w czasie oku-
pacji (także po II wojnie światowej), a w szczególności działalności oddziału
Józefa Kurasia – „Ognia”. Posłowie interesowali się też sytuacją Gimnazjum
w Krempachach. Poseł Edward Siarka uczestniczył w Zakopanem w media-
cjach w przedmiocie nieuzasadnionego ataku mediów na kościół katolicki, co
podważało zaufanie do religii, do ludzi i instytucji niezmiernie ważnej w na-
szym społeczeństwie. Ponadto poseł Anna Paluch odbyła kilka spotkań doty-
czących zmiany przepisów w zakresie ochrony wilków, a także usprawnienia
zasad zgłaszania szkód i wypłaty odszkodowań za zabite owce.
Jan Budz