background image
27
„Na Spiszu” nr 2 (63) 2007 r.
Czy w budynku ośrodka będzie się mieścić apte-
ka jak dotychczas?
Nie. Przewiduje się wzniesienie nowego parterowe-
go budynku wolnostojącego przed Ośrodkiem Zdrowia
z przeznaczeniem na aptekę .
W tym celu gmina ogłosiła przetarg ustny, ograniczo-
ny na sprzedaż placu pod budowę wolnostojącego budyn-
ku z przeznaczeniem na aptekę. Do przetargu przystąpi-
ło dziewięć osób z Polski Południowej. Przetarg wygrała
pani z Krośnicy przebijając o 100 % cenę wywoławczą.
Budynek ma stanąć w ciągu dwóch lat z własnych środ-
ków finansowych osoby zainteresowanej.
W budżecie założono dochody w wysokości
18.410.000 zł
Źródłami dochodów są wpływy z tytułów:
1) 71.000 zł - udziały gminy w podatkach, które otrzymuje z Urzędu Skarbowego
2) 3.910.730 zł - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania zlecone własne oraz na
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
3) 1.132.218 zł - z podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych
4) 4.916.991 zł - z pozostałych dochodów własnych, podatków i opłat lokalnych
5) 8.379.061 zł - z subwencji dla oświaty.
Uchwała przewiduje wydatki budżetu gminy na następujące cele:
1. Rolnictwo i łowiectwo
7. 500 zł
2. Transport i łączność
1.319. 050 zł
3. Gospodarka mieszkaniowa
500. 000 zł
4. Administracja publiczna w tym Urząd Gminy
1.350.000 zł
5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1. 330 zł
6. Obrona narodowa
200 zł
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
400.250 zł
8. Obsługa długu publicznego
200.000 zł
9. Różne rozliczenia
230.000 zł
10. Oświata i wychowanie
8.640.000 zł
11. Ochrona zdrowia
120.000 zł
12. Pomoc społeczna
4.039.570 zł
13. Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska
1.023.000 zł
14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
160.000 zł
15. Kultura fizyczna i sport
170.000 zł
Łączna kwota wydatków wyniesie
18.414.000 zł
Czy podczas prac remontowych ośrodka i budo-
wy nowej apteki zostanie zawieszona działalność obec-
nej apteki?
Aktualnie ustalam z dotychczasowym kierownikiem
apteki mieszczącej się w budynku Ośrodka Zdrowia ter-
min zakończenia jej działalności, gdyż nie chcę pozba-
wiać mieszkańców możliwości zaopatrywania się w leki
na miejscu.
Dziękuję za rozmowę.
Z wójtem gminy Łapsze Niżne
Pawłem Dziubanem
rozmawiał Franciszek Payerhin
B
UDŻET
GMINY
W
SKRÓCIE
Rada Gminy Łapsze Niżne w dniu 12 stycznia 2007 r. uchwaliła budżet gminy na 2007 r.
Szczegóły dotyczące wpływów i wydatków znajdują się w Uchwale Budżetowej Gminy Łapsze Niżne na 2007 r.
Nr V – 31/2007 z dnia 12.I.2007 r.
Prawo wglądu do treści uchwał rady gminy ma każdy dorosły obywatel gminy.
Franciszek Payerhin