background image
21
„Na Spiszu” nr 2 (63) 2007 r.
Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy
zostało powołane do życia w grudniu 2005 roku
na spotkaniu Komitetu Założycielskiego w Kra-
kowie. W skład stowarzyszenia wchodzi grupa en-
tuzjastów ze Spisza i Podhala, która tworzy tzw.
Lokalną Grupę Działania (LGD).
Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy
Organem decyzyjnym Stowarzyszenia jest Zarząd składający się z dwuna-
stu osób. Natomiast organem kontrolnym Komisja Rewizyjna, w skład któ-
rej wchodzą cztery osoby.
Na realizację projektu złożą się
działania wykorzystujące lokalny po-
tencjał, aktywizujące i integrujące
mieszkańców obszaru Spisza i oko-
licy. Projekt będzie służył promocji
obszaru oraz wymianie doświadczeń
między mieszkańcami.
W projekcie zaplanowano dzia-
łania z podziałem na trzy etapy w ra-
mach następujących tematów wio-
dących:
I. Zastosowanie nowych informa-
cji know-how i nowych technolo-
gii w celu podniesienia konku-
rencyjności produktów i usług ob-
szarów wiejskich.
Z tym tematem związane są na-
stępujące cele strategiczne: „Posze-
rzenie wiedzy i zwiększenie umie-
jętności zarządzania środowiskiem”,
„Spisz regionem otwartym”.
Zaplanowano wykonanie por-
talu internetowego Spisza i okolicy,
jako narzędzia nowoczesnej komuni-
kacji społecznej. Portal zawierać bę-
dzie: opis regionu i poszczególnych
miejscowości, galerię fotografii, bazę
obiektów turystycznych, kulturalnych,
noclegowych i podmiotów gospodar-
czych. Na stronie zamieszczony bę-
dzie również kalendarz imprez regio-
nalnych. Dodatkowo strona wzbo-
gacona zostanie o forum dyskusyj-
ne, dzięki, któremu uzyskamy moż-
liwość śledzenia opinii na temat na-
szego regionu. Opracowana i udostęp-
niona na portalu zostanie także inte-
raktywna mapa regionu Spisza i oko-
licy, która umożliwi wirtualne zwie-
dzanie regionu.
II. Poprawa jakości życia
na obszarach wiejskich.
Z tym tematem związany jest
cel strategiczny „Polepszenie jako-
Numer Gazety współfinansowany ze środków
Programu Leader+
Szerzej o Programie Leader+ piszemy wewnątrz numeru
Lokalna Grupa Działania na Spiszu i okolicy
Zarząd
1. Kowalczyk Julian
Łapsze Niżne
Prezes
2. Mikulska Krystyna
Nowy Targ
V-ce Prezes
3. Płachta Maciej
Trybsz
V-ce Prezes
4. Wnęczak Celina
Kacwin
Sekretarz
5. Nowak Emilia
Niedzica
Skarbnik
6. Budz Tomasz
Czarna Góra
Członek
7. Golonka Marcin
Jurgów
--
8. Kikla Marian
Czarna Góra Zagóra
--
9. Łukasz Zofia
Krempachy
--
10. Majerczak Józef
Nowa Biała
--
11. Trzop Agnieszka
Czarna Góra
--
12. Wrocławiak Mieczysław
Harklowa
--
Komisja Rewizyjna
1. Błachut Dominik
Frydman
Przewodniczący
2. Krzysztofek Anna
Krempachy
V-ce Przewodniczący
3. Celińska Organa Bożena Harklowa
Członek
4. Pawlak Alicja
Jurgów
--
Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy swoim działaniem obejmuje
polską część regionu Spisz, w skład którego wchodzi 14 wsi położonych na
terenie trzech gmin: Łapsze Niżne, Bukowina Tatrzańska i Nowy Targ. Na-
szym głównym celem jest wypromowanie regionu oraz polepszenie jakości
życia mieszkańców Spisza i okolicy poprzez rozwój turystyki. Stowarzysze-
nie Rozwoju Spisza i Okolicy działa w oparciu o statut.
Organizacja powstała, aby starać się o środki dla naszego regionu z funduszy
Unii Europejskiej, a przede wszystkim z pilotażowego programu Leader +.
W chwili obecnej mamy przyjemność poinformować Państwa, że przygo-
towany przez nasze Stowarzyszenie wniosek pt. „Leader + na Spiszu i Oko-
licy” został pozytywnie rozpatrzony i przyjęty do realizacji.