background image
„Na Spiszu” nr 2 (63) 2007 r.
24
29.03.2007 r. w hotelu „Pieniny” w Niedzicy odbyła
się promocja przewodnika „Kapliczki polskiego i słowac-
kiego Spisza”. Współautorami tego przewodnika są Elż-
bieta Łukuś i Józefa Żołądek nauczycielki z gimnazjum
w Łapszach Niżnych oraz Grzegorz Kubal, który opra-
cował rozdział „Wybrane kapliczki słowackiego Spisza”.
Wymienione Panie opracowały kapliczki gminy Łapsze
Niżne oraz pozostałe kapliczki polskiego Spisza. Wy-
dawnictwo nawiązuje szatą graficzną i wielkością do po-
przedniego przewodnika, który ukazał się dwa lata temu
pod nazwą „Kościoły polskiego i słowackiego Spisza”.
Nic dziwnego , wydawcą jest ta sama firma, mianowicie
Arete II z Krosna.
Autorzy przewodnika: od lewej Grzegorz Kubal,
Elżbieta Łukuś i Józefa Żołądek
pachach oraz z 2 regionalnych zespołów: „Ciardasie”
z Czarnej Góry i „Zawaternik” z Leśnicy. Na pierwsze spo-
tkanie przyjechało łącznie 74 osoby. Spotkanie odbyło się
w Łapszach Niżnych w dn. 27.09.2005 r. (OSP).
Kolejne spotkanie z młodzieżą miało miejsce 4.12.05
w GOK w Łopusznej. Spotkanie odbyło się pod hasłem:
„Jak realizować marzenia – wieś moich marzeń”. W spo-
tkaniu uczestniczyło 17 osób
Trzecie a zarazem ostatnie spotkanie z młodzieżą –
odbyło się w pięknej scenerii niedzickiego Zamku Duna-
jec. Miejsce sprzyjało tematyce spotkania, które tym razem
odbyło się pod hasłem „Bohaterowie pieśni gminnej”
Oprócz Spotkań: Młodzież z Gimnazjum w Łapszach
Niżnych oraz z Gimnazjum w Krempachach zrobiła też
gazetkę szkolną o projekcie „Spisz i okolice” oraz pro-
gramie Leader+. Maria Tomasz z Gimnazjum w Łapszach
Niżnych napisała krótki artykuł pt. „Program Leader+ na
Spiszu” o uczestnictwie młodzieży z Gimnazjum w Łap-
szach Niżnych w projekcie „Spisz i okolice”.
W imieniu Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okoli-
cy prezes Julian Kowalczyk
Kontakt:
Stowarzyszenie RSiO
ul. Jana Pawła II 63, 34-442 Łapsze Niżne
tel.: 018 2659310, kom. +48 664 758 092
e-mail: biuro@spisz.org, www: www.spisz.org
P
RZEWODNIK
PO
SPISKICH
KAPLICZKACH
Informacje napisane są w języku polskim, słowac-
kim, niemieckim i angielskim. Przewodnik współfinan-
sowany był przez Unię Europejską, ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-
gramu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III a Polska- Re-
publika Słowacka. Inwestycja kosztowała brutto 33.750
zł. W następnych numerach gazety postaramy się przy-
bliżyć historię niektórych kapliczek.
P
RZEWODNIK
PO
SPISKICH
KAPLICZKACH
P
RZEWODNIK
PO
SPISKICH
KAPLICZKACH