background image
23
„Na Spiszu” nr 2 (63) 2007 r.
Zorganizowanie imprez regionalnych:
- „Konkurs na Spiską Szopkę - Betlejymek”
- „Spisko Watra”
- „Spiskie Zwyki
Przyjęte działania mają na celu podniesienie świa-
domości i wiedzy uczestników oraz widzów wymienio-
nych imprez regionalnych na temat swojej „małej ojczy-
zny” jaką jest Spisz oraz podniesienie dochodu miejsco-
wej ludności.
Szkolenia agroturystyczne
W dniach od 19- 24.03.2007r. w Łapszach Niżnych
odbyły się bezpłatne szkolenie agroturystyczne mające
na celu podnoszenie jakości świadczonych usług agrotu-
rystycznych wśród społeczności lokalnej. Zajęcia zosta-
ły zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Spisza
i okolicy z siedzibą w Łapszach Niżnych w ramach Sek-
torowego Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego oraz Rozwój Ob-
szarów Wiejskich 2004-2006” działanie 2,7 „Pilotażowy
Program Leader+” Schemat II- pt. „ Ze Spiszem w świat”.
W zajęcia wzięło udział 25 mieszkańców Spisza z gmin
Łapsze Niżne, Bukowina Tatrzańska, Nowy Targ. Szko-
lenie zostało sfinansowane ze środków Fundacji Progra-
mów Pomocy dla Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Zajęcia prowadziło Europejskie Centrum
Edukacyjno – Usługowe z Krościenka n/ Dunajcem któ-
rego dyrektorem jest Bożena Wołowicz.
I. „Projekt najciekawszego szlaku turystyczny
po Spiszu i najbliższej okolicy” – wymaga się krótkie-
go opisu szlaku – którędy przebiega, jaką ma trudność,
co można tam zobaczyć? Do opisu należy dołączyć sche-
matyczną mapkę lub ksero fragmentu mapy turystycznej
z przebiegiem trasy i zaznaczonymi miejscami postojo-
wymi. Opracowanie dotyczyć może już istniejących na
tym terenie szlaków turystycznych lub też zupełnie no-
wych wytyczonych przez autorów prac.
II. „Najładniejszy zakątek Spisza” – wymaga się
by opracowanie tego tematu zawierało rysunek lub zdję-
cie wybranego miejsca oraz krótkie wypracowanie (stro-
na A4 mile widziana wersja elektroniczna) na temat gdzie
ono się znajduje, jak tam dotrzeć, jak wygląda, dlaczego
jest dla ciebie wyjątkowe? Rysunek można wykonać do-
wolną techniką (farby, kredki, węgiel, itp.)
III. „Najlepsza fotografia ze Spisza” – wymaga się
dostarczenia fotografii o wymiarach co najmniej 10cm/
15cm (format pocztówkowy) z opisem zdjęcia z tyłu: au-
tor, adres, tytuł zdjęcia, miejsce i data wykonania fotogra-
fii. Zdjęcie może być zrobione wcześniej np. podczas wa-
kacji. Można w uzupełnieniu do wersji papierowej nad-
syłać także fotografie robione techniką cyfrową, nagrane
na płyty CD lub DVD, również z dokładnym opisem na
okładce płyty. Tematyka prac jest dowolna (widoki, mar-
twa natura, ludzie, zabytki, śmieszne sytuacje.) ale po-
winna być związana z regionem Spisza i okolicy. Jeden
uczestnik konkursu może nadesłać dowolną ilość zdjęć.
IV. „Najciekawsze podanie ludowe” - legenda zwią-
zana z daną miejscowością na Spiszu lub miejscem na wy-
branym szlaku turystycznym Spisza i najbliższych oko-
lic – wymaga się wypracowania (max 2 strony A4 mile
widziana wersja elektroniczna) z podaniem tytułu pracy
i miejsca, którego dotyczy legenda.
Wszystkie prace należy odpowiednio opisać:
Imię i Nazwisko
Wiek
Pełny adres zamieszkania
Adres szkoły w przypadku, kiedy autorem pracy jest
dziecko uczące się
Podtytuł konkursu np. „Najładniejszy zakątek Spisza”,
prace wysyłamy na adres organizatora konkursu:
Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, 34-442
Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 63. Więcej informa-
cji można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia ( budy-
nek Urzędu Gminy Łapsze Niżne, poziom 0), na stronie
www.spisz.org lub pod telefonem kom. 664 758 092.
W ramach Planu Młodzieżowy Leader+ odbyły się
3 spotkania z młodzieżą gimnazjalną (każde trwało ok.
2 – 2,5 godz.).
Do udziału w projekcie zaproszono młodzież z Gim-
nazjum w Łapszach Niżnych, Gimnazjum Nr 1 w Krem-
W gospodarstwie agroturystycznym p. Mikołajczyków
w Czorsztynie
Uwaga! Konkurs z nagrodami
Wszystkich zainteresowanych czytelników, mieszkań-
ców Spisza i okolicy ( gminy Bukowina T., Łapsze Niżne,
Nowy Targ) zachęcamy do udziału w konkursie pod na-
zwą Piękny, ciekawy Spisz i Okolica”. Do dnia 10.09.2007
można nadsyłać na adres Stowarzyszenia następujące ma-
teriały, zależnie od wybranych tematów: