background image
„Na Spiszu” nr 2 (63) 2007 r.
22
ści życia mieszkańców Spisza i okolicy poprzez rozwój
turystyki”
Realizując drugi temat wiodący, jakim jest poprawa
jakości życia na obszarach wiejskich, zaplanowano na-
stępujące działania:
Przeprowadzenie szeregu szkoleń kilku lub kilku-
nastodniowych:
- z zakresu podnoszenia jakości świadczonych usług
turystycznych
- z zakresu ekologii i ochrony środowiska - kurs dwu-
nastodniowy
- szkolenia językowe mające ułatwić lokalnej ludno-
ści porozumiewanie się z turystą zagranicznym
Analiza zasobów przyrodniczych, kulturowych
i gospodarczych regionu Spisza i okolicy. Zgromadzo-
ne materiały obejmą:
• opis regionu tj. położenie, historia, folklor, kultura, pro-
dukty regionalne, kuchnia regionalna;
• opis poszczególnych miejscowości na Spiszu wraz
z lokalnymi atrakcjami przygotowanymi indywidualnie
przez każdą z miejscowości;
• galerię fotografii;
• bazę obiektów turystycznych tj. opisy szlaków tury-
stycznych pieszych i rowerowych, bazę obiektów spor-
towych;
• bazę obiektów kulturalnych tj. zabytki kultury spiskiej
w tym kościoły, kapliczki oraz miejsca spotkań kultu-
ralnych;
• bazę noclegową przedstawioną w formie prezentacji
obiektów noclegowych zawierającej opis obiektu, ad-
res, galerię fotografii, standard wyposażenia;
• bazę podmiotów gospodarczych na terenie Spisza, po-
dzieloną ze względu na charakter prowadzonej działal-
ności, szczególna uwaga zwrócona zostanie na przed-
siębiorców wytwarzających produkty regionalne;
• kalendarz organizowanych w regionie imprez;
Zebrane informacje zostaną opracowane w formie
pisemnej, przełożone na języki obce, a następnie wyko-
rzystane w ulotkach informacyjnych i na portalu inter-
netowym.
Wyznaczenie ścieżek pieszych i rowerowych. W ra-
mach zadania zaplanowano zorganizowanie 20 spotkań,
które swoim zasięgiem obejmą wszystkie miejscowości
Spisza. Do udziału w spotkaniach zostaną zaproszeni na-
uczyciele i uczniowie oraz aktywni mieszkańcy regionu.
W celu wyłonienia najlepszych pomysłów zostaną prze-
prowadzone cztery konkursy: na najciekawszy szlak,
najładniejszy zakątek Spisza, najlepszą fotografię, naj-
ciekawsze podanie ludowe (legendę) związane z danym
miejscem na szlaku. Laureaci zostaną nagrodzeni cieka-
wymi nagrodami rzeczowymi.
Następnie wykonane zostaną ekspertyzy odnośnie
możliwości przeprowadzenia tras pieszych i rowerowych
na obszarze objętym ZSROW. Kolejnym etapem będzie
zaprojektowanie i wykonanie 66 tablic promujących szla-
ki i atrakcje turystyczne Spisza. Efektem końcowym bę-
dzie opracowanie i wydanie aktualnej mapy regionu
Spisza zawierającej atrakcje i szlaki turystyczne w na-
kładzie 3.000 egzemplarzy.
III. Wykorzystanie zasobów naturalnych
i kulturowych.
Z tym tematem związany jest cel strategiczny „Za-
chowanie dziedzictwa kulturowego”.
W zakresie realizacji trzeciego tematu wiodącego
tj. wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych re-
gionu zaplanowano:
Przygotowanie i publikację śpiewnika spiskiego.
Pomimo bogatego folkloru Spisz nie doczekał się dotych-
czas publikacji śpiewnika. Aby udokumentować zapo-
mniane lub ginące spiskie nuty, melodie i słowa organi-
zatorzy podjęli się trudu zebrania, opracowania i wydania
tej części kultury duchowej Spisza. Odmienność folklo-
ru spiskiego od sąsiednich regionów (Podhale, Pieniny)
uwidocznione w charakterystycznych tańcach np. czarda-
szach, wskazuje na wyraźne wpływy w polskiej kulturze
Spisza innych nacji: Węgrów, Niemców, Wołochów (Ru-
munów) i Słowaków. Dlatego też mimo bliskiego sąsiedz-
twa Spisza z Podhalem tak różne są obie kultury ludowe.
Przygotowany przez LGD spiski śpiewnik ma uzmysło-
wić czytelnikowi różnorodność i bogactwo kultury gó-
ralskiej, do której obok podhalańskiej zalicza się także
spiską. Nakład śpiewnika przewiduje się na 2 000 sztuk,
objętość około 200 stron formatu A5 z zapisem nutowym
i tekstowym, czarno - białymi i kolorowymi ilustracjami.
Załącznikiem do książki będzie płyta CD z nagraniem
wybranych utworów.
Samo wydanie poprzedzi żmudna praca dokumento-
wania materiału w terenie i nagrania utworów w studio.
W gospodarstwie agroturystycznym
w Sromowcach Wyżnych