background image
37
„Na Spiszu” nr 1 (62) 2007 r.
Hej w tyf Krympachaf dobrze
hej w tyf Krympachaf śmiało
Taka jest przyśpiewka krempaska. A czy u nas do-
brze? Czy u nas śmiało?
Oczywiście, że tak. Tyle się dzieje w tej miejscowości
spiskiej, a to za przyczyną Zespołu Regionalnego „Zielo-
ny Jawor” i „Mali Toniecnici”.
Tego lata i jesienią bardzo dużo koncertowaliśmy
i braliśmy udział w wielu konkursach. Byliśmy w Serbii
na zaproszenie tamtejszego zespołu „Śafarik”, tam kocer-
towaliśmy w czerech serbskich miastach: Novy Sad – li-
czący 600 tys. mieszkańców, Kysać, Janosik i Międzyna-
rodowym Festiwalu „Tancuj” w Hloźanach. Zaprezento-
waliśmy piosenki i tańce spiskie. Urozmaicaliśmy swoje
koncerty wieloma strojami i choreografiami. Zespół po-
siada stroje z różnych okresów: z połowy XIX wieku –
kanafoski, początki XX wieku – stroje śtofowe i niedbow-
ne, oraz okres międzywojenny i powojenny – tebetki, de-
liny (kobiety) czarne kamizelki (mężczyźni).
Kartki z kalendarza
HEJ W TYF
KRYMPACHAF DOBRZE
„Mali tonecnicy” z Krempach na konkursie
w Łopusznej
W swoim repertuarze zespół posiada całą gamę czar-
daszy i polek, różne odmiany klepanego i babskiego.
Pod koniec sierpnia 24- 25 , byliśmy w Warszawie.
Zorganizowano tam Światowy Kongres Młodzieży AISEC
- tam młodzież ze 100 krajów całego świata prezento-
wała swój kraj poprzez śpiew, taniec oraz stoisko z su-
wenirami, a całość trwała dwa tygodnie. Kapela zespo-
łu „Zielony Jawor” w składzie: prym – Jacek Pietraszek,
sekund – Mateusz Kiernoziak, bas – Tomasz Pietraszek,
śpiew – Maria Wnęk – reprezentowała Polskę wspólnie
z warszawskim zespołem „Warszawianka”.
Zostaliśmy zaproszeni przez dyrektora Zespołu Pie-
śni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawian-
ka”, pana Jana Łosakiewicza. Na hali warszawskiego
TORWARU i na scenie pod Pałacem Kultury i Nauki pu-
bliczność polska i angielska, afrykańska, azjatycka, au-
stralijska ( ok. stu krajów) mogła usłyszeć nasze spiskie
czardasze, polki, starom babe i wiele innych. Gospoda-
rzem i konferansjerem koncertu był popularny spiker te-
lewizyjny Tomasz Kamel. Mieliśmy możliwość zagrania
i zaśpiewania wspólnie z grupą z Meksyku popularną pio-
senkę „La bamba”.
Autorka z hinduską dziewczyną w Warszawie
9 września MUZYKA KARPAT – ZAKOPANE . Co
roku po Światowym Festiwalu Ziem Górskich odbywa się
międzynarodowy koncert muzyk z całych Karpat. W tego-
rocznym koncercie uczestniczyły kapele z Czech, Moraw,
Słowacji, Węgier, Rumunii i Polski. Ze strony polskie gru-
py góralskie reprezentowały kapele: z Zakopanego – Pod-
hale, z Krościenka – Pieniny, z Koniakowa – Beskid Śląski,
z Lipnicy Wielkiej „Wolorze” – Orawa, z Krempach kapela
Zespołu „Zielony Jawor” – Spisz. Prowadzący koncert mię-
dzynarodowy – Jan Karpiel Bułecka, opowiadał o każdej ka-
peli i każdym regionie. Przybliżał publiczności folklor dane-
go kraju i regionu. Nasza kapela w składzie sześcioosobo-
wym: J. Pietraszek, T. Pietraszek. D. Pietraszek, M. Kierno-
ziak, D. Wnęk, M. Wnęk, zagrała słuchaczom spiskie czar-
dasze, tôńce, polki, wałaski, madziarskiego i wiele innych
pięknych spiskich melodii.
22- 22 października – w Warszawskim Ośrodku Kul-
tury „Arsus” odbył się Festiwal „Wspólnota w Kulturze”.