background image
„Na Spiszu” nr 1 (62) 2007 r.
28
We czwartek, 14 grudnia, w Szko-
le Podstawowej w Trybszu odbyło się
podsumowanie projektu realizowane-
go przez szkołę we współpracy z Pol-
sko – Amerykańską Fundacją Wolno-
ści w ramach programu „English Te-
aching” – Małe Granty. Szkoła pra-
cowała nad zadaniem „Małe Centrum
Języka Angielskiego”. Pracą nad pro-
jektem kierowała dyrektor szkoły pani
Julia Miśkowicz w ścisłej współpra-
cy z Panią Urszulą Hanulą, nauczy-
ciela języka angielskiego w Trybszu.
Do zrealizowania przyczyniły się tak-
że pozostałe nauczycielki.
Otwarto to właśnie centrum,
w którym zgromadzono słowniki do
nauki języka, literaturę dziecięcą an-
glojęzyczną oraz filmy, programy
komputerowe i inne potrzebne do na-
uki języka angielskiego pomoce. War-
to zaznaczyć, że w tym miejscu od-
bywają się także zajęcia z języka an-
gielskiego dla dorosłych mieszkań-
ców Trybsza.
Wyniki gminnego anglojęzycznego
konkursu literackiego
W konkursie wzięło udział 72 uczniów ze Szkół Podstawowych w Tryb-
szu, Kacwinie i Łapszach Wyżnych oraz Gimnazjum w Łapszach Niżnych.
PODSUMOWANIE PROJEKTU
W spotkaniu uczestniczył wice-
konsul Konsulatu USA w Krakowie
Pan Christian Deitch, Pani Wizytator
KO Bożena Rabiasz, dyrektorzy szkół
z Gminy Łapsze Niżne, nauczyciele
języka angielskiego pracujący w gmi-
nie. Przyjechał także nowy Wójt, Pan
Pawerł Dziuban który z sentymen-
tem przypomniał, że i on uczył także
w tej szkole.
Podczas podsumowania rozstrzygnięto Gminny Anglojęzyczny Kon-
kurs Literacki, do którego zaproszono wszystkie szkoły uczące języka an-
gielskiego. Odbył się także mini – festiwal Małych Anglojęzycznych Form
Teatralnych, w których wzięły udział szkoły: z Łapsz Wyżnych, która zapre-
zentowała „Czerwonego Kapturka”, szkoła z Kacwina z zabawą „Rolnik sam
w dolinie”, uczennice z Gimnazjum w Łapszach Niżnych śpiewające dwie zna-
ne piosenki oraz gospodarze – szkoła z Trybsza ze scenką „W autobusie”. Na
koniec grupa tych dzieci dała mały koncert bożonarodzeniowych piosenek.
Swój występ miał także wicekonsul, który recytował utwory napisane
przez dzieci, ale i zaśpiewał kolędę. Korzystając z okazji , pani dyrektor Ju-
lia Miśkowicz złożyła życzenia świąteczne.
Julia Miśkowicz