background image
23
„Na Spiszu” nr 1 (62) 2007 r.
Drogą obok kościółka w stronę Cisowej Skały i dalej do
Gronkowa prowadzi bardzo ładną trasą zielony szlak tu-
rystyczny ciągnący się od Szaflar po Dursztyn.
Mimo swoich przepięknych okolic i możliwości
Nowa Biała jest turystycznie bardzo mało wykorzysta-
na, zatrzymuje na dłużej tyko niewielu wczasowiczów.
Dla turystów niewątpliwą atrakcją jest latem rzeka Biał-
ka- w upalne dni oblegana przez przyjezdnych z niedale-
kich okolic szukających pięknych krajobrazów i czystej
(chociaż zimnej) wody.
Białka jest jedyną w Polsce rzeką typu alpejskiego
i należy wciąż do najczystszych. Najpiękniejsze, niezwy-
kłe widoki można podziwiać w utworzonym w 1959r. re-
zerwacie „Przełom Białki” pomiędzy skałami Kramnicą
i Obrazową, gdzie można spotkać tatrzańską roślinność
naskalną, która przywędrowała tu z nurtem Białki.
Już od lat sześćdziesiątych nagrywano w tych wspa-
niałych krajobrazach sceny do wielu filmów m.in. „Ja-
nosika”, a ostatnio „ Karol- człowiek, który został pa-
pieżem”.
W ostatnim czasie bardzo popularne stały się tra-
sy wspinaczkowe na skałkach, o różnym stopniu trudno-
ści, przyciągające młodych ludzi interesujących się tym
sportem.
Na terenie rezerwatu od 1985 do 1995r. miały miej-
sce prace wykopaliskowe pod kierownictwem dr Pawła
Valde-Nowaka z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
w Krakowie. Wyniki tych badań stały się rewelacją świa-
towej rangi - oto w komorze jaskini Obłazowej odkryte
zostało skupisko kilkudziesięciu zabytków kamiennych,
z muszli, kości i rogu. Znaleziono najstarszy na świecie
bumerang- sprzed 30 000 lat, najstarsze na świecie na-
rzędzia górnicze oraz fragment ludzkiego kciuka. Układ
znaleziska i jego zawartość skłoniły badaczy do przyję-
cia hipotezy, że jaskinia była świątynią człowieka pale-
olitycznego.
O Obłazowej ukazuje się coraz więcej poważnych
publikacji, przyjeżdżają tu studenci archeologii, nie tyl-
ko polscy. Może promocja tego właśnie miejsca stanie się
jakąś szansą dla Nowej Białej? Szczególnie, że Obłazo-
wa ma tak atrakcyjne położenie.
Ewa Michalik