background image
„Na Spiszu” nr 1 (62) 2007 r.
14
11. miejsce szopka nr 8, Karkoszka Iwona,
Stańczak Dominika, Łapsze Niżne
12. miejsce szopka nr 13, Sulir Krystian,
Kacwin
13. miejsce szopka nr 15, Karkoszka Ame-
lia i Sowa Marta, Łapsze Niżne
14. miejsce szopka nr 16, Młynarczyk
Maria i Młynarczyk Agnieszka, Łap-
sze Niżne
15. miejsce szopka nr 5, Kapołka Julita,
Kapołka Damian, Łapsze Niżne
16. miejsce szopka nr 18, Złahoda Kata-
rzyna, Łapsze Niżne
17. miejsce szopka nr 20, Chrobak Piotr,
Frydman i Horniczak Krzysztof,
Falsztyn
18. miejsce szopka nr 22, Kowalczyk Da-
wid Łapsze Niżne
19. miejsce szopka nr 12, Król Michał
i Radecka Karolina, Kacwin
20. miejsce szopka nr 10, Kromka Piotr
i Kromka Agnieszka, Kacwin
21. miejsce szopka nr 4, Janeczek Agniesz-
ka Łapsze Wyżne
Jury uhonorowało nagrodą rzeczową
szopki deklarowane
na sprzedaż. Są to szopki:
1. szopka nr 14, Zarzycka Justyna i Za-
rzycka Patrycja
2. szopka nr 11, Cisak Maciej i Cisak
Michał
3. szopka nr 8, Karkoszka Iwona, Stań-
czak Dominika
4. szopka nr 16, Młynarczyk Maria, Mły-
narczyk Agnieszka
5. szopka nr 5, Kapołka Julita, Kapoł-
ka Damian
6. szopka nr 10, Kromka Piotr, Kromka
Agnieszka
7. szopka nr 15, Karkoszka Amelia, Sowa
Marta
Dodatkowe kategorie stanowi-
ły bombki, stroiki i kartki świątecz-
ne przeznaczone na aukcję.
Na konkurs nie nadesłano stro-
ików świątecznych i bombek, zaś
w kategorii kart świątecznych jury
wyróżniło prace, których autorami
są uczniowie Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum z Frydmana: Bolesław
Markowicz, Barbara Kawa, Katarzyna
Markowicz, Katarzyna Kawa, Krysty-
na Maliniak, Magdalena Markowicz,
Ewa Węgrzyn, Tomek Węgrzyn.
Uczniowie łapszańskiej szko-
ły pod kierunkiem wychowawców
przygotowali wyprzedaż, wykona-
nych przez siebie świątecznych deko-
racji. Były to kartki świąteczne, wi-
traże okienne, obrazki na szkle oraz
stroiki świąteczne.
Wyniki konkursu ogłoszono
w holu szkoły w niedzielę 17.12.2006 r.
Wśród zaproszonych gości byli
przedstawiciele lokalnych władz sa-
morządowych z wójtami Bukowiny
i Łapsz na czele, dyrektorzy szkół spi-
skich oraz duchowni. Byli też obecni
członkowie Stowarzyszenia Rozwo-
ju Spisza i Okolicy. Po podsumowa-
niu konkursu wszyscy zaproszeni go-
ście poczęstowali się przysmakami ze
świątecznego stołu spiskiego.
red.