background image
„Na Spiszu” nr 1 (62) 2007 r.
12
W dniu 6 grudnia 2006 roku miała miejsce sesja
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska poprzedzona uroczy-
stą mszą świętą w intencji nowo wybranych władz gmin-
nych. Uczestniczyli w niej radni gminy i powiatu, byli radni
oraz zaproszeni goście. Mszę odprawił i okolicznościową
homilię wygłosił ks. Władysław Pasternak, proboszcz pa-
rafii Bukowina Tatrzańska. Msza św. odprawiona została
w kościele parafialnym pw św. Szymona i Judy Tadeusza
w Białce Tatrzańskiej, a w koncelebrze uczestniczyli pra-
wie wszyscy księża parafialni z terenu gminy.
Zgromadzeni na uroczystości przybyli do sali pod
wyciągiem Kotelnica Białczańska. Za stołem prezydial-
nym usiedli przewodniczący Rady Gminy Stanisław Siuty
wraz z wiceprzewodniczącymi Franciszkiem Waliczkiem
i Józefem Górką. Po przywitaniu radnych i zaproszonych
gości nastąpiła najważniejsza i oczekiwana chwila, a mia-
nowicie wystąpienie nowo wybranego Wójta Gminy.
Mgr Sylwester Pylet w obecności Rady Gminy i za-
proszonych gości złożył uroczystą przysięgę. Podziękował
także mieszkańcom gminy za okazane zaufanie i obiecał
rzetelną współpracę ze wszystkimi, którym leży na sercu
dobro gminy i jej rozwój. Wystąpienie wójta nagrywane
przez Radio Alex zostało przyjęte z dużą sympatią oraz
oklaskami na stojąco. Z gratulacjami i okolicznościowy-
mi przemówieniami występowali przedstawiciele insty-
tucji współpracujących z gminą, a w szczególności An-
drzej Gąsienica Makowski - starosta tatrzański. Do gra-
tulacji pragnie dołączyć się także i redakcja naszego pi-
sma. W dniu 19 grudnia 2006 obyła się kolejna sesja, na
której rada wybrała stałe komisje i ich przewodniczących,
a także podjęła uchwały wynikające z zakresu bieżących
spraw samorządowych.
Wójt Sylwester Pytel z pracownikami urzędu gminy
Radni gminy: Andrzej Czernik, Ludwik Rzepka
i Stanisław Łukaszczyk
Radni gminy: Janusz Pilny, Tadeusz Mucha,
Witold Gogola, Marian Kikla, Józef Haniaczyk
oraz Edward Tybor - przewodniczący Rady Gminy
Nowe władze gminy
Bukowina Tatrzańska