background image
„Na Spiszu” nr 1 (62) 2007 r.
10
nalne, które przejęło od gminy problem odprowadzania
i oczyszczania ścieków. W harmonogramie prac moder-
nizacyjnych PPK na lata 2007/2008 przewidziana jest
tylko modernizacja oczyszczalni ścieków w Niedzicy na
kwotę 5 milionów zł.
Kiedy planowane jest rozpoczęcie prac remonto-
wych drogi powiatowej na odcinku Niedzica – Groń
( II etap)?
Małopolski Program Operacyjny wchodzi w życie
w 2007 roku, ale nabór wniosków praktycznie odbędzie
się dopiero w 3 i 4 kwartale 2007 r. Z tego programu chce
skorzystać Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
przy udziale finansowym gminy Łapsze Niżne, w kwo-
cie 450 tysięcy zł. Całość prac ma kosztować 5 milio-
nów zł. Planowane jest wykonanie nie tylko nawierzchni
drogi, ale i przejazdy do pól przez rowy kanalizacyjne,
przepusty przez drogę i mostki.
Przypuszczam, że inwestycja ruszy dopiero w 2008
roku o ile zostanie pozytywnie oceniona przez Urząd
Marszałkowski.
Do czasu rozpoczęcia prac remontowych drogi,
musi być wykonana kanalizacja w Trybszu, gdyż rury
kanalizacyjne muszą być położone w poprzek jezdni.
W wielu rozmowach z mieszkańcami gminy po-
wtarzają się pytania: ile będzie kosztować utrzymanie
hali sportowej w Niedzicy; czy hala sportowa będzie
inwestycją dochodową; kogo Urząd Gminy obciążać
będzie kosztami utrzymania hali?
Hala sportowa jest inwestycją ogromną. Została
zbudowana dzięki zaciągniętej pożyczce w wysokości
3 mln zł. co umożliwiło uzyskanie dotacji z Ministerstwa
Edukacji w wysokości 900 tys. zł.
Koszt utrzymania będzie na pewno ogromny. Obec-
nie wszelkie media a więc i prąd elektryczny, woda
i ciepło pobierane są ze szkoły podstawowej w Niedzicy.
Dotychczas koszt samego ogrzewania budynku szkoły
wynosił 68 tys. zł. rocznie.
Przypuszczam, że obecnie koszty te wzrosną do
kwoty ponad 120 tysięcy zł.
Do tego dojdą koszty obsługi hali, koszty związa-
ne z wyposażeniem hali. Tymczasowym – (do września
2007) – administratorem hali jest dyrektor szkół miesz-
czących się w budynku szkoły w Niedzicy – Pan Zdzi-
sław Majerczak.
Pierwszą imprezą zakontraktowaną w hali sporto-
wej będzie teleturniej piłki halowej Podhalańskiego Pod-
okręgu Piłki Nożnej. Za wynajęcie hali wpłynie kwota
umożliwiająca pokrycie kosztów utrzymania hali przez
pierwsze dwa miesiące. Dzięki tej imprezie hala sporto-
wa w Niedzicy zyska dużą promocję.
Szacunkowo liczę, że całkowity koszt utrzymania hali
powinien wynieść maksymalnie 130 tys. zł. rocznie.
Oczywiście jest stała zasada, że aby pozyskać środ-
ki zewnętrzne, należy mieć wkład własny w dane przed-
sięwzięcie. Minimalnie jest to 15% wkładu własnego.
Pozostałe środki pozyskuje się z Unii lub z innych
programów operacyjnych – np. Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska, czy z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska. W obecnym czasie budżet gmi-
ny daje jeszcze dużą możliwość kredytowania, bowiem
stan zadłużenia gminy wynosi 24% budżetu a możliwe
jest zadłużenie do 60% budżetu. To będzie chyba jedyna
możliwość, aby pozyskać środki zewnętrzne. Słyszałem,
że w programach ustawowych przewiduje się możliwość
podniesienia tego pułapu po to, aby gminy miały szerszą
ścieżkę do pozyskiwania w maksymalnej ilości środków
finansowych zewnętrznych.
II tura wyborów Wójta w gminie Łapsze Niżne
26.11.2006 r. Fot. J. Kowalczyk
Obecne zadłużenie gminy daje możliwość wzięcia
jeszcze pożyczki w wysokości 6 milionów zł.
Gmina do tej pory spłaca pożyczki zaciągnięte
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na
kanalizację wsi Łapsze Wyżne oraz na oczyszczalnię
ścieków w Trybszu.
Tak. Jest to już ostatni etap spłacania – w sumie 367
tys. zł. Pożyczki były wzięte na zasadzie, że po spłaceniu
60% sumy, można było wystąpić do NFOŚ o umorzenie
spłaty pozostałej kwoty. Ponieważ o to nie wystąpił mój
poprzednik, dlatego ja zamierzam – zgodnie z umową
– wystąpić o umorzenie spłaty reszty kredytu. Pozyskane
w ten sposób pieniądze zamierzam przeznaczyć na ka-
nalizację wsi Trybsz, gdyż tylko na ochronę środowiska
mogą one być wydane.
Czy przewiduje Pan dokończenie kanalizacji
w Łapszach Wyżnych i w Łapszach Niżnych?
Tak. Obiecałem to w swoim programie wyborczym.
Muszę zrobić rozeznanie w możliwości wykonania tego
zadania przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komu-