background image
11
„Na Spiszu” nr 1 (62) 2007 r.
Obecnie jest taki plan przyjęty uchwałą poprzedniej
Rady Gminy. Plan ten będzie wymagał aktualizacji zapi-
sów terminów realizacyjnych, co ma na celu usprawnie-
nie prac przetargowych i wykonawczych
Uchwałę budżetową na dany rok podejmuje Rada
Gminy na wniosek wójta gminy. Uchwała Rady daje
wójtowi upoważnienie na wydatkowanie pieniędzy na
cele określone w Uchwale. Już niebawem ustalenia za-
warte w uchwale budżetowej na rok 2007 odpowiedzą
na pytanie co z marzeń wójta może być zrealizowane
w pierwszym roku jego włodarzenia.
Poruszone w naszej rozmowie problemy związane
z remontem ośrodka zdrowia w Łapszach Niżnych opu-
blikuję w następnym numerze gazety „Na Spiszu”.
Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę Panu dobre-
go rozwiązywania życiowych problemów wsi i oby-
wateli gminy Łapsze Niżne.
Rada Gminy Łapsze Niżne:
Maciej Płachta - przewodniczący Rady Gminy
Komisja Rewizyjna:
1. Józef SOWA
- przewodniczący
2. Franciszek FLOREK - członek
3. Jacek KUTARNIA - członek
Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego:
1. Jan STAŃCZAK
- przewodniczący
2. Józef ŁUKUŚ
- członek
3. Maria KLUKOSZOWSKA - członek
4. Maciej PŁACHTA
- członek
5. Agnieszka SOŁTYS
- członek
6. Andrzej BIZUB
- członek
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych
i Praworządności:
1. Zofia BANDYK
- przewodniczący
2. Anna DUNAJCZAN
- członek
3. Jan RATAJ
- członek
4. Józef GRYWALSKI
- członek
5. Henryk JANECZEK
- członek
6. Józefa PAWLIK
- członek
Do zarządzania halą sportową zamierzam zatrudnić
menedżera, którego płaca będzie efektem jego działania
w organizowaniu dochodowych imprez.
Ja wiem, że hala w żadnym wypadku nie będzie do-
chodowa. Jeżeli hala zarobi na koszt osobowej obsługi
hali, to już będzie duży sukces. Trzeba pamiętać, że hala
ma przede wszystkim służyć dzieciom i młodzieży Nie-
dzicy, jak i całej gminy, czyli nie może być ukierunko-
wana tylko na zarabianie pieniędzy. Na działalność ko-
mercyjną może być przeznaczony czas po godzinie 16ºº.
Jeśli będzie zapotrzebowanie, to hala może być otwarta
w sobotę i niedzielę. Ale w tej chwili nie przewidujemy
takiego otwarcia, poza czasem przewidzianym na prze-
prowadzenie wspomnianego teleturnieju piłki halowej.
Czy przewiduje Pan wprowadzenie zasady po-
działu środków finansowych w sposób proporcjonal-
ny, czy zadaniowy?
Ja zapowiadałem, że budżet powinien być przede
wszystkim zadaniowy. Ale obecnie uważam, że budżet
ten powinien być priorytetowo – zadaniowy, gdyż wie-
my, że są miejscowości w gminie, które są od lat zanie-
dbywane. Ze środków finansowych gminy, na remonty
i inwestycje gminy możemy wydać milion zł. Reszta pie-
niędzy z budżetu wydatkowana jest na szkoły, ośrodki
zdrowia, remizy strażackie. Chcę, aby w tych wydatkach
była sprawiedliwość. W miejscowościach zaniedbanych
nasuwają się priorytety zadaniowe, takie jak: budowa
i modernizacja dróg i chodników, gdyż w stosunku do
najbardziej zadbanych wsi w gminie jak np. Frydman,
muszą być traktowane priorytetowo.
Drogi gminne, chodniki w Łapszance, w Łapszach
Wyżnych, w Łapszach Niżnych, w Trybszu a nawet
i w Kacwinie są w katastrofalnym stanie.
Czy Urząd Gminy posiada wieloletni plan inwe-
stycyjny?
Wójt Paweł Dziuban wręcza nagrody laureatom kon-
kursu szopek - Betlejymek 2006, 17.12.2006 r.