background image
5
„Na Spiszu” nr 1 (62) 2007 r.
sprawował mszę świętą, wygłosił homilię oraz udzielił
indywidualnego błogosławieństwa wszystkim rodzinom
zebranym w kościele.
Równie uroczyście przebiegało powitanie i sprawo-
wanie Najświętszej Ofiary w kaplicy Matki Boskiej Kró-
lowej Polski w Falsztynie, w której także udzielono bło-
gosławieństwa wszystkim zgromadzonym rodzinom.
Przed południem biskup spotkał się jeszcze z mini-
strantami i scholą, a także Radą Parafialną oraz odwiedził
chorych. Tego dnia jeszcze wspólnie odmówiono róża-
niec za zmarłych na miejscowym cmentarzu.
Ostatnim, kulminacyjnym punktem wizyty pasterza
we Frydmanie, było udzielenie sakramentu bierzmowa-
nia frydmańskiej młodzieży. Biskup skierował do zgro-
madzonych homilię, której mottem były słowa Chrystusa
wypowiedziane do celnika Mateusza: „Dziś muszę się za-
trzymać w twoim domu”. Uroczystość przebiegła w nie-
zwykle podniosłym nastroju skupienia i refleksji.
Kilka dni wcześniej Jego Ekscelencja odwiedził także
frydmańska szkołę, gdzie powitany został przez dyrekcję
Zespołu Szkół, grono pedagogiczne i samorząd uczniow-
ski. Następnie w ciepłych słowach biskup zwrócił się do
młodzieży, później zaś spotkał się z nauczycielami. Za-
równo uczniowie jak i nauczyciele podkreślali niezwykłą
serdeczność krakowskiego biskupa oraz bardzo przyjazną
atmosferę tych spotkań.
O autentycznym zainteresowaniu biskupa sprawami
parafii niech świadczy fakt nieplanowanej wizyty w szko-
le filialnej w Falsztynie. Kiedy biskup Jan dowiedział się
o istnieniu małej szkoły w Falsztynie, mimo natłoku za-
jęć, natychmiast postanowił w towarzystwie księdza pro-
boszcza Ludwika Węgrzyna odwiedzić uczące się w niej
najmłodsze dzieci. Wszystkie maluchy otrzymały osobi-
ste błogosławieństwo i zostały poproszone o przekazanie
go również swoim rodzicom.
Odwiedziny biskupa Jana Szkodonia były wyjątko-
wym świętem i niezwykłym przeżyciem dla całej frydmań-
skiej parafii. Daje się wyraźnie zauważyć, że uroczystości
religijne jednoczą we wspólnych działaniach całą lokalną
społeczność. Mamy nadzieję, że w nieodległej przyszłości
powitamy biskupa we Frydmanie po raz kolejny.
Piotr Wojtaszek
Starania o nadanie szkole imienia św. Elżbiety Wę-
gierskiej rozpoczęto jesienią 2005 roku. Nauczyciele,
rodzice i uczniowie zdecydowali, że szkoła będzie nosi-
ła Jej imię. Zatem wszystkim i każdemu z osobna wiado-
mym czynimy, iż Szkoła Podstawowa w Trybszu od piątku
17 listopada 2006 roku nosi imię św. Elżbiety Węgierskiej.
Goście uroczystości
Na piątkową uroczystość do Trybsza zjechali liczni
goście, przedstawiciele: Małopolskiego Kuratorium Oświa-
ty – Pani Dyrektor Delegatury KO Krystyna Gucwa, Gmi-
ny Łapsze Niżne – Wójt Gminy Antoni Kapołka, Sekre-
tarz – Pani Irena Rataj, Skarbnik Małgorzata Grywalska,
Panie – Ludmiła Wojtas i Grażyna Nowak.
Uczennica Gimnazjum w Zespole Szkół we Frydma-
nie Aleksandra Wojtaszek została laureatem Ogólnopol-
skiego Konkursu Literackiego „Benedykt XVI w Polsce”.
Konkurs był organizowany przez Wyższą Szkołę Filozo-
ficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie. Patro-
nat sprawowali m. in. minister oświaty oraz metropolita
krakowski kard. Dziwisz.
red.
Tę podniosłą uroczystość swoją obecnością zaszczy-
cili również: Jego Ekscelencja Ks. Biskup Albin Małysiak,
ks. Andrzej Waksmański i o. Robert Łojek- byli ucznio-
wie tej szkoły, o. Bolesław Kozyra- proboszcz, były pro-
boszcz- o. Sylwester Michałek i inni księża cystersi. Obec-
na była również przewodnicząca Rady Gminy ubiegłej ka-
dencji - mgr Józefą Pawlik, radny wsi Trybsz Pan Ma-
ciej Płachta. Przybyli również dyrektorzy szkół gminy
z pocztami sztandarowymi- delegacjami uczniów. Uro-
czystość zaszczycił swą obecnością poczet sztandarowy
OSP w Trybszu. Licznie wzięli udział tez rodzice, ucznio-
wie i mieszkańcy wsi.
Eucharystia
Cała społeczność szkolna wraz z przybyłymi gośćmi
o godz. 10.40 przeszła w uroczystym orszaku do miejsco-
wego kościoła pod wezw. Św. Elżbiety Węgierskiej, gdzie
oczekiwano na przybycie Jego Ekscelencję Ks. Biskupa
Albina Małysiaka. O godz. 11 została odprawiona Msza
święta. Homilię wygłosił ks. bp Albin Małysiak.
Informacja z ostatniej chwili...

ŚWIĘTA ELŻBIETA WĘGIERSKA
PATRONKĄ SP W TRYBSZU