background image
„Na Spiszu” nr 1 (62) 2007 r.
4
(...) Obecność Waszej Ekscelencji pozwoliła znacz-
nie głębiej zrozumieć znaczenie słów „Dzień Pański”
i zastanowić się nad miejscem Pana Boga w naszym ser-
cu, w naszych rodzinach i w naszej miejscowości. W ta-
kich chwilach ta piękna świątynia, wzniesiona wysiłkiem
praojców, odnowiona staraniem współczesnych, jaśnie-
je wiarą serc.
Frydman dziś czuje się zaszczycony, radują się jego
mieszkańcy, dziękując Najwyższemu Panu, w imieniu któ-
rego Ekscelencjo do nas przybyłeś. Za te dobrodziejstwa
składamy szczere Bóg zapłać.
Tymi słowami mieszkańcy Frydmana w imieniu ca-
łej parafii podziękowali biskupowi Janowi Szkodoniowi
za udzielenie sakramentu bierzmowania, sprawowanie
najświętszej ofiary, błogosławieństwo rodzin oraz spo-
tkanie z chorymi.
Dwudziestego dziewiątego października uroczysto-
ścią bierzmowania zakończyła się dwudniowa wizyta bi-
skupa Jana we Frydmanie. Szczególny gość z krakowskiej
w okresie międzywojennym. Spotkanie okazało się bar-
dzo potrzebną i niecodzienną okazją przypomnienia do-
robku tego stowarzyszenia oraz ludzi, którzy byli na jego
czele, a także szeregowych działaczy wykonujących ich
pożyteczne pomysły w poszczególnych wsiach. Przypo-
mniano także ludzi spoza Spisza i Orawy, którzy w pro-
wadzonej działalności udzielali im wydatnej pomocy.
Za stołem prezydialnym usiedli: Maciej Grelok Motor
i Jan Hamerski reprezentujący Związek Podhalan, Jerzy
Roszkowski (Towarzystwo Przyjaciół Orawy), Robert Ko-
walski (Polskie Towarzystwo Historyczne O/Nowy Targ)
i Jan Budz (Związek Polskiego Spisza), który po powi-
taniu wszystkich zgromadzonych poprowadził pierwszą
cześć sesji. Do stołu prezydialnego w trakcie sesji popro-
szono także Tadeusza Balarę oraz Marka Gotkiewicza.
Ich ojcowie to ludzie wielce zasłużeni dla regionu. To, że
zaszczycili nas swoją obecnością świadczy o pokolenio-
wej łączności i duchowej obecności ich ojców. Na wysta-
wioną listę obecności oprócz członków naszej organizacji
i nauczycieli spiskich szkół wpisało się wielu miłych go-
ści, m.in. Celina Sordyl, Andrzej Skorupa, Andrzej Dzie-
dzina-Wiwer, Kazimierz Murasiewicz, Ryszard M.Remi-
szewski, Antoni Kapołka, Franciszek Payerhin, Franci-
szek Chowaniec i Stanisław Budzyński.
W czasie przerwy rozgorzała dyskusja, wymienia-
no się swoimi spostrzeżeniami, na poczekaniu rodziły
się nowe pomysły w zakresie ochrony kultury regional-
nej oraz wspólnej reklamy i promocji naszych ziem gór-
skich oraz potrzebie współpracy z góralami na Słowacji.
Chwile przerwy umilała czarnogórska muzyka oraz przy-
śpiewki w wykonaniu dziewcząt z Niedzicy.
Program i tematykę sesji oraz nazwiska prelegentów
rozpowszechniła prasa lokalna i radio Alex. Niemniej war-
to przypomnieć skorzystaliśmy z dorobku: mgr Bożeny
Królczyk, mgr Marii Bafia - Bobek i mgr Roberta Kowal-
skiego, którzy reprezentowali PTH O/Nowy Targ, a tak-
że dr Jerzego M. Roszkowskiego (Muzeum Tatrzańskie)
i Mgr Marka Skawińskiego, którzy są blisko związani
z TPO. Ze strony Związku Polskiego Spisza z referata-
mi wystąpili Julian Kowalczyk i Jan Budz. Wszystkie
referaty były niezmiernie istotne, ale prezentowano je
w skrócie z uwagi na ograniczenia czasowe sesji. Wyją-
tek uczyniono jedynie w przypadku prof. T. M. Trajdosa
(IH PAN), który zaprezentował wiodący temat i wystąpił
z referatem pt. Związek Górali Spisza i Orawy – geneza
powstania, organizacja, program i cele, czołowi działacze.
Prof. Tadeusz Trajdos był też moderatorem drugiej części
sesji. Cały dorobek sesji zostanie zawarty w przygotowy-
wanej publikacji, która też niebawem zostanie wydana.
Po wyczerpaniu programowych referatów znów wy-
wiązała się dyskusja, zwłaszcza na tematy spiskie. Dysku-
sję kontynuowano w restauracji „Czardasz”, gdzie organiza-
torzy przygotowali obiad gościom i uczestnikom okoliczno-
ściowej sesji. Podsumowując należy podkreślić, że nie był
to czas stracony. Związek Polskiego Spisza i inne organiza-
cje regionalne szczycą się z dorobku swoich poprzedników,
starają się kontynuować ich program i założone cele, bo-
wiem mimo upływu czasu nie uległy dezaktualizacji. Doro-
bek Związku Górali Spisza i Orawy jeszcze raz uświadomił
nam współczesnym, że jest możliwe zjednoczenie wszyst-
kich mieszkańców Spisza dla dobra wspólnego. Jest to też
dowód na to, że zgoda buduje...
(red)
kurii był pod ogromnym wrażeniem odnowionej świąty-
ni pod wezwaniem św. Stanisława B.M, jak również po-
bożności mieszkańców Spisza.
Odwiedziny frydmańskiej parafii przez arcypasterza
rozpoczęły się w sobotę mszą świętą i różańcem odpra-
wionym przez młodzież. W niedzielę rano ekscelencja

BISKUP JAN SZKODOŃ WE FRYDMANIE I FALSZTYNIE