background image
13
„Na Spiszu” nr 1 (62) 2007 r.
Przypomnijmy, że do Rady Gminy Bukowina
Tatrzańska wybrano następujące osoby:
1. Stanisław Siuty - przewodniczący Rady
2. Wojciech Bryja
3. Andrzej Czernik
4. Jan Witold Gogola
5. Józef Górka – wiceprzewodniczący Rady
6. Józef Jan Haniaczyk
7. Marian Kikla
8. Stanisław Andrzej Łukaszczyk – Przew. Komisji
Ekonomiki, Budownictwa, Inwestycji i Rozwoju
9. Tadeusz Mucha
10. Janusz Krzysztof Pilny – Przew. Komisji Oświaty
i Kultury
11. Władysław Piszczek – Przew. Komisji Rewizyjnej
12. Ludwik Andrzej Rzepka
13. Franciszek Waliczek – wiceprzewodniczący Rady
14. Marian Żak – Komisji Służby Zdrowia, Porządku
Publicznego, Rolnictwa i Infrastruktury Wsi
15. Wakat w Białce Tatrzańskiej - wybory odbędą się
w lutym 2007
Sekretarzem Gminy jest Marian Mikołajczyk, a Skarbni-
kiem Aniela Dziadkowiec.
Od prawej: Aniela Dziadkowiec - skarbnik gminy,
Franciszek Waliczek - wiceprzewodniczący Rady Gminy,
Stanisław Siuty - przewodniczący Rady Gminy,
Józef Górka - wiceprzewodniczący Rady Gminy
Od prawej: Tadeusz Piszczek i Zbigniew Proszewski
(Radni Powiatowi) w towarzystwie sołtysów: Eugeniusza
Gogoli (Czarna Góra), Wojciecha Madeji (Rzepiska),
Andrzeja Pawlaka (Jurgów)
W grudniu 2006 r. w Szkole Podstawowej im. bł. ks.
J. Stanka odbył się kolejny konkurs na najpiękniejszą spi-
ską szopkę - Betlejymek 2006.
Konkurs spiskich szopek to już tradycja łapszańskiej
szkoły trwająca nieprzerwanie od 1998 roku jest więc to
już 9 edycja.
Celem konkursu jest pielęgnowanie regionalnych zwy-
czajów. Konkurs jest okazją do współpracy szkoły, rodzi-
ców i przedstawicieli środowiska lokalnego.
Organizatorem tegorocznego konkursu było Stowa-
rzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, oraz Szkoła Podsta-
wowa im. bł. ks. J. Stanka w Łapszach Niżnych.
Tegoroczny konkurs został sfinansowany ze środ-
ków unijnych: Fundacji Programów Pomocy dla Rol-
nictwa FAPA za pośrednictwem Ministerstwa Rolnictwa
I Rozwoju Wsi w ramach realizacji programu „Pilotażo-
wy Program Leader+” Schemat II.
Do konkursu zgłoszono 23 szopki. Wykonawcami są
uczniowie szkół spiskich z Kacwina, Frydmana, Falszty-
na, Łapsz Wyżnych i Łapsz Niżnych. Każda szopka mo-
gła być oceniona w skali od 1 do 5 przez każdego zwie-
dzającego wystawę. Głosujący oddali 167 głosów.
Każda szopka zgłoszona do konkursu została uhono-
rowana nagrodą rzeczową zgodnie z zajętym miejscem
w wyniku głosowania. Jury obradowało w składzie: Ma-
ria Haber, Anna Kowalczyk, Aneta Kaszycka, Julian Ko-
walczyk, Bogumiła Pirchała.
W wyniku głosowania:
1. miejsce zajęła ex-equo: szopka nr 23 uzyskując 640 punk-
tów, właściciel: Mąka Sara i Mąka Klara - Kacwin oraz szop-
ka nr 2, Butas Sylwia - Łapsze Niżne
2. miejsce także ex-equo: szopka nr 17-621p., Timek Agniesz-
ka i Tymek Agata z Łapsz Niżnych oraz szopka nr 21 - Zyg-
mund Przemysław i Zygmund Kamil Frydman
3. miejsce: szopka nr 9 - 608 p., Molitorys Julia i Gorczowska
Aleksandra z Kacwina
4. miejsce szopka nr 14, Zarzycka Justyna i Zarzycka Patry-
cja, Łapsze Niżne
5. miejsce, szopka nr 11, Cisak Maciej i Cisak Michał, Ka-
cwin
6. miejsce szopka nr 6, Hatała Wojciech i Hatała Marta, Łap-
sze Niżne
7. miejsce szopka nr 19, Stanek Justyna i Celuszak Kamila,
Łapsze Niżne
8. miejsce szopka nr 3, Kłak Katarzyna, Łapsze Niżne
9. miejsce szopka nr 7, Knutelski Łukasz i Wasielak Mariusz,
Łapsze Niżne
10. miejsce szopka nr 1, Rzepiszczak Dariusz i Rzepiszczak
Andrzej, Łapsze Niżne
Konkurs szopek
„Betlejymek” 2006