background image
„Na Spiszu” nr 1 (62) 2007 r.
6
Ks. bp podkreślił, że należy troszczyć się o wycho-
wanie dzieci i młodzieży, poświęcić swoje siły dla mło-
dych, otwierać serca na innych, a zwłaszcza na dzieci
i młodzież.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jó-
zefa Pawlik odczytała akt nadania Szkole Podstawowej
w Trybszu imienia św. Elżbiety Węgierskiej.
Przekazanie sztandaru
Następnie poczet sztandarowy rodziców wręczył sztan-
dar dyr. SP mgr Julii Miśkowicz, a ona z kolei ucałowaw-
szy go, przekazała uczniom swojej szkoły. Potem przedsta-
wiciele rodziców, nauczycieli i uczniów wszystkich klas
ślubowali na sztandar dochować wiary, tradycji.
Przemówienia gości
Pierwszy zabrał głos Wójt Gminy Łapsze Niżne, An-
toni Kapołka. Podziękował i pogratulował starań i efek-
tów. Potem mgr Krystyna Gucwa- dyrektor nowotarskiej
Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie odczytała
list w imieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty Pana Jó-
zefa Rostworowskiego. Także i ona życzyła szkole sukce-
sów. Na koniec z wielkim wzruszeniem przemówił były
uczeń szkoły- ks. Andrzej Waksmański, który z sentymen-
tem wracał myślami do lat szkolnych.
Program artystyczny
Po części oficjalnej nastąpił program artystyczny
w wykonaniu zespołu regionalnego „Trybskie Dzieci”
Pt. „Odpust św. Haźbyty w Trybsiu”. Uczniowie przypo-
mnieli Jej życie jako żony Ludwika, króla Węgier, a tak-
że po jego śmierci, kiedy to oddała się Bogu w życiu za-
konnym. Oprócz tego zespół pokazał zabawy przy odpu-
ście oraz przyśpiewki i tańce górali spiskich, do których
to przygrywali łapszańscy muzykanci.
Podczas Mszy św. został poświęcony sztandar
z umieszczonymi na nim symbolami św. Elżbiety: różami
i chlebem, a także słowami świętej „Musimy ludzi uszczę-
śliwiać”. Mszę św. uświetnił swoim pięknym śpiewem ze-
spół regionalny „Trybskie Dzieci” z kapelą spiską.
Powitanie
Dalsza część uroczystości nastąpiła w szkole, którą
otwarła Dyrektor SP w Trybszu mgr Julia Miśkowicz ser-
decznie witając wszystkich zebranych. Ponadto w swoim
wystąpieniu pokazała, że wszystko, co do tej pory szko-
ła robi i ma zamiar robić nadal wiąże się ściśle z Patron-
ką, Jej poczynaniami. Potem bp Małysiak poświęcił ob-
raz św. Elżbiety.
Zakończeniem spotkania był wspólny obiad i wpis
do księgi pamiątkowej.
Nasza szkoła ma swoją patronkę. Zostawiła nam
wspaniały przykład do naśladowania. Obierając ją za pa-
tronkę pragniemy w sposób szczególny, aby pozostała
w naszej pamięci, świadomości i czynach. Jest i pozosta-
nie w nas pamięć o Niej, o Jej życiu i czynach.
Anna Waksmundzka nauczycielka SP Trybsz