background image
„Na Spiszu” nr 1 (62) 2007 r.
26
Większość zajęć odbywa się poza szkołą na terenie
wymienionych instytucji, z udziałem ich pracowników,
z udziałem rodziców. Zajęcia odbywają się też w formie
wycieczek rowerowych i pieszych w celu poznania naj-
bliższego środowiska, pod względem przyrodniczym, geo-
graficznym, ekologicznym. Dzięki wycieczkom ucznio-
wie poznają również sąsiednie regiony.Co roku w szkole
organizowany jest konkurs makiet o tematyce ekologicz-
nej podsumowany wystawą i konkurs programów ekolo-
gicznych z okazji Dnia Ziemi. Najlepsze prezentowane
są dla rodziców i w środowisku. Szkoła bierze też udział
w konkursach plastycznych organizowanych przez Nad-
leśnictwo w Krościenku. W konkursie pod hasłem „Ja-
kie zwierzęta dokarmiamy zimą ?” zdobyła wyróżnie-
nie i nagrodę.
Ostatnio w konkursie fotograficznym pt. „Las
w obiektywie” nasz uczeń zdobył II miejsce. Koło Przy-
jaciół Przyrody zajmuje się dokarmianiem zwierząt zimą,
porządkowaniem niektórych odcinków nabrzeża rzeki,
czuwaniem nad czystością wokół szkoły, gromadzeniem
ciekawych elementów przyrody jako pomocy dydaktycz-
nych np.: zasuszanie liści, traw, kwiatów.
Uzdolnieni aktorstwo uczniowie mają szanse rozwi-
jać swój talent na zajęciach kółka teatralnego. W każdym
roku przygotowują do prezentacji w przeglądzie gmin-
nym i dla mieszkańców Niedzicy widowisko teatralne. Za
prezentację fragmentów "„Zemsty” na przeglądzie woje-
wódzkim organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kul-
tury w Krakowie – Nowej Hucie szkoła otrzymała wy-
różnienie. W Przeglądach Artystycznego Dorobku Szkół
otrzymuje również wysokie wyróżnienia. Duże zaanga-
żowanie rodziców przyczyniło się do powstania bogatej
kolekcji strojów np. chłopięcych krakowskich, uszytych
i pięknie wyhaftowanych przez nauczycielki i rodziców.
Ponadto członkowie koła przygotowują zawsze teatral-
ną niespodziankę z okazji Dnia Teatru.
Mimo tego, że do tej pory mieliśmy tylko małą, za-
stępczą salę gimnastyczną oraz boiska sportowe za szko-
łą uważam, że jesteśmy szkołą sportowo aktywną. Bie-
rzemy udział we wszystkich zawodach, konkursach mię-
dzyszkolnych i gminnych. Mamy też na swoim koncie zna-
czące sukcesy. Z podsumowania choćby ostatnich trzech
lat wynika, że w roku szkolnym 2003/04 szkoła zdoby-
ła I miejsce w gminnych zawodach piłki ręcznej chłop-
ców i II miejsce dziewcząt. Indywidualnie i drużynowo
w gminnym turnieju tenisa stołowego – III miejsce tak
dziewcząt jak i chłopców.
W zawodach rejonowych piłki ręcznej w Nowym Tar-
gu – obydwie drużyny: dziewcząt i chłopców wywalczy-
ły I miejsca. Zaś w zawodach powiatowych w Jabłonce
w tej samej dyscyplinie III miejsce. Następne sukcesy (rok
2004/05) to I miejsce w zawodach gminnych piłki ręcznej
chłopców i III miejsce dziewcząt. W biegach przełajowych
(gminnych) – indywidualnie I miejsce chłopców, drużyno-
wo – II miejsce.W zawodach rejonowych w Nowym Targu
– III miejsce w piłce ręcznej chłopców, w rejonowych roz-
grywkach Coca – Cola – Cup 2005 – I miejsce. W minio-
nym roku szkolnym w zawodach gminnych w piłce ręcznej
– III miejsce, w gminnych zawodach biegów przełajowych
– II miejsce, w gminnym unihokoju dziewcząt – I miejsce
a chłopców III miejsce, gminnym turnieju tenisa stołowe-
go – I miejsce, w halowym turnieju piłki nożnej kl. IV –
III miejsce oraz piłki nożnej chłopców kl. VI – III miejsce
w zawodach rejonowych piłki nożnej Coca Cola – Cup 2006
– II miejsce. Po oddaniu do użytku nowej sali sportowej za-
mierzamy podnieść nasze osiągnięcia.
Od 2001 r. co roku w okresie zimy, dzięki współpracy
z ZEW organizowana jest Szkolna Olimpiada Sportowa –
zjazdy na nartach na wyciągu „Polana Sosny”. Uczestni-
czy cała szkoła. Wszyscy zawodnicy otrzymują pamiąt-
kowe dyplomy, zwycięscy nagrody. Olimpiada cieszy się
dużym powodzeniem i uznaniem rodziców.
Szkoła posiada już od kilku lat wypożyczalnię nart
zorganizowaną przede wszystkim z myślą o uczniach
z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.
Wielka atrakcją dla uczniów są wyjazdy na basen
do Nowego Targu lub na Słowację. Korzystają z nich
uczniowie kl. IV-VI, każdy oddział przynajmniej dwa razy
w roku szkolnym. W ramach SKS przygotowywane są
pokazy gimnastyki artystycznej prezentowane w czasie
szkolnych imprez sportowych lub z okazji szczególnych
uroczystości w naszej wsi.
Dla uczniów I etapu kształcenia tradycyjnie już orga-
nizowane są szkolne konkursy czytelnicze (zgodnie z pla-
nem pracy Zespołu Przedmiotowego Nauczycieli Kształ-
cenia Zintegrowanego i biblioteki szkolnej) np. „Her-
batka u Kubusia Puchatka” oraz plastyczne: „Andersen
w oczach dzieci”. Konkursy motywują uczniów do więk-
szego zainteresowania się książką.
Członkowie kółka teatralnego prezentują
„Baśń o rybaku i złotej rybce”