background image
„Na Spiszu” nr 1 (62) 2007 r.
24
Szkoła Podstawowa w Niedzicy
Prezentacje szkó³
W XIX w. (ok.1814 i 1895) Niedzica przeżyła dwa ogromne pożary, któ-
re strawiły większość zabudowań , w tym również plebanię i sporą część do-
kumentów. Dlatego trudno dokładnie określić datę założenia szkoły w Nie-
dzicy.
Z zapisów najstarszej kroniki szkolnej prowadzonej przez ówczesnego
kierownika szkoły – Pana Stanisława Steca opartej na relacjach mieszkańców
wynika, że przez cały XIX wiek w Niedzicy była szkoła gminna. Mieściła się
w budynku koło kościoła (obecnie Przedszkole). W roku 1920 została zało-
żona 6-letnia polska szkoła podstawowa. W okresie II wojny, była szkołą sło-
wacką, a po odzyskaniu niepodległości ponownie polską.
W latach pięćdziesiątych, (wprowadzenie klasy siódmej –1953 r.) na pro-
wadzenie nauki wynajmowany był dodatkowy budynek.
Nowa szkoła „tysiąclatka” oddana została do użytku w 1961 roku. Wy-
budowany była dzięki staraniom kierownika szkoły – pracującego w Nie-
dzicy od 1951 roku – Stanisława Steca. Od 1984 r. dyrektorem tej placów-
ki została Pani inż. Anna Dunjaczan. Następnie szkołę objęła Pani mgr Ma-
ria Schlegel. W okresie jej zarządzania szkoła została generalnie wyremon-
towana, nadbudowane zostało jeszcze jedno piętro. Od 1996 roku uczniowie
korzystają z poszerzonego, odnowionego budynku.. Obecnie dyrektorem (od
1998 r.) jest Pani mgr Maria Waniczek.
W szkole pracuje 15 nauczycieli: 7 ze stopniem nauczyciela dyplomo-
wanego, 7 mianowanych (niektórzy w trakcie awansu na nauczyciela dyplo-
mowanego), 1 kontraktowy ze względu na krótki staż pracy. Wielu posiada
kwalifikacje w dwóch lub więcej specjalnościach.
Przy opracowaniu podstawowych wewnętrznych dokumentów jak: Sta-
tut, Program Wychowawczy, Program Rozwoju Szkoły, Program Profilaktyki
Rada Pedagogiczna kieruje się zawsze dobrem dziecka, zapewnieniem zdoby-
cia maksymalnej wiedzy i umiejętności, wszechstronnym rozwojem uczniów
oraz integracją wszystkich podmiotów szkoły.
Od lat, ścieżki międzyprzedmio-
towe: regionalną, ekologiczną, czytel-
niczo-medialną, prozdrowotną realizu-
je w oparciu o własne programy.
W tym roku szkolnym uczy się
178 uczniów w 9 oddziałach (3 od-
działy kl. I – III i 6 oddziałów kl.
IV – VI). Od kilku lat szkoła ma dla
uczniów bogatą ofertę zajęć pozalek-
cyjnych: zajęcia logopedyczne (kl. I
– III), dla uczniów kl. IV – VI kółka
przedmiotowe np. matematyczne, in-
formatyczne, Szkolny Klub Sportowy,
chór, kółko teatralne, edukacja regio-
nalne, edukacja ekologiczna. Dla dzie-
ci mniejszości słowackiej i dla chęt-
nych uczniów, dodatkowo prowadzo-
ny jest język słowacki od kl. I. Obo-
wiązkowym językiem nauczania jest
j. niemiecki.
Przedstawiciele Kuratorium, b. wójt gminy Łapsze Niżne oraz uczniowie
W kwietniu 1999 roku urucho-
miona została pracownia kompute-
rowa z 10 stanowiskami. W następ-
nych latach była poszerzana o dodat-
kowe komputery. Poza kancelarią
szkoły, oddzielny komputer jest do
dyspozycji nauczycieli i w bibliote-
ce szkolnej. Łącznie szkoła posiada
21 komputerów. Przygoda z kompu-
terem i elementami informatyki roz-
poczyna się już od II klasy.
W zakresie bazy sukcesem był
generalny remont budynku gospodar-
czego za szkołą i adaptacja na siłow-
nię, z której mogą korzystać miesz-
kańcy dwa razy w tygodniu.