background image
25
„Na Spiszu” nr 1 (62) 2007 r.
Szkoła szczyci się wieloma sukcesami, szczególnie
w zakresie edukacji regionalnej.
Wiosną 1998 roku szkoła została jedynym laureatem
I edycji konkursu „Bliższe ojczyzny”. Za uzyskaną wów-
czas nagrodę 4000 zł zakupiono biurka i krzesła do pra-
cowni komputerowej. Wracam do tego wydarzenia po-
nieważ ten sukces był początkiem innych.
W 1999 roku szkoła włączona została w realizację
programu krajowej konferencji „Edukacja regionalna”
zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej. Za wzorowy udział i osiągnięcia, szkoła otrzymała
nagrodę. Cenną pamiątka jest też list gratulacyjny MEN
dla szkoły.
Przez cały czas gromadzone były materiały o Spiszu.
W tej chwili szkoła dysponuje własnym Słownikiem wy-
razów gwarowych (ponad 500 haseł). Przewodnikiem po
zabytkach Spisza, Zbiorem legend, Zbiorem pieśni i przy-
śpiewek, Zbiorem przepisów kuchni spiskiej.
Szczególne miejsce zajmuje ekspozycja regionalna
„Izba spiska” ujęta w rejestr małopolskich ekspozycji mu-
zealnych, udostępniana do zwiedzania, przede wszystkim
dla grup szkolnych. Ponad 200 eksponatów zgromadzono
do tej pory w ramach akcji „Skarby ze strychu”.
Co roku uczestniczymy w regionalnym konkursie
Wiedzy o Spiszu. W latach 1997 – 2000 zajmowaliśmy
I miejsce, od 2001 – miejsca II i III. W tym roku szkol-
nym znowu mamy miejsce I. Czołowe miejsca od wielu
lat, nasi uczniowie zajmują również w regionalnych kon-
kursach gawędziarskich oraz rejonowych konkursach po-
ezji ludowej np. w rejonowym konkursie im. Stanisława
Nędzy – Kubińca.
Uczestniczymy także w konkursach organizowa-
nych przez SP w Łapszach Niżnych pt. „Ocalić od zapo-
mnienia” (nasza uczennica zajęła II miejsce nagrodzo-
ne wyjazdem do Warszawy), „Poznaj swój kraj”, „Spi-
ska zagroda”- zdobyliśmy wyróżnienie, „ Spiskie śpiy-
wonki, modlitwy i cystom gwarom opowiadania” (rów-
nież II miejsce).
W realizacji zadań z zakresu regionalizmu szkoła
współpracuje z niedzickim zamkiem „Dunajec”
Szkoła może się również poszczycić ciekawą formą
realizacji szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej.
Dla klas V i VI przydzielone są dodatkowe godziny (po
1 tygodniowo na oddział). W realizacji programu szkoła
współpracuje z Pienińskim Parkiem Narodowym, Nadle-
śnictwem w Krościenku, Zespołem Elektrowni Wodnych
w Niedzicy, Zakładem Komunalnym, Leśnictwem w Łap-
szach Niżnych oraz Szkółką Leśną we Falsztynie
Izba spiska
W II edycji tego konkursu, wiosną 2000 roku ponow-
nie zdobyliśmy tytuł laureata I miejsca i nagrodę 2000
zł. Jako wzorowa, szkoła została wytypowana na miejsce
obrad Wojewódzkiego Sztabu Konkursowego pod prze-
wodnictwem Małopolskiego Kuratora Oświaty – Jerze-
go Lackowskiego we wrześniu 2002 r.
W grudniu tego roku Centrum Animacji Kultury
w Warszawie zorganizowało dla nauczycieli z całej Pol-
ski warsztaty pod hasłem „Spisz – siła tradycji”. Poza pro-
gramem w zamku niedzickim nauczyciele naszej szko-
ły prowadzili wykłady, lekcje pokazowe i inne formy za-
jęć. Zaprezentowaliśmy wiele możliwości realizacji pro-
gramu edukacji regionalnej.
W III edycji, w 2003 roku szkoła zajęła II miejsce.
Właśnie do tego roku działał przy szkole zespół regional-
ny „Dunajec”. Zdobył wiele nagród i wyróżnień na prze-
glądach i konkursach regionalnych oraz wojewódzkich.
Nasz folklor prezentował na uroczystościach środowisko-
wych, gminnych i powiatowych.W 2000 roku brał udział
w Festiwalu Karpackim w Rabce, w Międzynarodowym
Festiwalu „Święto dzieci gór”. Szkoła była organizatorem
Dnia Osetyjsko – Spiskiego. W celu kontynuacji pracy ze-
społu co roku inna klasa przygotuje zwyczaj dziecięcy do
zaprezentowania w szkole, środowisku oraz na przeglą-
dach regionalnych np. „Spiskich Zwykach”.
Zespół „Dunajec” na sądeckim rynku