background image
29
„Na Spiszu” nr 1 (62) 2007 r.
Konkurs odbywał się w trzech kate-
goriach: klasy 1-2, klasy 4-6, gim-
nazjum. Komisja przyznała po trzy
miejsca wyróżniona w każdej kate-
gorii z każdej szkoły. I tak :
Kategoria klas 1-3:
I miejsca:
Karolina Radecka (Kacwin), Karo-
lina Gogola (Trybsz) Karina Kłak
(Łapsze Wyżne)
II miejsca
Piotr Kromka (Kacwin), Marcin
Turkot (Trybsz), Grzegorz Kołodziej
(Łapsze Wyżne)
III miejsca :
Kamila Łyszczarz (Kacwin), Paulina
Domian (Trybsz) Alicja Janeczek,
Daniel Gryglak (Łapsze Wyżne)
Kategoria klas 4-6
I miejsca:
Damian Pietraszek (Trybsz), Natalia
Tomaszkowicz (Łapsze Wyżne);
II miejsca:
Patrycja Kaczmarczyk (Trybsz), An-
gelika Kołodziej (Łapsze Wyzne)
III miejsca
Klaudia Bizub (Trybsz) Małgorzata
Sołtys (Łapsze Wyżne);
Kategoria Gimnazjum
I miejsce Agnieszka Janeczek
II miejsce Urszula Waksmundzka
III miejsce Aleksandra Butas, Izabe-
la Ujwary
W/w uczniowie otrzymali dy-
plomy oraz nagrody książkowe, po-
zostali uczestnicy dyplomy oraz na-
grody pocieszenia. Nagrody zostały
zakupione w ramach środków gran-
towych z Polsko – Amerykańskiej
Fundacji Wolności. Nastąpiło to 14
grudnia 2006 roku.
Dziękujemy dyrektorom w/w
szkół za zachęcenie uczniów do
wzięcia udziału w konkursach.
Mamy nadzieję kontynuować kon-
kurs w kolejnych latach.
Urszula Hanula,
nauczycielka języka
angielskiego i niemieckiego
w Szkole Podstawowej
w Trybszu
Żyjemy w ciekawych czasach. Nasza cywilizacja rozwija się w zawrot-
nym tempie. W świat techniki, internetu, elektroniki wchodzą już maluchy.
To, co dla pokolenia obecnych rodziców było poza zasięgiem wyobrażeń, dla
współczesnego czternastolatka jest codzienną normalnością. Do tego docho-
dzi konsumpcyjny styl życia, pośpiech, stres i ogólny luz.
Jak radzi sobie w takich ciekawych czasach ktoś kto ma czternaście lat
i uczy się życia? Jak wygląda jego życie i rodzina?
Rodzice są zwykle zabiegani, zajęci pracą i zatroskani o materialny byt
rodziny, za pracą jadą daleko w świat. Swoim dzieciom kupują za to prezenty,
żeby wiedziały, że rodzice je kochają. Pociechy powinny za to dobrze uczyć
się i nie sprawiać kłopotów.
Ale dziecko to mały człowiek i tak naprawdę to wolałby życie może
skromniejsze, ale z tatą i mamą. Tym bardziej, że dookoła tyle nieznanego,
i tyle niebezpieczeństw. Czy młody człowiek nie znający jeszcze życia może
sam sobie poradzić w takim świecie ? Czy sam lub z pomocą tylko rówieśni-
ków odróżni dobro od zła? Nie. Sam nie ma szans.
Ale jest rodzina – pierw-
sza szkoła życia i najważniej-
sza, drugą stworzoną przez
człowieka jest ta druga szko-
ła, która ma wspomagać ro-
dzinę.
Ktoś powiedział: rodzi-
ce są drugimi nauczyciela-
mi, a nauczyciele są dru-
gimi rodzicami. Ktoś kie-
dyś powiedział również,
że dziecko wychowuje się
do siódmego roku życia, po-
tem możemy jedynie pod-
trzymywać to, co przeka-
zaliśmy dziecku i dbać aby
otoczenie nie zepsuło na-
szego trudu. Rodzice posy-
łając dziecko do szkoły od-
dają pod opiekę nauczycie-
lom swój największy skarb.
Ale tu ich rola się nie koń-
czy, dalej czuwają nad roz-
wojem swego skarbu wraz
z nauczycielami. To nie tak,
Szkoła w Trybszu wyróżniona
Jak dowiedzieliśmy się we czwartek, 21 grudnia, Szkoła Podstawowa
w Trybszu otrzymała Certyfikat Małopolskiego Kuratora Oświaty „Szkoła
wyróżniona za wychowanie”. Był to ogromny prezent gwiazdowy dla całej
szkolnej społeczności, z którego bardzo się cieszymy, ale i jesteśmy dumni.
Małe jest piękne!
Dziecko
to młody człowiek,
który dopiero poznaje świat
bądź więc
jego Przewodnikiem
Staraj się być dla niego wzorem
– Ono Cię obserwuje i naśladuje.
Stawiaj wymagania i wskazuj granice
– Ono Ci zaufa.
Nagradzaj i chwal
– Ono poczuje się docenione.
Jest młodym człowiekiem –
– zrozum go i wysłuchaj.
Pomóż mu
– najbardziej potrzebuje właśnie Ciebie
Kochaj go
– Ono chce być kochane.
Rozmawiaj z nim, rozmawiaj i rozmawiaj...
– Ono chce rozmawiać.

Rodzice – Uczeń – Nauczyciele
O POTRZEBIE ROZMOWY...