background image
27
„Na Spiszu” nr 1 (62) 2007 r.
Szkoła ogólnie osiąga wysokie wyniki dydaktyczne oraz bardzo dobre,
widoczne efekty pracy wychowawczej. Różne formy analiz mierzenia jako-
ści pracy ukazały, że uczniowie lubią swoją szkołę, czują się w niej dobrze
i na ogół bezpiecznie.
Uczniowie przygotowywani są też do olimpiad przedmiotowych: ma-
tematyczno – przyrodniczych i humanistycznych oraz religijnych. Po eta-
pach szkolnych, co roku przedstawiciele naszej szkoły zostają zakwalifiko-
wani do etapów rejonowych. Natomiast w ogólnopolskich konkursach pro-
wadzonych przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie mieszczą się
w pierwszych dziesiątkach. W minionym roku szkolnym zdobyliśmy I miej-
sce w gminnym konkursie ortograficznym „Bierzemy byka za rogi...”organi-
zowanym przez SP w Trybszu.
Szkoła ma opracowany harmonogram uroczystości szkolnych. Poza pro-
gramami patriotycznymi związanymi ze świętami państwowymi stałym punk-
tem od wielu lat są: klasowe opłatki z udziałem rodziców oraz „szkolne spo-
tkanie wigilijne”, Dzień Matki.
Wszystkie uroczystości uświetniane są przez chór, który jest chlubą szko-
ły prawie od 20 lat i ma na swoim koncie niezliczoną ilość występów.
Do ciekawych form rozrywkowych zaliczam: jesienne ogniska klasowe,
zimowe kuligi, wiosenne grilowania (szczególnie dla klas młodszych), bale:
andrzejkowy i karnawałowy.
W organizacji wymienionych imprez duży wkład pracy mają rodzice.
Samorząd Uczniowski czuwa nad organizacją wszystkich uroczystości.
Prowadzi konkursy: na najbardziej pomysłowe przebrania na balach, na naj-
ciekawszy świąteczny wystrój klas, konkursy czystości klas. Organizuje dy-
żury przy organizacji zabaw na przerwach. Dba o wystrój korytarzy i aktu-
alizację własnego kącika. Zajmuje się zbiórką pieniędzy na działania charyta-
tywne, prowadzi kronikę szkolną. Przez kilka lat wydawał gazetę pt. „Szkol-
ne mrowisko”.
Wychowawcy organizują wyjazdy do kina na odpowiednio wybrane fil-
my, organizują ciekawe wycieczki np.: do Krakowa, Ojcowa, Wadowic, Ko-
palni soli w Wieliczce i Bochni, do skansenu w Zubrzycy, do Łańcuta, gospo-
darstwa agroturystycznego „Sądecki Bartnik” w Stróży, w ciekawe miejsca
na Słowację, dla młodszych do Teatru „Rabcio”, „Rabkolandu”. W celu po-
znania atrakcyjnych miejsc i zabytków sąsiednich regionów, do Zakopanego,
Szczawnicy, (Biała Woda, wąwóz Homole), na Trzy Korony.
Dwa lata temu gościliśmy w oby-
dwu szkołach( SP i Zespół Szkół Rol-
niczych w Niedzicy) międzynaro-
dową grupę młodzieży (studentów)
z Portugalii, Rumunii, Łotwy i Chor-
wacji. Uczestniczyli w części zajęć
w kl. III poświęconych tematyce Unii
Europejskiej, przeprowadzonych na
bazie ciekawych pomocy dydaktycz-
nych. Zaś w minionym roku szkolnym
udało się dokonać wymiany uczniów
z austriacką szkołą w Styrii.
W marcu 2006 roku grupa na-
szych dzieci (kl. V,VI) przebywała
w Austrii, natomiast my gościliśmy
ich uczniów w maju. Główne cele
wymiany to: sprawdzenie umiejętno-
ści językowych naszych uczniów, in-
tegracja, poznanie szkoły, zabytków
i kultury w rejonie innego kraju.
By bardziej zbliżyć rodziców do
problemów własnego dziecka i stawia-
nych przed nimi wymagań programo-
wych szkoła, dwa lata temu wyszła
z inicjatywą zapraszania rodziców
na niektóre lekcje. Ta forma współ-
pracy sprawdziła się i jest nadal kon-
tynuowana.
Poza Radą Rodziców, której za-
wdzięczamy duże wsparcie finanso-
we, szkoła stara się pozyskiwać fun-
dusze z innych źródeł.
W 2005 r. w ramach projektu
„Podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych mieszkańców wsi” pozyskali-
śmy z Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w Warszawie
15 tys. zł. Pieniądze wykorzystane zo-
stały na pomoce dydaktyczne zgodnie
z warunkami umowy. W zamian prze-
prowadzony został kurs komputerowy
dla mieszkańców Niedzicy.
Nie sposób w jednym artykule
umieścić wszystkich ważnych wyda-
rzeń. Kończąc, życzę ogólnie szko-
le, wszystkim nauczycielom jak naj-
lepszych efektów w podejmowanych
działaniach, a uczniom najlepszych
stopni, wszelkich sukcesów i samych
radosnych dni w murach tej szkoły.
Dyrektor Szkoły
mgr Maria Waniczek
Szkolna Olimpiada Sportowa na Polanie Sosny - 2005