background image
41
„Na Spiszu” nr 1 (62) 2007 r.
Swój dorobek taneczno – muzyczny, a tym samym region Spiski,
„Czardasz” zaprezentował również w kilku krajach Europy.
• W 1996 r. na Ukrainie zaproszenie otrzymał od Lwowskiej
Szkoły Średniej im.M.Konopnickiej. Bezpośredni kontakt z polonią
ukraińską, szczególnie młodzieżą był dla obydwu stron ciekawym do-
świadczeniem.
• W roku 2000 na Słowacji, w Zdziarze zespół wystąpił na fe-
stynie dożynkowym.
• We wrześniu 2001r. zaproszony został przez Polską Organiza-
cję Turystyczną do Belgii.
Wspólnie z reprezentacją Oddziału Hotelarsko – Turystycznego
Zespołu Zbiorników Wodnych w Niedzicy uczestniczył w „Dniach Kul-
tury i kuchni polskiej w Brukseli.
Wystąpił również w MONS dla uczestników wystawy najstarszych
samochodów świata.
W listopadzie 2001r. „Czardasz” po raz pierwszy gościł w ojczyź-
nie czardasza – na Węgrzech. Swoimi występami uświetnił uroczystość
otwarcia Międzynarodowych Targów Sportów Zimowych zorganizowa-
nych w Budapeszcie. Polska została wybrana gościem honorowym tej
imprezy, a „Czardasz” był jedynym polskim zespołem.
• Wiosną 2002 r. ponownie był zaproszony do Budapesztu. Tym
razem w towarzystwie polskich wystawców promował nasz kraj, a szcze-
gólnie swój mały region na wiosennych targach międzynarodowych.
• Również w roku 2002, w maju wystąpił w Austrii, w Grazu i in-
nych miejscowościach Styrii. Okazją do prezentacji kultury spiskiej,
promocji regionu oraz kraju były obchodzone tam „Dni Europy”.
• Latem 2005r. zespół po raz trzeci odwiedził Węgry. Brał udział
w uroczystym spotkaniu polonii węgierskiej w Derenku.
Z „Czardaszem ” współpracowało wielu znanych skrzypków: Wie-
sław Nowobilski, Jan Pacyga, Seweryn Bizub i Sylwester Fic. W cią-
gu ostatnich kilku lat zespołowi towarzyszyła nieodłącznie kapela jur-
gowska prowadzona przez prymistę Tomasza Wojtasa.
Zespół ma w swoim dorobku wiele wyróżnień i nagród. Cenne
są też listy gratulacyjne i podziękowania.
Największą zaslugą zespołu jest piętnastoletnie promowanie bo-
gatej kultury i piękna ziemi spiskiej daleko poza granicami regionu.
Czardaszanie „śpiewają:
Nase granie i śpiywanie,
Niew daleko sie poniesie,
Niewze o nos słysom
Na caluśkiym świecie.
Powyższe dane zaczerpnąłem z wydanej przez „Zespół Czardasz”
publikacji p.t.: „Zwyczaje na Spiszu” – krótka historia zespołu – pod
redakcją Marii Waniczek - Niedzica 2006 – str. 5.
W oficjalnej części uroczystości kierowniczka zespołu Maria Wani-
czek wysłuchała wraz z zespołem życzenia od oficjeli i przyjęła gratula-
cje wraz z bukietem kwiatów od wójta gminy Antoniego Kapołki oraz od
przedstawicielek Małopolskiego Centrum Kultury w Nowym Sączu.
Zebrani odśpiewali Jubilatom 100 lat. Zespół „Czardasz” odtań-
czył kilka tańców spiskich. Wszyscy zebrani spożyli co im dano.
Część gości – razem z księżmi: dziekanem M. Wanatem i ks. Bed-
narczykiem opuściło gościnne progi sali w remizie OSP. Młodzież ze-
społu „wyłuskała” do tańca co niektórych „krzepkich” gości.
I ja również zostałem zaproszony do tańca, co ze względu na urodę
mojej „toniecnicy” Emilii Nowak odnotowuję z wielką przyjemnością.
Franciszek Payerhin
We wszystkich kościo-
łach parafii jurgowskiej wraz
z nowym rokiem odczytano
edykt metropolity krakow-
skiego, ks. kardynała Stani-
sława Dziwisza, na mocy, któ-
rego proboszcz parafii ks. Jó-
zef Marek otrzymał godność
kanonika.
Ksiądz kanonik został
uhonorowany tym tytułem
w uznaniu zasług w pracy
duszpasterskiej, pedagogicz-
ni i osiągnięć na polu ekonomicznym zarządzanej parafii.
W skład parafii oprócz Jurgowa wchodzą także część Czar-
nej Góry i Rzepisk. Ksiądz kanonik dzielnie wspierany
przez ks. wikariusza Pawła Antolaka „obsługuje” trzy ko-
ścioły, w których codziennie odprawiane są msze święte.
Serdecznie gratujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Księża kanonicy!
Warto przy tej okazji wspomnieć, że godnością ka-
nonika został obdarzony również ks. Władysław Paster-
nak, proboszcz z Bukowiny Tatrzańskiej. Jest on związany
ze Spiszem nie tylko bliskim sąsiedztwem, ale też tym,
że spora grupa emigrantów z tej wsi osiedliła się 100 lat
temu na Spiszu (m. in. Maciasowce - Potok, Kiezmarek,
Słowiańska Wieś), a koło Lewoczy założyła nawet wieś
o nazwie Bukowinka. Niedawno bukowianie licznie uczest-
niczyli w poświęceniu nowego kościoła w Bukowince.
Jako ZPS jesteśmy wdzięczni ks. Władysławowi za odpra-
wienie mszy świętej w Lendaku w 140 rocznicę urodzin
Śp. Wojciecha Halczyna. Jeszcze raz Bóg zapłać!
(red)
Poświęcenie kościoła w Bukowince k/Lewoczy.
Przedstawiciele Bukowiny Tatrzańskiej przekazują rodakom
obraz Ojca Świętego Jana Pawła II