background image
„Na Spiszu” nr 1 (62) 2007 r.
46
G
AZETA
Z
WI¥ZKU
P
OLSKIEGO
S
PISZA
Redaguje zespó³: Jan Budz, Stanis³aw Budzyñski, Julian Kowalczyk (redaktor naczelny),
El¿bieta £ukuś, Franciszek Payerhin, Marian Pukañski
Adres do korespondencji: 34-442 £apsze Ni¿ne, ul. D³uga 125, tel.: 018 265 93 16, e-mail: naspiszu@interia.pl
Wydawca: Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Polskiego Spisza
Sk³ad komputerowy i druk: Drukarnia „MK” s.c., 34-400 Nowy Targ, ul. Waksmundzka 63, tel.: 018 266 48 52, e-mail: mksc@o2.pl
Tegoroczna zima zaskoczyła wszystkich ocieple-
niem, jakiego nie pamiętają najstarsi górale. Jeszcze
w okresie między świętami wydawało się, że będzie do-
brze. Co prawda nie było opadów, ale armatki śnieżne
z powodzeniem nadrobiły zaniedbania natury i na kil-
kunastu wyciągach w naszym regionie można było po-
jeździć na nartach. Po nowym roku pogoda popsuła się,
a termometry nawet w nocy pokazywały temperaturę do-
datnią, zaś w dzień przeważnie 7 – 10 ° C. W tej sytuacji
nawet armatki nic nie mogły zrobić!
Karnawał góralski to wesoła zabawa i parada. Jest to święto grup
kolędniczych i zespołów regionalnych. Wszystko na scenie Domu Lu-
dowego (największej budowli drewnianej w Polsce) lub w jego oko-
licy. To także okazja posłuchania gwary i pooglądania strojów w róż-
nych odmianach. Jeśli będzie śnieg nie zabraknie paradnych przejaz-
dów saniami (sónkami), wyścigu kumoterek, czyli lekkich sań służą-
cym kiedyś chrzestnym (kumotróm) do podróżowania w celach towa-
rzyskich, a także wyścigów na nartach za koniem. Karnawał nie może
się obyć bez wystaw, bez twórców ludowych i prezentacji ich dorob-
ku. Na zakończenie bez względu na pogodę musi być watra, jako nie-
odzowny element konsolidujący góroli i ceprók.
Głównym organizatorem Góralskiego Karnawału jest Bukowiań-
skie Centrum Kultury - DOM LUDOWY im. Franciszka Ćwiżewicza przy
Finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury i Sztuki, Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Małopolskiego, Starostwa Tatrzańskiego
w Zakopanem, a współorganizatorzy to: Urząd Gminy w Bukowinie
Tatrzańskiej, Centrum Młodzieży im. Dr Henryka Jordana w Krako-
wie, Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, Stowa-
rzyszenie Twórców Ludowych, Związek Podhalan - Oddział w Buko-
winie Tatrzańskiej, Komenda Gminna Ochotniczych Straży Pożarnych,
LOK i Klub Sportowy „Zawrat” w Bukowinie Tatrzańskiej.
Skład jury oceniającego grupy kolędnicze od lat nie ulega zmia-
nie. W tym miejscu zaznaczyć jednak trzeba, iż przez szereg lat prze-
wodniczącym komisji oceniającej był prof. dr hab. Roman Reinfuss.
W pracach jury uczestniczył też związany z Bukowiną przez długie
lata Tadeusz Staich i prof. dr hab. Józef Bubak- dialektolog z Krakowa,
wielki znawca gwar góralskich. Odeszli już oni do wieczności. Wier-
ności Karnawałowi dochowuje mgr Aleksandra Szurmiak- Bogucka-
etnomuzykolog z Krakowa, znawczyni góralskiej muzyki, strojów
i obyczajów, a także dr Krystyna Kwaśniewicz- etnograf z Krakowa
związana z imprezą od wielu lat. Wiernie uczestniczą w pracach i od
lat reprezentują Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Są-
czu (dawniej WOK), mgr Benedykt Kafel i dr Stanisław Węglarz- et-
nografowie. Jest więc co oceniać i jest co oglądać. Oj, będzie się dzia-
ło! Zapraszamy.
(jb)
Wyciąg Kotelnica Białczańska - widok z Czarnej Góry
Nobel dla Białki Tatrzańskiej
Narciarze z niepokojem wsłuchują się w prognozy
pogody. Codziennie też analizują komunikaty meteoro-
logiczne w internecie. Wszyscy przecierają oczy ze zdu-
mienia, bo nie przewiduje się większych opadów śniegu
do połowy stycznia 2007 roku. Sytuacja jest skompliko-
wana, gdyż na brak opadów narzekają prawie wszystkie
kurorty, których zimowy wypoczynek oparty jest o spor-
ty zimowe.
W zaistniałej sytuacji na pochwałę zasługują przed-
siębiorcy z Białki Tatrzańskiej, bo mimo skrajnie nieko-
rzystnych warunków atmosferycznych utrzymują cały czas
zaśnieżone trasy zjazdowe na Kotelnicy, Bani i Kaniów-
ce. Ludzie dzwonią z całej Polski i pytają, czy zainstalo-
wane kamery on line pokazują obraz rzeczywisty, czy też
to jakieś nagranie z zeszłego roku. Po potwierdzeniu, że
w Białce nadal można jeździć na nartach, jakże często pada
komentarz: „Oni za swój wyczyn powinni dostać Nobla.
To niesamowite”. Potwierdzeniem wyjątkowości oferty
Białki Tatrzańskiej tej zimy są sznury samochodów, któ-
re zjeżdżają się ze wszystkich stron.
(JB)
XXXV Jubileuszowy
Karnawał Góralski
Bukowina Tatrzańska 7- 11 lutego 2007 r.