background image
31
„Na Spiszu” nr 4 (61) 2006 r.
W dniu 24 września 2006 r w piękny, słoneczny dzień początku jesie-
ni, w Falsztynie, w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej dokonało się – już
po raz ósmy – pożegnanie lata. Ta cykliczna impreza organizowana jest co
roku w innej miejscowości gminy Łapsze Niżne. Głównym celem przyświe-
cającym organizatorom „Pożegnania Lata” jest wyłonienie i nagrodzenie
właścicieli najbardziej zadbanego obejścia gospodarczego oraz wyróżnie-
nie najbardziej zadbanej wsi.
Falsztyńscy gospodarze wsi prowadzący imprezę, chlebem i solą
przywitali gospodarza gminy Antoniego Kapołkę, zwracając się do wójta
z prośbą, aby wspólny chleb gminny dzielił sprawiedliwie. Wójt w dzięk-
czynnej mowie zapewniał, że stara się to czynić, lecz nie zawsze starcza
mu na to środków finansowych. Komisja gminna w składzie: Wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Józef Grywalski - przewodniczący komisji, Prze-
wodnicząca Rady Gminy - Józefa Pawlik, Radna – Maria Ujwary, Krystyna
Stanek - przedstawicielka Urzędu Gmin, Barbara Stanek - przedstawicielka
Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nowym Targu, - MODR-
Kierniewice - dwukrotnie w roku lustruje obejścia gospodarcze we wsiach
gminy Łapsze Niżne.
W oparciu o wyniki oględzin komisja ustala listę nagrodzonych i li-
stę wyróżnionych. Ponadto wskazuje - jej zdaniem – najbardziej zadbaną
wieś. W roku 2006 nagrodzono właścicieli niżej wymienionych zagród:
Helena Klimczak, Falsztyn 98; Krystyna Iglar, Frydman, ul.Balarów; Helena
Kopaczka, Kacwin, ul. Jana Pawła II / 121; Helena Sołtys, Łapszanka 18;
Krystyna Kowalska, Łapsze Niżne, ul. Długa 68; Krystyna Kołodziej, Łapsze
Wyżne, ul. Na Brzegu 48; Maria Kapołka, Niedzica, ul. 3 Maja 135; Krystyna
i Józef Husi, Trybsz, ul. Św. Elżbiety 154. Wszyscy nagrodzeni w tej grupie
otrzymali z rąk wójta gminy Antoniego Kapołki i Józefy Pawlik – przewod-
niczącej rady gminy – elektryczne kosiarki.
– Zamek 70; Anna Budz, Trybsz, ul. Św. Elżbiety 121. Wyróżnieni otrzymali
w nagrodę sekatory i książki ogrodnicze.
W tym roku za wyróżniającą się wieś uznano Łapsze Niżne. Nagrodę
pieniężną odebrał długoletni sołtys wsi Łapsze Niżne, Edward Hatała.
Czas pobytu na imprezie umilili zebranym uczniowie szkoły podsta-
wowej kl.1 – 3, prezentując „ jarzynowy” program mocno oklaskiwany
przez widzów.
Po¿egnanie lata w gminie £apsze
W grupie wyróżnionych właścicieli znaleźli się: Zofia i Stanisław
Horniczak, Falsztyn 109; Józefa Dwornicka, Frydman, ul. Nad Stawem 12;
Halina Dewera, Frydman, ul. Nad Stawem 15; Józefa Kromka, Kacwin,
ul. Św. Anny 41; Józefa i Stefan Gielata, Łapszanka, 67; Eleonora i Wła-
dysław Pirchała, Łapsze Niżne, ul. Długa 21; Maria Stanek, Łapsze Niżne,
ul. Jana Pawła II / 66; Aniela i Henryk Bigos, Łapsze Wyżne, ul. Św. Flo-
riana 221; Halina Drążek, Niedzica, ul. 3 Maja 79; Anna Chrobak, Niedzica
Po części oficjalnej uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na degu-
stację regionalnych potraw przyrządzonych przez Koła Gospodyń z Niedzi-
cy, Falsztyna, Frydmana i Trybsza . Z tego co słyszałem i co sprawdziłem
organoleptycznie, najbardziej smakowała kwaśnica z żeberkami. Panie
gospodynie uroczo prezentowały się w pięknych strojach ludowych. Swoją
obecnością zaszczyciła uczestników pani poseł Anna Paluch, dając się (po
degustacji) namówić do wspólnej fotografii.
I władza gminna i mieszkańcy gminy opuszczali imprezę zadowoleni.
Tekst i foto Franciszek Payerhin
Od lewej: Jan Rataj - radny, Romana Czyżowicz-Payer-
hin, ks. Robert Śliwa - wikary, wójt Antoni Kapołka,
Posłanka RP Anna Paluch, P. Błachut - radny,
Irena Rataj - sekretarz gminy Łapsze Niżne