background image
„Na Spiszu” nr 4 (61) 2006 r.
28
W tym roku festyn odbył się w dniach od 5 do 6 sierpnia.
Pewnym zaskoczeniem było przeniesienie imprezy na teren
przyległy do górnej stacji kolejki „Kotelnica”. Impreza mimo
wszystko uroczystość udała się, a jej znakomitym i powszech-
nie opisywanym elementem jest wybór Cepra Roku, a następ-
nie Harnasia Roku, w czasie których rozbawienie publiczno-
ści sięga nieba. Dzieje się tak za sprawą ciekawych i zręcznie
wyszukanych konkurencji sprawnościowych.
Oto przykładowy tor przeszkód dla Cepra:
a/ Pakowanie plecaka. Należy załadować przygotowany przez
organizatorów zestaw (dla Pań lżejszy o kilka konserw
i przewodników).
Rekwizyty: konserwy, karimata, przewodniki, butelka wody
mineralnej, parasol i ciupaga dla Panów, dla Pań parasol
i duży wałek do ciasta.
b/ Slalom z otwartym parasolem, po dużych kamieniach – oto-
czakach, nad którymi w formie dodatkowej przeszkody wi-
szą zbyrcoki. Z ostatniego kamienia skok do koła o średnicy
50 cm, tak aby wylądować w nim obunóż i ustać. Rekwizy-
Z roku na rok rozwija się kolejna impreza Dzień
Polowaca, tym razem w spiskim Jurgowie. Pomysł orga-
nizowania takiej imprezy poparł samorząd powiatu ta-
trzańskiego, bowiem w Jurgowie było wielu myśliwych,
na czele z Janem Budzem zwanym „Łysym Jónkiym”, któ-
ry oprócz tego był przewodnikiem tatrzańskim. Już dru-
gi rok z rzędu w czasie festynu organizowana była lote-
ria i zbiórka publiczna na odnowienie zabytków w miej-
scowym kościele parafialnym.
ty: dość długi okorowany pień, otoczaki, zbyrcoki.
c/ Po wylądowaniu – wyjście z koła i wypicie „z gwinta” do
dna wody mineralnej. Paniom można zaaplikować jedy-
nie pół litra wody.
d/ Rozpakowanie plecaka.
Jeżeli któryś z elementów nie został wykonany poprawnie
– powrót na miejsce startu i powtórzenie próby.
Z kolei wybór harnasia roku ma na celu promocję tańca
zbójnickiego, sprawności, charakteru i mądrości, które musi
posiadać przywódca „Braci Zbójeckiej”. Wybrany „Harnaś”
i „Nojśwarniyso Górolecka” wybrana w Białym Dunajcu sta-
nowią potem parę promującą Powiat Tatrzański podczas wszel-
kich imprez.
Miejsce odbywania się imprezy związane jest z faktem, że
z Białki Tatrzańskiej wywodzili się znani zbójnicy z rodu No-
wobilskich. Organizatorem imprezy jest Starostwo Powiatowe
w Zakopanem, Oddział Związku Podhalan w Białce Tatrzań-
skiej oraz Urząd Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej. red.
X F
ESTYN
BIAŁCZAŃSKI
IV D
ZIEŃ
P
OLOWACA
W
J
URGOWIE
niejszych strzelców: 1. Gruszka Karol – Chochołów,
2. Dominik Jacek – Poronin, 3. Marcinków Ryszard – Le-
śnica , 4. Kotarba Jacek – Jurgów, 5. Butas Stanisław –
Jurgów, 6. Sołtys Jan – Jurgów.
W dniu 30 lipca br. na rozpoczęcie imprezy odpra-
wiona została msza święta w intencji myśliwych – czy-
li w gwarze „polowacy”. Głównym punktem programu
jest konkurs strzelecki do tarczy z broni pneumatycznej
o „Jurgowską Flintę”. W tym roku do eliminacji zgłosi-
ło się ponad 70 zawodników, z których wyłoniono zwy-
cięzców. Prezentujemy pierwszych sześciu najskutecz-
Ponadto w programie oprócz występów zespołów
folklorystycznych i orkiestr odbył się konkurs sygnałów
myśliwskich, konkursy sprawnościowe dla miejscowych
i ceprów, a także:
•prezentacja i kiermasz wyrobów twórców ludowych
z Podhala i Spisza
•loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami
•gry i zabawy w plenerze, gawędy i anegdoty my-
śliwskie
•Bogato zaopatrzony bufet, myśliwskie potrawy,
a także: grill, moskole i gałuski bryndzowe
Imprezę prowadzili wspólnie Józef Górka i Edward
Tybor. Niepowtarzalna atmosfera festynu w Jurgowie
nad rzeką Białką ściąga z roku na rok coraz większą ilość
uczestników !
red.
