background image
„Na Spiszu” nr 4 (61) 2006 r.
22
Białka Tatrzańska to sąsiadująca wieś z Czarną Górą, tyle że „za wodą”.
Od kiedy powstało tu gimnazjum, w którym oprócz uczniów z Białki uczy
się także młodzież z Jurgowa, Czarnej Góry i Rzepisk, budynek tej podha-
lańskiej szkoły stał się bardzo ważnym również dla młodzieży ze Spisza.
W sobotę 14 października 2006 roku dyrekcja, nauczyciele i uczniowie oraz
liczni zaproszeni goście podziękowali Bogu za 150 lat uczciwej pracy dla
dobra osobistego wszystkich, którzy szkołę ukończyli, a także dla dobra pu-
blicznego, bowiem bez wykształcenia nie ma kultury i postępu. Uroczystość
poprzedzona była pięknie opracowanymi zaproszeniami, pod którymi pod-
pisali się Dyrektor Zespołu Szkół mgr Stanisław Kalata i Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego Obchodów mgr Eugeniusz Madeja.
Od początku swego powstania szkoła cieszyła się wsparciem kościoła,
a proboszczowie udostępniali przy każdej rozbudowie grunty i wspierali pra-
ce budowlane. Tak jest również dziś, gdy proboszczem jest ks. Stanisław
Maślanka – dziekan dekanatu Białka Tatrzańska.
Problemy z przebudową „zakopianki” spowodowały spóźnienie najważ-
niejszego gościa ks. Biskupa Józefa Guzdka, który dotarł na zakończenie
mszy świętej, a następnie w asyście dostojnych gości odsłonił w budynku
szkoły tablicę pamiątkową. Widnieją na niej następujące słowa Wojciecha
Doruli zapisane w1876 roku w szkolnej kronice:
„Ważną bowiem jest historya narodu
w której skład wchodzą narodowość, język i piśmiennictwo,
toteż nie mniej ważną jest historya szkoły w której skład wchodzą
wychowanie i umoralnianie młodzieży...”
Uczestnicy uroczystości mogli się zapoznać z historią szkoły i jej osią-
gnięciami, które zaprezentowano w kilku salach. Zarówno goście jak i miej-
scowi z zainteresowaniem przyglądali się „starym dziejom”, okrywając swoje
podobizny na czarno – białych fotografiach. Na okolicznościowej wystawie
Szkoła w Białce ma już 150 lat
znalazła się Kronika szkolna, foto-
grafie absolwentów szkoły podsta-
wowej, stare dokumenty, dzienniki
i arkusze ocen. Poczesne miejsce
znalazły sobie również puchary, me-
dale i dyplomy, jakie zdobyli ucznio-
wie szkoły w zawodach sportowych.
Następnie kontynuowano obchody
w świetlicy parafialnej, znajdują-
cej się w sąsiedztwie szkoły. Zarys
dziejów Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w Białce Tatrzańskiej przed-
stawił w skrócie Eugeniusz Madeja.
Więcej informacji można znaleźć
w monografii szkoły, która jest pracą
zbiorową ze zdjęciami, liczącą 227
stron i sfinansowaną przez Ośrodek
Narciarski „Kotelnica Białczańska”.
Potem z gratulacjami i życzeniami
występowali posłowie, przedstawi-
ciele władz szkolnych i samorzą-
dowych, a także dyrektorzy szkoły
z okresu ostatnich dziesięcioleci. Nie
zabrakło też młodzieży, która swoim
występem zachwyciła wszystkich
obecnych. Na zakończenie dostoj-
ni goście i gospodarze udali się na
uroczysty obiad, który miał miejsce
w restauracji „Na Bani”, gdzie wpisy-
wano się do szkolnej Księgi Pamiąt-
kowej.
Jan Budz