background image
„Na Spiszu” nr 4 (61) 2006 r.
14
Zamek Dunajec w swej historii zapisał się jako me-
cenat kultury. Właściciele zamku w swoich dobrach klu-
cza dunajeckiego fundowali przede wszystkim budowle
sakralne: kościoły, kaplice oraz dbali o ich wyposażenie.
Zatrudniali ludzi różnych profesji, również malarzy, bi-
bliotekarza oraz organizowali towarzyskie spotkania.
W XXI wieku zamek pełni również rolę ośrodka,
wokół którego skupia się życie kulturalne na Spiszu.
Jest obiektem zabytkowym, gdzie turysta poznaje dzie-
je budowli i regionu oraz może podziwiać wystawy
czasowe w sali gotyckiej. Mury zamku często goszczą
uczestników konferencji, sesji naukowych. Od kilku lat
w zamku Dunajec na dolnym dziedzińcu organizowane
są muzyczne koncerty. W sezonie letnim 2006 roku wra-
żeń estetycznych i duchowych dostarczyło słuchaczom
wiele ciekawych zespołów i grup muzycznych, którzy
zaprezentowali następujące koncerty :
Kwartet „Yorgi”
Sławek Wierzcholski z „Nocną Zmianą Bluesa”
„Obstawa Prezydenta” z Legnicy – blues, rock’ n’roll,
funk,soul
„Yankel Band” – jazz o brzmieniu latynoskim i bluso-
wym
„ I latającej Akademii Muzyki Dawnej”
„G 2” Live in Satyrblues
„100 % Cotton Blues” w wykonaniu Adam Coolish &
Michał Kielak
Adriana Maruszczyka jazz taneczny i muzyka iberyjska.
Na zakończenie sezonu w towarzystwie deszczu za-
grali Włodzimierz Nahorny, Piotr Biskupski, Mariusz
Bohdanowicz. Pomimo złej pogody koncert był piękny.
Dziedziniec zamkowy wypełniała delikatnymi dźwięka-
mi muzyka.
Pomysł organizowania tego typu koncertów jest god-
ny pochwały. Wyrazy podziękowania należą się dyrekcji
zamku państwu Ewie i Krzysztofowi Mazur. Na ich za-
proszenie przyjeżdżają wybitni muzycy, którzy prezen-
tują swoją twórczość. Wielu z nas nie miałoby szans, ani
możliwości uczestniczyć w tego typu koncertach. Kame-
ralna atmosfera koncertów i podniosły nastrój panujący
na dziedzińcu zamkowym sprawiają, że słuchacz prze-
nosi się w świat niezrealizowanych marzeń.....
Elżbieta Łukuś
Na Zamku w Niedzicy, w dniu 9 września 2006 r.
o godz.16ºº Pani Dyrektor Zespołu Zamkowego SHS
w Niedzicy Ewa Jaworowska-Mazur, otwierając w basz-
cie zamku wystawę prac p.t. „ Haft matematyczny” au-
torstwa Elżbiety Żórawskiej –Dobrowolskiej przybliżyła
zebranym pasje autorki wystawianych prac. Ciepłe bar-
wy nastrojowej Złotej Polskiej Jesieni, to jeden z ulu-
bionych tematów Elżbiety Żórawskiej – Dobrowolskiej.
W kolekcji jesiennych reminiscencji wyróżniają się trzy
serie obrazów: „Leśne owoce”, „ Barwy jesiennych li-
ści”, „ Owoce i warzywa”. Oprócz nich autorka prezen-
tuje tematy prac związanych ze świętami Bożego Naro-
dzenia, choinki, świąteczne stroiki, karpia.
Blues i jazz w zamku Dunajec
w Niedzicy
Haft
matematyczny
Efektem obserwacji przyrody powstały prace p.t.:
„Motyle”, „Kwiaty”, „Kapadocja – malownicza kraina
w Turcji ”, „Egipt”.
Ciekawym fragmentem kolekcji są prace p.t. „Ar-
chitektura” oraz „Wzory geometryczne”. Zaprezento-
wane na wystawie wyszywanki matematyczne, w cie-
kawy i przystępny sposób opisane zostały przez autorkę
w książce p.t. „Nitką malowane. ABC wyszywania”.
Wydawnictwo Nowik z Opola wykonało również kart-
ki pocztowe z reprodukcjami prac Elżbiety Żórawskiej
– Dobrowolskiej. W wernisażu uczestniczył dziekan de-
kanatu niedzickiego, ksiądz Stanisław Wanat oraz zapro-
szeni goście, którzy wpisali się do księgi pamiątkowej
wyłożonej w sali wystawowej. Tuż po otwarciu, wysta-
wę odwiedzali przybyli na Zamek turyści.
Franciszek Payerhin