background image
15
„Na Spiszu” nr 4 (61) 2006 r.
Gospodarze (od prawej): wójt gminy Łapsze Niżne -
Antoni Kapołka i Jan Hamerski - starosta nowotarski,
prezes Związku Podhalan, przed rozpoczęciem imprezy
fot. J. Budz
W Niedzicy na Zamku, w niedzielę 2 lipca 2006 roku od-
była się coroczna prezentacja spiskich zespołów, występy ka-
pel i zespołów z sąsiednich regionów. Impreza zdążyła zdobyć
uznanie wykonawców oraz publiczności i na stałe wpisała się
do letniego kalendarza atrakcji turystycznych. W założeniu,
impreza ma na celu prezentację kultury spiskiej – jej piękna,
bogactwa i różnorodności. Losy tej imprezy przypomnieli na
wstępie członkowie komitetu organizacyjnego: Maria Wani-
czek - dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Niedzicy,
Julian Kowalczyk - dyrektor Szkoły Podstawowej w Łapszach
Niżnych oraz Ewa Jaworowska-Mazur, dyrektorka Zespołu
Zamkowego w Niedzicy. Wsparciem służy im Urząd Gminy
w Łapszach Niżnych. Zgodnie z tradycją, letni plenerowy
przegląd folkloru spiskiego rozpoczął się od symbolicznego
zapalenia watry o godz. 14.30. Aktu tego dokonał wójt gmi-
ny Antoni Kapołka w obecności zgromadzonej publiczności
i zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się radni i sołtysi
gminy Łapsze Niżne, działacze regionalni Związku Polskiego
Spisza na czele z prezesem Janem Budzem i Związku Pod-
halan, a także: starosta nowotarski Jan Hamerski, przewodni-
czący Rady Powiatu Stanisław Kowalczyk i posłanka Anna
Paluch, która na pamiątkę tego wydarzenia każdemu zespo-
łowi wręczyła obrazek malowany na szkle z dedykacją. Prze-
kazując pamiątki młodym Spiszakom wyraziła swą radość
z ich zainteresowania folklorem spiskim, z wierności trady-
cjom oraz z przywiązania do ziemi rodzinnej – podkreślając
fakt, iż jej rodzinne korzenie sięgają na Spisz – konkretnie do
wsi Krempachy. Prezentacji młodzieży z uwagą przyglądali
się również Władysław Krakowski b. prezes Zapory oraz Bo-
żena Rabiasz – wizytator z Kuratorium Oświaty – Delegatura
w Nowym Targu. W imprezie udział wzięło siedem zespołów
regionalnych ze Spisza. Na scenie zaprezentowały się spiskie
zespoły: „Ciardasie” z Czarnej Góry, "Czardasz" z Niedzicy,
Zamek w Niedzicy staje się powoli miejscem upowszech-
niania różnych form wyrazu artystycznych i kulturalnych
działań, jak również prezentowania żywej, współczesnej mu-
zyki wykonywanej na dziedzińcu Zamku przez różne zespoły
muzyczne.
W dniu 28 września 2006 r. o godz. 14ºº Pani dyrek-
tor Stowarzyszenia Historyków Sztuki – Muzeum- Zespół
Zamkowy w Niedzicy – Ewa Jaworowska- Mazur dokonała
otwarcia wystawy p.t. „Fotografia Regionu Tatr” ze zbiorów
słowackich muzeów na Spiszu, to jest z Muzeum w Kieżmar-
ku, z Państwowego Archiwum w Lewoczy, z Muzeum Spisza
w Spiskiej Nowej Wsi, ze Słowackiego Narodowego Muzeum
– Spiskie Muzeum w Lewoczy, z Podtatrzańskiego Muzeum
w Popradzie, z Państwowego Muzeum Tatrzańskiego Parku
Narodowego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Eu-
ropejską z programu Interreg III- A. Prezentowane fotografie
w ilości 50 obrazów są kopiami oryginalnych zdjęć Regionu
Tatr z czasów 19 stulecia. Fotokopie wykonał znawca gór, fo-
tograf Paweł Gajewski.
W otwarciu wystawy wzięli udział zaproszeni goście
z wójtem gminy Łapsze Niżne Antonim Kapołką oraz naczel-
nym redaktorem gazety „Na Spiszu” Julianem Kowalczy-
kiem.
Tekst i zdjęcia
Franciszek Payerhin
"Frydmanianie" z Frydmana, "Podhale -Grupa Spiska" z Jur-
gowa, "Trybskie Dzieci" z Trybsza, "Hajduki" z Łapsz Wy-
żnych i "Spizocek" z Łapszanki. Gościnnie wystąpiły także
kapele i zespoły z sąsiednich regionów. Na wyróżnienie za-
sługuje zespół dziecięcy ze Sromowiec Wyżnych. Pogoda tym
razem dopisała, a impreza zakończyła się wspólną watrą pod
niedzickim zamkiem. Była więc także okazja do wymiany do-
świadczeń, do integracji i wspólnej zabawy. Dla gminy Łapsze
Niżne "Spiska Watra" to doskonała promocja, bowiem sporą
część publiczności stanowią turyści oraz wczasowicze wy-
poczywający na Spiszu. Dzięki tej imprezie mają wyjątkową
okazję poznać jakże zróżnicowany folklor Polskiego Spisza.
(red)
Fotografia Regionu Tatr

„Śpisko Watra” ju¿ PO RAZ 11