background image
„Na Spiszu” nr 4 (61) 2006 r.
16
Ostatnie wakacje zostaną zapewne zapamiętane na dłu-
go przez członków zespołu „Trybskie dzieci”. W tym cza-
sie zespół reprezentował swoją wieś, Gminę Łapsze Niżne,
a przede wszystkim cały region polskiego Spisza na dwóch
międzynarodowych festiwalach. Uważam, iż jest to ogrom-
ne wyróżnienie, ale również docenienie pracy i wysiłku,
jaki dzieci wkładają w działalność w zespole.
czyły w mszach ekumenicznych, prezentowały piękno stro-
ju podczas korowodów, a nade wszystko poznawały kultu-
rę, odmienność stroju i tańca.
Trybskie dzieci z kamratami z tureckiego miasta De-
nizli dały również żywiołowy występ w rodzinnej wsi.
Obydwa zespoły zostały tam bardzo gorąco przyjęte. Go-
ścinność trybskiej kuchni została również zauważona
w Nowym Sączu podczas degustacji spiskiej kuchni.
W tym dniu stoły uginały się od kwaśnicy z żeberkami, pie-
rogów, swojskiej kiełbasy, smalcu, grulowników i trybskich
rogalików z powidłami.
W ostatnim dniu podczas koncertu finałowego – wspa-
niale wyreżyserowanego i prowadzonego przez Józefa Bro-
dę - kamraci polsko – tureccy wspólnie wykonali kulawego,
oraz zatańczyli tradycyjny turecki taniec zeybek.
Dzieci po dziesięciu dniach intensywnej pracy były
zmęczone, ale bardzo szczęśliwe, tym bardziej, że zostały
bardzo wysoko ocenione przez międzynarodową komisję.
A przyjaźnie nawiązane z zagranicznymi kamratami prze-
trwały do dziś, o czym świadczy chociażby zaproszenie
przez zespół Denizli na koncerty do Turcji.
W dniach 12 –15.08.2006 zespół regionalny „Trybskie
dzieci” jako jedna z dwóch polskich grup wziął udział ko-
lejnym międzynarodowym festiwalu „IX Mazurskie Spo-
tkania z Folklorem”.
Główną ideą imprezy było ukazanie współistnienia
kultur, nauka tolerancji, a także ukazanie wspólnych korze-
ni zespołów z Litwy, Łotwy, Estonii, Słowacji i Polski. Or-
ganizatorem Mazurskich Spotkań jest Regionalny Ośrodek
Kultury w Olecku. Zespół „Trybskie dzieci” zaprezentował
obszerny program, w którym dzieci przedstawiły dawne
spiske zwyczaje związane z przepowiadaniem pogody, sta-
re przyśpiewki oraz tradycyjne spiskie tańce. A więc były
polki, czardasze, kulawy, krzyżowa polka, wałaski, mazur,
chodzony i tańce na kole. W trakcie występów zespołowi
przygrywała spiska kapela w tradycyjnym składzie.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty tańca
i zabaw spiskich prowadzone przez zespół. Z okazji Świę-
ta Matki Boskiej Zielnej trybszanie przygotowali oprawę
muzyczną i liturgiczną mszy św. Oni również - podczas
koncertu finałowego - poprowadzili poloneza w wykonaniu
wszystkich zespołów uczestniczących w festiwalu.
Każdy z uczestników miał okazję zaprezentować się
również od strony kulinarnej. Podczas degustacji potraw re-
gionalnych zespół serwował oscypki, bryndzę bundz, kor-
bacze, a także cieszącą się wielkim powodzeniem kwaśnicę
na wędzonych żeberkach. A w wolnych chwilach dzieci
wypoczywały nad jeziorem, zawierały nowe przyjaźnie
i oglądały występy innych zespołów.
Plany na najbliższą przyszłość to przygotowanie no-
wego programu „Krajanie gruli” i kilku nowych tańców,
a potem wyjazd na kolejny międzynarodowy festiwal do
Stalowej Woli.
Kierownik zespołu: Anna Stronczek
„Trybskie dzieci” podczas „Śpiskiej Watry” 2006 i...
... kapela zespołu z Turkami na Międzynarodowym
Festiwalu w Nowym Sączu
„Trybskie dzieci”
W dniach 23 – 30.VII.2006 „Trybskie dzieci” prezento-
wały się na Międzynarodowym Święcie Dzieci Gór w No-
wym Sączu. Trybszanie wystąpili obok zespołów z Indii,
Belgii, Kanady, Słowacji oraz Turcji. Zespół turecki wy-
typowany został na grupę kamracką dla trybszan i z tymże
zespołem trybszanie zawarli największe przyjaźnie.
W ciągu 10 dni grupy wspólnie koncertowały w Sączu
i innych miastach województwa małopolskiego, uczestni-