background image
„Na Spiszu” nr 4 (61) 2006 r.
24
Na scenie plenerowej „Pod Wiatrakiem” dwukrotnie miały miejsce ob-
chody” Dnia Papieskiego”, których inicjatorem była szkoła wspierana przez
miejscowych księży oraz mieszkańców. W 2003 roku pod hasłem „Hołd
wdzięczności Bogu za
25 lat pontyfikatu Jana
Pawła II”. W 2004 pod
hasłem „Spieszmy się
kochać ludzi tak szyb-
ko odchodzą”/ks.J.T./
Każdorazowo program
obchodów rozpoczy-
nała uroczysta Msza
święta w intencji Pa-
pieża Jana Pawła II,
następnie prezentowa-
na była biografia Ojca
świętego, sztuki Karola
Wojtyły, występy chó-
rów: Bell Canto z Kaszub, chóru z Raby Wyżnej oraz miejscowych zespołów
regionalnych. W 2005 roku po śmierci Ojca Świętego uczniowie pod kierun-
kiem nauczycieli przygotowali program słowno- muzyczny pt.” W hołdzie
Ojcu świętemu”, który został zaprezentowany na gminnym festynie „Linda-
da” w Brzegach oraz na antenie radia „Alex”.
Na zakończenie w imieniu własnym, nauczycieli, rodziców i uczniów
pragnę podziękować Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska Panu Józefowi
Milanowi Modle za wspieranie inicjatyw podejmowanych przez Szkolę Pod-
stawową nr 2 w Rzepiskach -Grocholów Potok
Danuta Madeja
nadmienić, iż efekty wychowawcze
szkoły w dużej mierze zależą od współ-
pracy z rodzicami, którzy chętnie anga-
żują się w życie szkoły poprzez pomoc
w organizowaniu uroczystości szkol-
nych typu: „ Wspólne świętowanie Dnia
Matki i Dnia Dziecka” okolicznościowe
zabawy, „Dni regionalne”, „Mikołajki”,
festyny, „Dni Papieskie”.
Wspólnie z Radą Pedagogiczną
przyjęliśmy, iż wychowanie mło-
dego człowieka powinno być opar-
te o uznane autorytety. W związku
z tym drugi rok kontynuujemy co
tygodniowe apele poświęcone życiu
i nauczaniu Ojca św. Jana Pawła II,
który mówił....pierwszym i zasad-
niczym zadaniem kultury w ogóle
i każdej zarazem kultury jest wycho-
wanie. W wychowaniu bowiem cho-
dzi właśnie o to, ażeby człowiek sta-
wał się coraz bardziej człowiekiem-
o to, ażeby bardziej „był”, a nie tyl-
ko więcej „miał”- aby więc poprzez
wszystko, co „ma”, co „posiada”,
umiał bardziej i pełniej być człowie-
kiem-to znaczy, ażeby również umiał
bardziej „być” nie tylko „z drugim”,
ale także i „dla drugich”.
W zakresie działalności kultu-
ralnej szkoła była organizatorem
„Warsztatów muzycznych” czy-
li nadobowiązkowych zajęć dla
uczniów zapewniających naukę gry
na instrumentach, zakończone lekcją
otwartą dla nauczycieli, rodziców
oraz zaproszonych gości. Warsztaty
prowadził dyrygent Pani Zofia Be-
kesz-Luks /2001r./ ”Jasełek muzycz-
nych” w wykonaniu uczniów, które
zostały przedstawione w Koście-
le Parafialnym w Rzepiskach oraz
w Białce Tatrzańskiej /2002r./.
Szkoła była inicjatorem dwóch
festynów ludowych o zasięgu po-
wiatu tatrzańskiego i nowotarskie-
go /2003r.,2005r./. Dużą pomoc
i wsparcie w pracach organizacyj-
nych udzielili Księża Marianie oraz
cała społeczność Grocholowego
i Wojtyczkowego Potoku. Poprze-
dzając I Ludowy Festyn, mieszkańcy
społecznie zbudowali trwałą scenę
plenerową, która ma służyć działalności kulturalnej miejscowości Rzepiska.
Każdorazowo organizację festynów wsparło ponad 40 firm oraz prywatne
osoby. Program zawierał występy zespołów regionalnych oraz muzyczno-
-wokalnych i liczne konkursy. Festynom towarzyszyła kuchnia regionalna,
wielka loteria fantowa i gabinet odnowy biologicznej.