background image
23
„Na Spiszu” nr 4 (61) 2006 r.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzepiskach
– Grocholów Potok
Prezentacje szkó³
Czym byłaby wieś bez szkoły?
Nadrzędną funkcją szkoły jest nauczanie i wychowywanie młodego po-
kolenia oraz działalność kulturalna w miejscowym środowisku.
Aby te zadania mogła spełniać szkoła muszą być stworzone odpowiednie
warunki lokalowe oraz właściwa współpraca pomiędzy jej podmiotami.
Dzięki wsparciu finansowemu ze strony Urzędu Gminy Bukowina Ta-
trzańska, w ostatnich latach znacznie poprawiono bazę szkoły. Dokonano
wymiany stolarki okiennej, remontu instalacji elektrycznej, centralnego
ogrzewania. Klasy zostały wyposażone w potrzebne meble, wykładziny,
tablice. Wzbogacono zasób pomocy dydaktycznych. Powstała pracownia
komputerowa. Teren wokół budynku został utwardzony i odwodniony. Wy-
budowano ogrodzenie boiska sportowego. Przystosowano pomieszczenie
z przeznaczeniem na mini salę gimnastyczną.
Zasadniczym zadaniem szkoły jest jej funkcja dydaktyczna.
Kadra naszej szkoły stanowi zespół nauczycieli dobrze wykwalifikowa-
nych, posiadających uprawnienia do nauczania kilku przedmiotów. W skład
Rady Pedagogicznej w bieżącym roku wchodzą:
Dyrektor szkoły - mgr Danuta Madeja – matematyka, historia,
Nauczyciele: mgr Jadwiga Pilch – język polski, mgr Agata Gizak – przy-
roda, wychowanie fizyczne, Ks. mgr Piotr Wojtyła – religia, Monika Jurgo-
wian – wychowanie przedszkolne oraz nauczanie zintegrowane, mgr Aneta
Wnuk – nauczanie zintegrowane, informatyka, Małgorzata Ziemianek- język
angielski.
W szkole funkcjonują prowadzone społecznie przez nauczycieli koła
zainteresowań m.in.: polonistyczne, matematyczne, informatyczne,. Ich
głównym celem jest przygotowanie uczniów do sprawdzianu kompetencji
po klasie VI. Dużą popularnością
cieszy się kółko taneczne. Ucznio-
wie naszej szkoły biorą udział
w licznych konkursach przedmio-
towych na szczeblu powiatu: ma-
tematyka, województwa: historia,
rejonowym: ”Wiedza o Spiszu”
-III miejsce zespołowo, indywidu-
alnie -II miejsce /2005r./, ogólno-
polskim: „Z ekologią na co dzień”-
wyróżnienie /2003r. 2004r.,2005 r./-
w zawodach sportowych na szczeblu
gminy m.in.: biegi przełajowe-III
miejsce /2002r./, saneczkarstwo -II
miejsce /2005r./, piłka nożna. Naj-
istotniejszym zadaniem szkoły pod-
stawowej jest „wyposażenie” ucznia
w potrzebną wiedzę i umiejętności
tak, aby gimnazjum nie stanowiło
dla niego barier i aby radził sobie
na dalszych etapach kształcenia.
W ostatnim roku szkolnym, ucznio-
wie naszej szkoły uzyskali zadawa-
lający wynik sprawdzianu kompe-
tencji po klasie VI, średnia klasy to
29,11 pkt na 40 możliwych.
Szkoła była organizatorem kon-
kursów skierowanych do uczniów
szkół podstawowych Gminy Buko-
wina Tatrzańska m.in: konkurs wie-
dzy pt.: ”Moja gmina- moja mała
Ojczyzna”/2002r./, któremu towa-
rzyszyła wystawa „staroci,” kuch-
nia regionalna, program artystycz-
ny w wykonaniu uczniów naszej
szkoły, którzy m.in. zagrali symfo-
nie Mocarta. Konkurs gminny pt.:
”Ojciec święty w sercach dzieci”,
miał on uczcić 25-lecie pontyfikatu
Jana Pawła II. Dzieci pisały listy do
Ojca Świętego. Wpłynęły 73 prace.
Komisja wytypowała zwycięzców.
Zebrane listy zostały wysłane do
Watykanu, do papieża Jana Pawła
II /2003/. Konkurs recytatorski po-
ezji ks. Jana Twardowskiego, który
odbył się na scenie plenerowej „Pod
Wiatrakiem”.- Grocholów Potok
w ramach obchodów Dnia Papie-
skiego/2004/.
Podejmując temat dotyczący roli
szkoły w procesie wychowania pragnę
Kadra pedagogiczna na nartach, Białka Tatrzańska 2005 r.