background image
„Na Spiszu” nr 4 (61) 2006 r.
10
rodzinie - powiedział. - Bez ojca to i dzieciaki hasają, a „mo-
narchia to porządek, to stabilne prawo, to dobrobyt ludu pol-
skiego, który na to zapracował” Myślę, że przez te swoje ty-
siąc lat nie należy tak kończyć - sumował tę kwestię. - Od-
15 października 2006 r. w remizie OSP w Niedzicy odbyło się uroczyste spotkanie członków Zespołu Regio-
nalnego „Czardasz” z zaproszonymi przedstawicielami władz samorządowych oraz gośćmi. Zebranych przywitała
p. MariaWaniczek – kierowniczka Zespołu , przedstawiając w skrócie historię 15 lat działalności Z.R. „Czardasz”.
Zespół „Czardasz” powstał w 1991 roku z inicjatywy Marii Waniczek i Elżbiety Łukuś. W okresie 15 lat do ze-
społu należało prawie 60 osób. Od 1992 r. zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Niedzicy. Więcej o hi-
storii zespołu i jego sukcesach w następnym numerze.
wrotnie, powinniśmy zacząć lepiej. Zwróciłem uwagę, że
dzisiaj pod deklaracją podpisywali się zwolennicy monarchii,
bez względu na swoje pochodzenie. - My jesteśmy otwarci.
Deklaracja mówi: wolni wśród wolnych, równi wśród rów-
nych. W stosunku do Boga jesteśmy równi, prawda? Ojciec
narodu, również swoje dzieci traktuje jednakowo - podsu-
mował swoją wypowiedź hr. Bochenek-Dobrowolski.
Postronnemu obserwatorowi trudno się zorientować
w meandrach prądów monarchistycznych w Polsce. Na za-
mek lubowelski nie przybył na przykład regent książę Le-
szek Antoni Wierzchowski z Polskiego Ruchu Monarchi-
stycznego, co przyjęto z ulgą, bo zwolennicy tu zebrani -
jak powiedział Adam J. Orzechowski - odcinają się od tego
ruchu. Spotkanie na zamku zakończono śpiewając „Boże
coś Polskę”, w refrenie zmieniając na „Króla naszego racz
nam wrócić, Panie”.
Konfederacja Spiska to początek drogi, chociaż obecni tu
już wiedzieli kogo chcą obdarzyć repliką korony Chrobrego.
Powinni jednak pamiętać, że w Unii Europejskiej toleruje się
monarchię parlamentarną, a więc z królem i premierem.
tekst i zdjęcia: Ryszard M. Remiszewski
15-Lecie Zespo³u Regionalnego „Czardasz” z Niedzicy
W oficjalnej części uroczystości kierowniczka zespołu Maria Waniczek wysłuchała wraz z zespołem życzeń od
oficjeli i przyjęła gratulacje wraz z bukietem kwiatów od wójta gminy Antoniego Kapołki oraz od przedstawicielek
Małopolskiego Centrum Kultury w Nowym Sączu.
Zebrani odśpiewali Jubilatom 100 lat. Zespół „ Czardasz” odtańczył kilka tańców spiskich. Wszyscy zebrani spo-
żyli co im dano. Gośćmi uroczystości był ks. dziekan M. Wanatem i ks. Bednarczykiem. Po oficjalnej części na sali
zrobiło się wesoło. Młodzież zespołu „wyłuskała” do tańca co niektórych „krzepkich” gości.
I ja również zostałem zaproszony do tańca, co ze względu na urodę mojej „toniecnicy” Emilii Nowak odnoto-
wuję z wielką przyjemnością.
Tekst i zdjęcia Franciszek Payerhin
