background image
„Na Spiszu” nr 4 (61) 2006 r.
4
Bo¿e, coś Polskê...
Boże, coś Polskę - polska katolicka pieśń religijna, po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości w 1918 roku konkurowała z Mazurkiem Dąbrowskie-
go o uznanie za hymn państwowy.
Wyrosła z hymnu Alojzego Felińskiego na cześć króla z 1816 roku. Już
w następnym roku, w niepopularnej w społeczeństwie polskim pieśni hołdu-
jącej zaborcy, zmieniono refren, który odtąd śpiewano: Naszą ojczyznę racz
nam wrócić, Panie. Do początkowych dwóch zwrotek dwie kolejne, zatytu-
łowane Hymn do Boga o zachowanie wolności dodał Antoni Gorecki. Jedno-
cześnie pieśń zaczęto śpiewać na melodię Bądź pozdrowiona, Panienko Ma-
ryjo. W zaborze rosyjskim została zakazana w 1862 roku. W rok później to-
warzyszyła powstańcom i stąd nazwano ją Marsylianką 1863 roku. Od roku
1946 do 1989 refren był masowo śpiewany: „Ojczyznę wolną racz nam wró-
cić, Panie”. Była wielokrotnie przekładana na inne języki. Zaśpiewajmy ten
hymn także w naszych spiskich kościołach w czasie uroczystości kościelnych
i świąt narodowych a w szczególności 11 listopada. Dla tych, którzy nie pa-
miętają słów publikujemy pełny tekst pieśni:
1. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
otaczał blaskiem potęgi i chwały, coś ją osłaniał tarczą swej opieki
od nieszczęść, które przygnębić ją miały!
Ref.: Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną, pobłogosław Panie!
2. Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem
wspierał walczących za najświętszą sprawę, i chcąc świat cały mieć jej mę-
stwa świadkiem w nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.
Ref.: Przed Twe ołtarze...
3. Wróć naszej Polsce świetność starożytną, użyźniaj pola, spustoszałe łany,
niech szczęście, wolność na wieki w niej kwitną. Poprzestań kary, Boże za-
gniewany.
Ref.: Przed Twe ołtarze...
4. Boże, którego ramię sprawiedliwe żelazne berła władców świata kruszy,
zniwecz Twych wrogów zamiary szkodliwe, obudź nadzieje polskiej naszej
duszy.
Ref.: Przed Twe ołtarze...
5. Boże najświętszy, od którego woli istnienie świata całego zależy, wyrwij
lud Polski z tyranów niewoli, wspieraj zamiary wytrwałej młodzieży.
Ref.: Przed Twe ołtarze...
6. Jedno Twe słowo, o wielki nasz Panie, zniszczyć i w prochy obrócić nas
zdolne, a gdy zasłużym na Twe ukaranie, obróć nas w prochy, ale w prochy
wolne!
Ref.: Przed Twe ołtarze...
7. Powstała z grobu na Twe władne słowo Polska, wolności narodów chorąży,
pierzchnęły straże, a ponad jej głową znowu swobodnie Orzeł Biały krąży.
Ref.: Przed Twe ołtarze...
Bez Boga, choćby i bogoc, wse chudobny bedzie
WYBORY, WYBORY, WYBORY
Miło nam poinformować, że wśród
kandydatów w wyborach samorządo-
wych znaleźli się członkowie ZPS:
do Rady Powiatu Tatrzańskiego
Jan Budz (PIS) i Edward Tybor (Jed-
ność Tatrzańska);
do Rady Powiatu Nowotarskiego
Julian Kowalczyk (Związek Podha-
lan), Helena Ostrowska (PIS), Marian
Pukański (PO).
do Sejmiku Wojewódzkiego star-
tuje prezes ZP, starosta nowotarski Jan
Hamerski.
o stanowisko wójta w spisko-podha-
lańskich gminach ubiegają się następu-
jący kandydaci: Sylwester Pytel (gmina
Bukowina Tatrzańska), Paweł Dziuban,
Antoni Kapołka, Bronisław Sowa (gmi-
na Łapsze Niżne), Wojciech Nowak, Jan
Smarduch (gmina Nowy Targ).

Z ostatniej chwili...
*
Redaktor naczelny naszej gazety Julian Kowalczyk
otrzymał dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za szczególne zasługi dla dziecięce-
go ruchu folklorystycznego.
*
Redaktorzy „Na Spiszu” Elżbieta Łukuś i Julian Ko-
walczyk podczas ogólnopolskiego zjazdu PTTK
w Nowym Targu otrzymali dyplomy honorowe
PTTK jako wyraz szczególnego uznania za pomoc
i współdziałanie.
*
Zaprzyjaźniony z naszą redakcją członek ZPS Robert
Kowalski, prezes oddziału nowotarskiego Polskie-
go Towarzystwa Historycznego, został wybrany do
władz naczelnych tego towarzystwa.
Drodzy Czytelnicy
Gazeta „Na Spiszu” wydawana społecznie potrzebu-
je wsparcia ludzi dobrej woli. Niezmiernie miło nam
poinformować, że dzięki życzliwości Pana Macieja
Stasińskiego wydanie elektroniczne w pełnym ko-
lorze ukazuje się już po raz drugi w Podhalańskim
Serwisie Informacyjnym „WATRA”. Serdecznie dzię-
kujemy i zapraszamy do odwiedzenie stron
www.watra.pl
Znajdziecie tam także aktualne informacje społeczne,
turystyczne i kulturalne oraz bogate archiwum.
