background image
„Na Spiszu” nr 4 (61) 2006 r.
36
Trwają gruntowne prace budowlane przy budynku przed-
szkola samorządowego w Jurgowie. Nauka przedszkolna ma
w Jurgowie długą i chwalebną tradycję. Od dłuższego czasu
robiło się jednak ciasno, a stare mury upominały się o pil-
ną reanimację. Sytuacja pogorszyła się z chwilą likwidacji
przedszkola w Bukowinie Tatrzańskiej. Do Jurgowa przy-
były dodatkowe dzieci z innych miejscowości. Samorząd
gminny uznał, iż najwyższy czas pomóc i poczynił starania
o wsparcie ze środków unijnych.
Warunkiem podstawowym w tej sytuacji było uregulo-
wanie spraw własnościowych, bowiem budynek przedszko-
la formalnie stał na gruncie URBAR-u. Załatwienie sprawy
przedłużyło się wskutek roszczeń Towarzystwa Słowaków
w Polsce. Jego przedstawiciele twierdzili, że korzystali ze
świetlicy znajdującej się w budynku nie na zasadzie użycze-
nia, lecz jako właściciele. Oburzenie w Jurgowie było po-
wszechne, albowiem już wcześniej TSwP utrudniało moder-
nizację przedszkola, a uzurpując sobie własność zagrażało
całej inwestycji, na którą udało się pozyskać także nieba-
gatelne środki pozabudżetowe. Ostatecznie konflikt został
zażegnany po myśli mieszkańców wsi i roboty, choć z opóź-
nieniem, ruszyły na dobre. Prace wykonywane są zgodnie
z projektem technicznym, który sporządził inż. Eugeniusz
Gryglak. Wykonawcami robót są jurgowscy majstrowie, któ-
rych podnajęła firma wykonawcza wyłoniona w przetargu.
Zakochani w swej
Małej Ojczyźnie,
Spiszu – wyróżnieni
W dniu 16 września 2006r. w Miejskim Ośrodku Kultu-
ry w Nowym Targu na zakończenie XXIV Ogólnopolskiego
Rajdu Górskiego Przewodników PTTK „Gorce 2006” odbyła
się konferencja pt. „660- lecie historii Nowego Targu na straży
bezpieczeństwa szlaków handlowych i osób przebywających
w górach”.
Na konferencji referat pt. „Bezpieczeństwo na szlakach
pogranicza” wygłosił dyrektor Szkoły Podstawowej w Łap-
szach Niżnych mgr Julian Kowalczyk.
Podczas uroczystości wręczono medale, wyróżnienia
i odznaczenia dla osób i instytucji najbardziej zasłużonych dla
rozwoju turystyki i krajoznawstwa. Wśród uhonorowanych
Medalem PTTK za Pomoc i Współpracę znalazł się Związek
Polskiego Spisza. ZG Związku Polskiego Spisza współpracuje
z Oddziałem PTTK „Gorce” w Nowym Targu od 1991r. Jest
współorganizatorem 2-dniowej imprezy dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych z terenu Spisza i Podhala pod
nazwą Konkurs Wiedzy o Spiszu.
ZG ZPS finansuje część nagród rzeczowych, nagrody
książkowe i egzemplarze gazety „Na Spiszu” oraz inne ma-
teriały krajoznawcze. Przedstawiciel ZG ZPS jest obecny na
każdym konkursie w osobie prezesa lub jego zastępcy. Ponad-
to ZPS pokrywa część kosztów wycieczek krajoznawczych
dla uczestników konkursu wiedzy i recytatorskiego.
Dyplom PTTK kapituła w Warszawie przyznała pani Elż-
biecie Łukuś, która jest przewodnikiem beskidzkim, człon-
kiem PTTK. Elżbieta Łukuś jest zakochana w swej „Małej
Ojczyźnie – Spiszu”. Prowadząc różne formy działalności
promuje region, pisze ciekawe artykuły do gazety ZPS „Na
Spiszu”, prowadzi szkolny zespół regionalny. Z nowotarskim
Oddziałem PTTK współpracuje od lat pomagając w organi-
zacji Konkursów Wiedzy o Spiszu i Podhalu. Na spotkaniach
w Kole Przewodników Beskidzkich i Terenowych PTTK dzie-
li się swą olbrzymia wiedzą o Spiszu. Z wielkim zaangażowa-
niem i zamiłowaniem oprowadza wycieczki dzieci, młodzieży
i dorosłych po tym pięknym regionie Polski.
Dyplom Honorowy PTTK za Pomoc i Współdziałanie
wręczono panu Julianowi Kowalczykowi. Julian Kowalczyk
jest jedną z tych osób, dzięki której bogata historia, kultura
i folklor Spisza jest znana i bliska dzieciom, młodzieży i do-
rosłym nie tylko w regionie, ale i w Polsce. Pisze artykuły,
książki o ukochanej krainie, prowadzi zespół regionalny oraz
wiele imprez folklorystycznych. Z Oddziałem PTTK „Gorce”
i Kołem Przewodników PTTK w Nowym Targu współpra-
cuje corocznie przy organizacji Konkursu Wiedzy o Spiszu.
Z ramienia ZG ZPS wyszukuje sponsorów, zasila biblioteki
szkolne publikacjami o regionie, dba by wszyscy uczestnicy
konkursów otrzymali ciekawe materiały krajoznawcze.
Serdecznie gratulujemy wyróżnionym.
Celina Sordyl i Olga Nosiewicz
Do połowy października wykonano najtrudniejsze robo-
ty ziemne i betoniarskie. Pogoda dopisuje, ale jest obawa czy
opóźnienia da się nadrobić. Budynek potrzebuje zadaszenia
przed zimą, a jest to sprawa tym pilniejsza, że nie można po-
zostawić bez zabezpieczenia zabytkowej kaplicy Św. Woj-
ciecha - usytuowanej w części budynku od strony drogi.
(red)
Przedszkole
w Jurgowie uratowane