background image
„Na Spiszu” nr 4 (61) 2006 r.
34
Dostojnikom papieskim kryjówkę świętego wskazała
gęgająca gęś. Przysłowie mówi, że: „Na świętego Mar-
cina dobra gęsina”.
W wigilię świętego Marcina dzieci otrzymywały pod
poduszkę drobne prezenty. Rodzice lub dziadkowie za-
wsze informowali je, że to święty na koniu przyjechał
w nocy i zostawił prezenty grzecznym dzieciom.
Kończy się jesień, na niebie zaczynają się pojawiać
ciężkie chmury, które mogą być różnie odczytywane.
Rolnik obserwował znaki na niebie i na ziemi, z których
dowiadywał się jakiej pogody należy się spodziewać.
Drobne chmury rozwiane przez wiatr, lecz kłębiaste na-
zywane barankami wróżyły deszcz. Słońce zachodzące
na czerwono, również wskazywało, że będzie jutro desz-
czowy dzień. Gwieździste niebo nocą, oznacza piękną
pogodę następnego dnia – latem, zimą natomiast zwia-
stuje silny mróz. Jeżeli jaskółki nisko latają zapowiadają
nagły deszcz, również pies, który tarza się po trawie i ją
gryzie przyniesie deszcz. Ranna mgła opadająca opadnie
na łąki, oznacza piękną pogodę w tym dniu, jeżeli zaś
podniesie się do góry, dzień będzie mglisty lub deszczo-
wy.
Niektóre przepowiednie lub przysłowia sprawdzają
się. W swoich prognozach używają je nawet meteorolo-
dzy. Jednym z przykładów jest: „Jak Katarzyna na wo-
dzie, to Gody na lodzie”, lub „Jak Barbara na lodzie, to
Gody na wodzie”.
Każdy naród ma przysłowia, które uważa po części
za złote myśli. Posługuje się nimi i je stosuje we wza-
jemnych relacjach międzyludzkich. Mówi się, że czło-
wiek światły i wykształcony nie wierzy w takie mrzonki.
Jednak w każdym z nas pozostało coś z dawnych kultur
i religii, i tkwi głęboko zakorzenione. Bywa, że czasami
sami łapiemy się na tym, iż wierzymy w przesądy, baśnie
i sny.

Gmina Bukowina Tatrzańska została najwyżej oce-
niona w plebiscycie „Eurogmina 2005/2006” zorganizo-
wanym przez Urząd Marszałkowski i Urząd Wojewódzki,
w którym startowało 165 gmin. W Krakowie potwierdzo-
no, że jest to najszybciej i najlepiej rozwijająca się gmi-
na w skali całej Małopolski. Nagrodę odebrał Wójt Gmi-
ny Józef Milan Modła.
Bukowina Tatrzańska - najlepszą gminą w Małopolsce!
Wójt Józef Milan Modła podczas prac nad Planem
Zagospodarowania Przestrzennego wsi Czarna Góra
Na ocenę złożył się całokształt przedsięwzięć gospo-
darczych gminy i jej mieszkańców, polepszenie bezpie-
czeństwa, infrastruktury drogowej i komunalnej. Dostrze-
żono dbałość o placówki oświatowe, o policję i ochotni-
cze straże pożarne, a przede wszystkim znaczną poprawę
w zakresie obsługi turystów i narciarzy. Nie bez znaczenia
są także nakłady na promocję gminy, na kulturę regional-
ną. Trudno nie zauważyć rozwoju imprez kulturalnych,
których znaczenie znacznie przekracza skalę regionalną,
są to bowiem już imprezy ogólnopolskie. W tym miejscu
także redakcja naszej gazety składa gratulacje i pragnie
podziękować za owocną współpracę oraz wsparcie finan-
sowe ze strony bukowiańskiego samorządu. red.
Wójt Józef Milan Modła i Starosta Tatrzański Andrzej
Gąsienica Makowski otwierają „Dzień Polowaca”
w Jurgowie