background image
33
„Na Spiszu” nr 3 (60) 2006 r.
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Bu-
kowinie Tatrzańskiej działa od 1947 roku, a więc w przy-
szłym roku będzie obchodzić 60 lecie działalności.
Zrzesza 242 członków z udziałem podstawowym wy-
noszącym 200 złotych. Spółdzielnia działa oprócz Buko-
winy w Białce, Brzegach, Jurgowie, Czarnej Górze, Rze-
piskach oraz w Groniu i Leśnicy prowadząc 20 punktów
sprzedaży i zatrudniając blisko 100 pracowników.
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
w Bukowinie Tatrzańskiej posiada mocną pozycję na lo-
kalnym rynku, a choć konkurencja także jest aktywna ob-
roty spółdzielni wzrastają z roku na rok sięgając rocznie
kwoty prawie 20 mln złotych. Sprzedaż artykułów spo-
żywczych i przemysłowych odbywała się poprzez sieć wła-
snych sklepów. Materiały budowlane, pasze i opał sprze-
dawane były w Centrum Handlowym „Regle –Dyskont.
Ważną sferą działalności GS jest produkcja piekarnicza,
a po części także skupy jagniąt na eksport organizowane
sezonowo ze Związkiem Hodowców Owiec. Część to-
warów i całość pieczywa dowozi własnym transportem.
W roku 2005 spółdzielnia kupiła ze środków własnych
2 dostawcze Fordy – Transity.
Spółdzielnia od wielu lat nie zalega z należnościa-
mi wobec pracowników i klientów. W wyznaczonym ter-
minie płacony jest ZUS, podatki do Urzędu Skarbowego
oraz do Urzędu Gminy, a także inne należności z tytułu
różnych funduszy, opłat pozwoleń i koncesji. Rozliczenia
z kontrahentami prowadzone są poprzez konto w Banku
Spółdzielczym w Bukowinie Tatrzańskiej.
Istotne znaczenie ma nasze zaangażowanie w dzia-
łalność spółek prawa handlowego, w których spółdziel-
nia jest udziałowcem, a także współpraca z różnymi in-
nymi organizacjami.
GS jest głównym udziałowcem spółki Tatrzańska
Fala Sp. z o.o. z/s w Bukowinie Tatrzańskiej, poważnym
udziałowcem spółki Grupa Podhale Sp. z o.o. z/s w Za-
kopanem oraz udziałowcem w Centrum Rekreacji i Wy-
poczynku „Hawrań” Spółka z o.o. z/s w Jurgowie.
Już trzeci rok nasza spółdzielnia działa w ponadre-
gionalnej grupie zakupowej G-12 z/s w Kielcach.
Posiadamy ponadto udziały w Banku Spółdziel-
czym w Bukowinie Tatrzańskiej oraz w Domu Ludowym
– Spółdzielni Kulturalno Oświatowej im. F. Ćwiżewicza.
GS współpracuje z lokalnymi organizacjami zawodowy-
mi jak Związek Hodowców Owiec w Nowym Targu i śro-
dowiskowymi m.in. ze Związkiem Podhalan i Związkiem
Polskiego Spisza.
W okresie mijających czterech lat spółdzielnia może
pochwalić się wieloma osiągnięciami w zakresie rozbudo-
wy, modernizacji i przeprowadzonych remontów. O tym,
że zarządzanie spółdzielnią jest poprawne świadczy nie
tylko dobrze utrzymana baza materialna, ale też pozytyw-
ne wyniki lustracji i kontroli zewnętrznych. Najbardziej
jednak cieszy fakt, że z usług spółdzielni korzystają ty-
siące stałych i sezonowych klientów, którzy od wielu lat
nie składają żadnych skarg.
Od 2002 roku w spółdzielni funkcjonuje system lo-
jalnościowy – Karta Stałego Klienta. Warto wspomnieć,
że w 2005 roku stałym klientom wydano nagrody o war-
tości 164.932,81 zł.
Gminna spółdzielnia w miarę możliwości sprzy-
ja różnym inicjatywom społecznym na terenie gminy,
wspiera organizacje społeczne, zawody szkolne, konkursy
i imprezy regionalne.Na pomoc mogą liczyć spółdzielnie
uczniowskie. Ostatnio GS wsparł finansowo:
Karnawał Góralski i Konkurs Kumoterek, Wiejskie
konkursy palm wielkanocnych, Gminne zawody strażac-
kie w Bukowinie, „Lindadę” i szkolny przegląd w Gim-
nazjum Groń-Leśnica,
Gminne zawody w piłce siatkowej organizowane
przez Gimnazjum w Białce Tatrzańskiej.
W dniu 5 czerwca 2006 roku w restauracji „Galaxi-
s”miało miejsce coroczne Zebranie Przedstawicieli, któ-
re udzieliło absolutorium zarządowi w składzie: Jan Budz
– prezes, Danuta Wąs i Anna Fudala – wiceprezesi. Peł-
nomocnikami zarządu ds. finansowych są Maria Litera
-Główna Księgowa i Anna Pawlak, jako jej zastępca. Ze-
branie uchwaliło program działania na następną kaden-
cję oraz dokonało wyboru 12 osobowej Rady Nadzorcza
w składzie: Franciszek Chowaniec, Stanisław Budzyński,
Janina Świdzińska, Danuta Kuchta, Stanisław Haładyna,
Ludwina Goryl, Bronisław Babiarz, Jan Budz, Chromik
Iwona, Stanisław Baran, Jan Kobylarczyk i Jan Galica.
StanisławBudzyński
Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska”
w Bukowinie Tatrzańskiej