background image
„Na Spiszu” nr 3 (60) 2006 r.
38
Proces kształtowania umiejętności czytania rozpoczyna się już w przed-
szkolu. Tam właśnie dzieci poznały co najmniej 22 litery drukowane, małe
i wielkie, nauczyły się czytać krótkie teksty zawierające wyrazy o prostej bu-
dowie fonetycznej zgodnej z zapisem.
Opanowanie umiejętności czytania pozwala uczniom wykorzystać je do
dalszej nauki i zdobywania nowych doświadczeń.
W klasie I czytanie głośne powinno być poprawne i wyraziste, od klasy
II także płynne, ze zmianą siły i tonu głosu, tempa czytania, stosowania pauz
gramatycznych i logicznych. W klasie III czytanie ma się odznaczać ponadto
akcentem logicznym oraz zwiększoną biegłością i szybszym tempem.
Kontakt dziecka z utworem takim jak książka za pośrednictwem rodzica
lub nauczyciela czytającego wzorowo lekturę sprawia, że dzieci dostrzegają
przyjemność, jaką przynosi czytanie.
Piękne czytanie, szczególnie poezji, może być prezentowane poprzez
nagranie. Będzie ono stanowiło wzór do naśladowania i źródło przeżyć es-
tetycznych.
Dziecko opanuje w pełni umiejętność czytania, jeżeli będzie się jej
„uczyło” na rozmaitych tekstach: elementarzowych, ze słowników, encyklo-
pedii dziecięcej, książek – literatury pięknej dla dzieci, gazet i czasopism…
Ta różnorodność środków stwarza możliwość kształtowania „różnych spo-
sobów czytania”.
Technikę czytania najlepiej kształtować i doskonalić na specjalnie przy-
gotowanych tekstach z elementarzy. Aby wzbogacić wiedzę dziecka warto
mu czytać (lub wspólnie z nim) ilustrowane encyklopedie czy atlasy, których
obecnie jest dużo w księgarniach i bibliotekach. Warto również wykorzystać
w toku czytania książki z literatury pięknej celem rozwijania i wzbogacania
zasobu słownikowego dziecka i jego wrażliwości.
Bardzo duży zakres i siłę oddziaływania na czytelnika mają obecnie cza-
sopisma dla dzieci. To dzięki różnorodności stosunkowo krótkich i zwartych,
a przez to bardziej informacyjnych tekstów oraz różnorodnym ilustracjom
i różnym formom przekazu treści mają wpływ na żywe zainteresowanie mło-
dego czytelnika.
Praca z tekstem to wykonywanie konkretnych poleceń związanych z ana-
lizą utworu i towarzyszących tekstowi ilustracji, interpretacji treści, różne for-
my ekspresji dziecięcej na przykład: ilustrowanie tekstu, inscenizacje, twór-
cze wypowiedzi ustne czy pisemne.
Rozmaitość jej form prowadzi do coraz pełniejszego rozumienia i prze-
żywania przez dzieci utworów literackich czy innych tekstów.
Mając na uwadze kształtowanie umiejętności czytania krytycznego
i twórczego starajmy się w różnorodny sposób wykorzystać teksty publiko-
wane w czasopismach:
• Czytanie tekstu z podziałem na role.
Zadanie to można urozmaicić w różny sposób np. zaprojektować i wykonać
kukiełki, a następnie opracować tekst dla każdej. Dzieci wówczas korzy-
PROBLEMY SZKOLNE
ROLA CZASOPISM I KSIĄŻEK DZIECIĘ-
CYCH
W KSZTAŁTOWANIU
UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA
dy sędziują nauczyciele ze szkół bądź
sędziowie związkowi z terenu Spi-
sza.
Drużyny na zawody dowożone są au-
tobusem . Każdy zespół otrzymuje pa-
miątkowy dyplom, a najlepsze trzy ze-
społy puchary.
Dzięki Urzędowi Gminy w Łapszach
Niżnych, który finansuje zawody
gminne, zaangażowaniu nauczycie-
li i dyrektorów szkół, co roku może-
my rozgrywać kilkanaście zawodów
w różnych dyscyplinach sportowych.
Jest to też pewna integracja dzieci, któ-
re później uczą się w gimnazjum.
W tym roku planowane są jeszcze za-
wody w piłce nożnej na trawie, pił-
ce ręcznej oraz zawody lekkoatle-
tyczne.
Ponadto najlepsze zespoły startowa-
ły w zawodach rejonowych mini pił-
ki ręcznej
I miejsce – SP Frydman
II miejsce – SP Kacwin
IV miejsce SP Łapsze Niżne
Frydman i Kacwin uzyskały prawo
startu w zawodach powiatowych zaj-
mując :
II miejsce – Frydman
IV miejsce – Kacwin
Zwyciężyła drużyna ze Szkoły Pod-
stawowej w Chabówce, która w koń-
cówce pokonała zespół z Frydmana
2 bramkami. Drużyna z Chabówki
wygrała następnie turniej między po-
wiatowy w Sułkowicach.
SP Frydman i SP Łapsze Niżne star-
towały również w zawodach powia-
towych w mini piłce nożnej zajmu-
jąc miejsca V- VIII, oraz w zawo-
dach powiatowych w unihokeja, gdzie
Frydman zajął IV, a Łapsze Niżne
V miejsce.
W powiatowych biegach przełajo-
wych zawodnicy z Frydmana zajęli
1 i 3 miejsce, uzyskując tym samym
prawa do startu w zawodach woje-
wódzkich.
Eugeniusz Brzyżek,
nauczyciel Zespołu Szkół
we Frydmanie