background image
„Na Spiszu” nr 3 (60) 2006 r.
36
W dniach16-18.06.2006r. w Elblągu odbył się Mię-
dzynarodowy Festiwal Unihokeja w kategorii dziewcząt
i chłopców. UKS Halny wystawił dwie drużyny chłop-
ców w kategorii „A” rocznik 1993 i młodsi oraz w kate-
gorii „B” rocznik 1990 i młodsi (na zdjęciu). W obu ka-
tegoriach występowało po 20 zespołów z Polski, Łotwy,
Litwy, Rosji. Grano w grupach systemem każdy z każ-
dym. W kategorii „A” UKS Halny - Junior Chruściel 3-2
(2 Michalski, Kowalczyk). Skład Stożek, Knutelski Woj-
ciech, Tkaczyk, Dziadkowiec, Kowalczyk, Sowa, Dziu-
ban, Błachut, Dębski, Wasielak, Szado, Butas, Knutelski
Łukasz, Michalski.
UKS Halny – SKS Lider Elbląg 6 – 0 ( 2 Michalski,
Dziuban, Butas, Sowa, Kowalczyk)
UKS Halny – UKS Bankówka Zielonka 0 – 3
UKS Halny – Ligatne Łotwa 1 – 0 (Kowalczyk).
Awans z drugiego miejsca i gra o miejsca 5 – 8. UKS
Halny – PUKS Trzebinia 0 – 2
UKS Halny – UKS Pionierów Pustków 0 – 3. Osta-
tecznie chłopcy zajęli ósme miejsce w swojej kate-
gorii wiekowej.
W kategorii „B” Skład: Bogacki, Sowa, Gryglak,
Gromala, Karkoszka, Michalski, Butas, Majerczak, Ce-
luszak, Dziadkowiec, Pysz.
UKS Halny – LUKS Orlęta Stromiec 2 – 1 (Michal-
ski 2)
UKS Halny – Gimnazjum Dobry 1 – 0 (Michalski)
UKS Halny – FLOTE CESIS Łotwa 3 – 1 Michal-
ski, Butas, Karkoszka
UKS Halny – UKS Ósemka Wejherowo 1 – 0 Mi-
chalski
Półfinały Ligatne II Łotwa – Uks Halny 3-0
Mecz o trzecie miejsce UKS Halny – Ligatne I Ło-
twa 2 – 2 Gromala, Karkoszka
Rzuty karne 2 – 1 Butas, Michalski
Łapszanie w mistrzostwach
Polski unihokeja
Dzięki bardzo dobrej grze taktycznej po pierwszym
dniu drużyna zajęła pierwszą lokatę w grupie dzięki cze-
mu następnego dnia walczyła o miejsca 1-4. W meczu
półfinałowym pomimo ogromnego zaangażowania ule-
gli Ligatne Łotwa, natomiast mecz o trzecie miejsce do-
starczył wiele emocji. Wyrównująca dla nas bramka pa-
dła na 14 sekund przed końcem meczu co spowodowa-
ło, iż rozstrzygnięcie musiało nastąpić w wyniku rzutów
karnych. Ostatecznie zajęliśmy III miejsce.
Składamy serdeczne podziękowanie Wójtowi Gmi-
ny Łapsze Niżne za przychylność w organizacji wyjazdu
oraz dofinansowanie.
Arkadiusz Pysz - nauczyciel SP Łapsze Niżne
ZAWODY SPORTOWE NAJMŁODSZYCH
Na boisku sportowym przy szkole podstawowej i Gim-
nazjum w Łapszach Niżnych rozegrano zawody sporto-
we dzieci najmłodszych tj. kl. I – III w „dwa ognie” dru-
żyn mieszanych. Do zawodów zgłosiły się cztery szko-
ły: z Frydmana, Łapsz Niżnych, Łapsz Wyżnych oraz
Łapszanki.
Dzieci walczyły w trzech kategoriach; klas pierwszych,
klas drugich, klas trzecich. Zawody rozegrano systemem
„każdy z każdym” równocześnie na trzech boiskach.
W kategorii klas pierwszych zwyciężyła szkoła Pod-
stawowa z Łapszanki przed Łapszami Niżnymi, Frydma-
nem. W grupie klas II pierwsze miejsce zajęły Łapsze Niż-
ne przed Frydmanem, Łapszanką. Natomiast wśród klas
III wygrała Szkoła Podstawowa z Łapsz Wyżnych przed
Frydmanem, Łapszanką, i Łapszami Niżnymi.
Dzieci przywieziono, jak na każde zawody gminne
autobusem szkolnym finansowanym przez Urząd Gminy
w Łapszach Niżnych. Natomiast nagrody ufundował Pan
Mieczysław Rynkiewicz z Łapsz Niżnych.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy
i puchary, a indywidualnie wszystkie dzieci, które bra-
ły udział w zawodach słodycze i napoje. Organizacją za-
wodów zajmowały się panie z nauczania początkowego
w Łapszach Niżnych przy współpracy z zarządem S.M.K.S
„Szafran”. Zawody przebiegały w przyjemnej atmosferze,
sprzyjała też piękna słoneczna pogoda.
Postaramy się, aby zawody na stałe wprowadzono
w terminarz zawodów gminnych, tak jak świąteczny tur-
niej „Baw się razem z nami” rozgrywany corocznie w mie-
siącu grudniu, którego sponsorem jest P. Małgorzata Le-
śniowska ze Spółdzielnią uczniowską we Frydmanie
Anna Kowalczyk, Anna Rynkiewicz
nauczycielki SP Łapsze NIżne