background image
„Na Spiszu” nr 3 (60) 2006 r.
26
Niemcy na ziemi spiskiej pojawili się w połowie
XII wieku. Król węgierski czynił starania aby ściągnąć na
nie zasiedlone tereny osadników z Saksonii. Tereny nie-
zamieszkałe lub bardzo słabo zamieszkałe obejmowały
mniej więcej rejon od gór Lewockich, aż po dolinę Po-
pradu. Pod Tatrami, na środkowym Spiszu, na Zamagu-
rzu stała prastara puszcza. Na jej obrzeżach i w dolinach
rzecznych po stronie polskiej jak też węgierskiej wspomi-
nane są nieliczne osady. Rzeczą naturalną w owym cza-
sie było to, że granicę między Królestwem Węgier a Kró-
lestwem Polski określano mgliście jako „las”. Koloniza-
cja niemiecka doprowadziła do tego, że na środkowym
Spiszu w ciągu kilku wieków powstała duża zwarta en-
klawa niemieckojęzyczna. W dolinie Popradu powstały
nowe miasta, wytworzyło się poważne centrum gospo-
darcze, handlowe i kulturalne. Niemcom zawdzięczają
wiele takie miasta jak Kieżmark, Poprad czy Lewocza.
W średniowieczu status Niemców spiskich, ich uprzywi-
lejowanie przejawiało się w odrębnym prawie i admini-
stracji. O dominacji Niemców świadczy fakt, że w wielu
miastach Środkowego Spisza jeszcze w okresie między-
wojennym nie było szkolnictwa słowackiego, lub było
ale na poziomie podstawowym. Niemcy spiscy stanowili
też trzon mieszczaństwa w miastach Starostwa Spiskie-
go, zastawionych Polsce w okresie 1412-1769.
Zamieszkujący zwarty teren Niemcy spiscy oddzie-
lali i izolowali ludność polskojęzyczną od rdzennych
Słowaków. To sąsiedztwo przyczyniło się do tego, że
w gwarze polskich górali na Spiszu do dziś spotykamy wie-
le germanizmów. To właśnie sąsiedztwo Niemców spra-
wiło, że nasza polska gwara spiska nie uległa asymilacji
i zachowała zasadnicze odrębności w stosunku do języ-
ka słowackiego, jako najbliższego jej języka słowiańskie-
go. Fenomen przetrwania języka polskiego na Spiszu po-
mimo wielowiekowego oderwania od Polski oraz izola-
cji od kultury narodowej można porównać jedynie z prze-
trwaniem języka serbsko – łużyckiego w okolicach Bu-
dziszyna w Niemczech .
W czasie II wojny światowej Niemcy spiscy zostali
wplątani w politykę hitlerowskiej III Rzeszy. Współpracy
Niemcy na Spiszu