background image
„Na Spiszu” nr 3 (60) 2006 r.
18
W niedzielę 14. maja 2006 roku odbyła się uroczy-
stość poświęcenia nowego samochodu strażackiego w Jur-
gowie. Strażacy i zaproszeni gości zgromadzili się przed
miejscową remizą, skąd udali się na mszę świętą do ko-
ścioła pw. Św. Sebastiana. Po mszy miał miejsce uroczy-
sty przemarsz przez wieś, a strażaków prowadziła odmło-
dzona jurgowska orkiestra dęta. Po przybyciu na miej-
sce uroczystości uczestnicy odśpiewali hymn państwowy
a na maszt wciągnięto biało - czerwony sztandar. Postawni
strażacy stojący w szyku za swoimi samochodami i ubra-
ni w paradne mundury robili na wszystkich zgromadzo-
nych ogromne wrażenie.
Bliźnim na pomoc !
zał samochód jurgowskim strażakom reprezentowanym
przez komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurgo-
wie Emila Martinczaka oraz kierowcę nowego samocho-
du Zbigniewa Zaczyka.
W imieniu organizatorów zastępy zaprzyjaźnionych
jednostek OSP, zaproszonych gości z całej Małopolski,
przedstawicieli władz powiatowych i gminnych oraz licz-
nie zgromadzonych mieszkańców Jurgowa przywitał Prze-
wodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Edward Tybor.
On też przybliżył bogatą historią i osiągnięcia jurgow-
skiej straży pożarnej.
W dalszej części nastąpiło wręczenie odznaczeń za-
służonym dla pożarnictwa i medali za wysługę lat w stra-
ży pożarnej oraz okolicznościowych dyplomów uznania.
Specjalnym wyróżnieniem uhonorowano Wójta Gminy,
któremu w podziękowaniu przekazano rzeźbę Św. Floria-
na. Wyróżnieni nie ukrywali swojego wzruszenia. Także
goście wyrażali w swoich okolicznościowych mowach
radość ze spotkania w Jurgowie. Strażackie uroczystości
w Jurgowie były zarazem okazją do serdecznego podzię-
kowania za pracę społeczną Stanisławowi Bańce, dłu-
goletniemu Komendantowi Państwowej Straży Pożar-
nej w Zakopanem, który odszedł na emeryturę. Uroczy-
stość zaszczycili także strażacy ze Słowacji. W ich imie-
niu za zaproszenie podziękował Ladislaw Budzak - sta-
rosta ze Zoru.
W końcu nadszedł moment, kiedy Wójt Gminy Bu-
kowina Tatrzańska Józef Milan Modła oficjalnie przeka-
Następnie kapelan wojewódzki ochotniczych stra-
ży pożarnych, w asyście kapelana gminnego i probosz-
cza jurgowskiego dokonał aktu poświęcenia samochodu.
Rodzicami chrzestnymi byli Grażyna Tybor i Józef Gór-
ka, którzy nadali mu imię „Gazella”. Samochód mar-
ki „GAZ” będzie wykorzystywany na potrzeby akcji ra-
towniczych i dla zabezpieczenia sprawnego dowodzenia.
Środki na zakup samochodu pochodziły z budżetu gmi-
ny, od sponsorów, jurgowskiego „URBAR-u” i miesz-
kańców Jurgowa.
Po zakończeniu uroczystości zaproszeni goście uda-
li się do remizy na obiad. Druga część uroczystości mia-
ła miejsce w amfiteatrze nad Białką. Wystąpił jurgowski
zespół "Małe Podhale", kapela zespołu „Podhale” – gru-
pa spiska z Jurgowa i strażacka orkiestra dęta. Wieczorem
miała miejsce zabawa, a do tańca przygrywał zespół mu-
zyczno - wokalny "Murań". Polecamy także stronę inter-
netową wsi www.jurgow.com.pl na której zamieszczono
zdjęcia z uroczystości oraz festynu z tej okazji.
(jb)