background image
11
„Na Spiszu” nr 3 (60) 2006 r.
Projekt „Las” – klasa 0 –1realizowała na łączonych
wspólnych zajęciach poprzez wycieczki, tworzenie albu-
mów i prac plastycznych przy okazji niejako zdobywając
wiele informacji na w/w temat; projekt miał kilka etapów,
np. „ptaki”,... „Z Tomkiem Wilmowskim wędrujemy po
świecie” – to klasa 6 omawiała jednocześnie wszystkie
tomy przygód bohatera dziecięcego ucząc się prezenta-
cji i kształtując swoje nawyki czytelnicze (ale nie tylko);
„Tropami Trzech Detektywów z Alfredem Hitchcockiem”
- klasa 4 wykonywała mnóstwo zadań związanych z kil-
koma lekturami naraz, podobnie jak poprzednio; „Bierze-
my byka za rogi czyli ortografia co do głowy trafia”- nasi
uczniowie, podobnie jak w całej Polsce także mają proble-
my z ortografią, dlatego co roku realizujemy ten projekt,
jednak za każdym razem przybiera on inną formę.
W tym roku szkolnym wystąpiliśmy z inicjatywą
przeprowadzenia konkursu ortograficznego pod tym sa-
mym tytułem dla uczniów z całej gminy. Dzięki pomocy
Wójta Gminy przeprowadziliśmy taki Turniej Ortograficz-
ny i zamierzamy go kontynuować w następnych latach,
gdyż cieszył się ogromnym zainteresowaniem (tylko jed-
na szkoła z gminy nie przystąpiła do konkursu)
Projekty edukacyjne „Woda źródłem życia” będące
częścią corocznie realizowanego projektu ekologiczne-
go – należy dodać, że w każdym roku przebiega on pod
innym hasłem. Tu, jak w poprzednim projekcie spróbo-
waliśmy swoich sił jako organizatorzy gminnych zmagań
uczniów na ten temat i także chcielibyśmy co roku gościć
uczniów z innych szkół ;
Obecnie trwa realizacja projektu „Święta Elżbieta
Węgierska – nadajemy imię naszej szkole”- dokończenie
projektu planujemy na listopad, ale już cały rok poznaje-
my sylwetkę patronki organizując konkursy plastyczne,
literackie, wiedzy , ale i akcje charytatywne na rzecz po-
trzebujących dzieci ;
W szkole działają kółka przedmiotowe i artystycz-
ne: koło języka polskiego skupiające przede wszystkim
dzieci biorące udział w olimpiadach humanistycznych
i konkursach recytatorskich, koło języka angielskiego po-
szerzające wiedzę uczniów poprzez zabawę, gry, dramy,
koło matematyczne przygotowujące uczniów do udziału
w konkursach matematycznych, olimpiadach przyrodni-
czo- matematycznych, koło plastyczne dla młodszych dzie-
ci z klas 0 –3, ale i starszych, w ramach którego ucznio-
wie mają możliwość wykazywania się swoim talentem
i umiejętnościami w konkursach;
Zespół teatralny „Trzy po trzy” przygotowujący in-
scenizacje, skecze i grający nie tylko dla uczniów, ale
i rodziców i społeczności, schola prowadzona w szko-
le i śpiewająca na mszach niedzielnych w miejscowym
kościele, zespół taneczny „Promyczki”, który prezentu-
je taniec „rozrywkowy” z własnymi układami choreogra-
ficznymi, zespół regionalny „Trybskie dzieci” odnoszący
sukcesy - wyróżnienie na XXIX Festiwalu Dziecięcym
w Rabce , III miejsce na XXX Międzywojwódzkim Fe-
stiwalu Dziecięcym w Przemyślu, I miejsce na Spiskich
Zwykach w Niedzicy, awansował do Międzynarodowe-
go Święta Dzieci Gór w Nowym Sączu i wystąpi tam
w lipcu tego roku ; był także gościem specjalnym Prze-
glądu Limanowskiego w Amfiteatrze Ziemi Szczyrzyc-
kiej; SKS czyli sportowe zajęcia dla chętnych, którzy
przygotowują się do zawodów sportowych na szczeblu
gminnym. Należy też wymienić: Klub Ciekawskich, który
w ubiegłym roku zajmował się zdobywaniem wiedzy
o Indianach Ameryki Północnej – uczniowie budowali wi-
gwam, wykonywali indiańskie ozdoby itp., w tym roku
zaś zajmował się zdobywaniem wiedzy o przeszłości na-
szej miejscowości.
Zajęcia wychowawcze prowadzone co dwa tygo-
dnie polegające na ćwiczeniach uczniów w opanowaniu
np. agresji. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia
w wielu konkursach. Corocznie w szkole jest przeprowa-
dzany Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”,
całoroczny konkurs matematyczny polegający na cotygo-
dniowym rozwiązywaniu zadań matematycznych i tym
samym zbieraniu punktów, konkurs języka angielskiego
„Napisać dokładnie”, konkursy czytelnicze ze znajomo-
ści książek, życia autora czy książek o określonej tematy-
ce ,a niektóre z nich są cząstka projektów edukacyjnych,
konkursy Ortograficzne „Bierzemy byka za rogi czyli or-
tografia, co do głowy trafia”, o których była mowa wyżej.
Całoroczny konkurs ortograficzny organizowany na po-
dobnych zasadach jak całoroczny matematyczny. Konkurs
biblijny ze znajomości Ewangelii, w którym na szczeblu
rejonowym nasza uczennica zajęła II miejsce, konkursy
plastyczne, Konkurs Wiedzy o Spiszu przeprowadzany
na terenie regionu – tu należy zaznaczyć, że w ostatnich
dwóch latach nasza szkoła miała I i II miejsce; Konkurs
Wiedzy o Patronce, Turniej Ekologiczny (niżej opisany),
Dzień Papieski podczas którego każda klasa musiała wy-
kazać się wiedzą o pielgrzymkach papieskich, ale i zna-
jomością życia Jana Pawła II.
W naszej szkole wygospodarowaliśmy pomieszcze-
nie na Mini Muzeum Myśli Technicznej będące wynikiem
projektu „Ziemia planeta ludzi”, w którym uczniowie ko-
lejnych piątych klas gromadzą urządzenia i opisują je –
jest co roku uzupełniane, a eksponaty coraz lepiej opisy-
wane, Garderobę Teatralną, w której złożono wszelkiego
rodzaju rekwizyty i kostiumy potrzebne w szkole - dzie-
ci dbają o porządek i czystość.
Szkoła może poszczycić się także Laureatką tegorocz-
nej olimpiady humanistycznej; należy dodać, że w dwóch
poprzednich latach szkoła miała finalistkę tego konkur-
su, wynikami sprawdzianu po klasie szóstej, które w tym
roku wyniosły 26,9 pkt (wyżej niż województwo, powiat
i gmina), a w zeszłym roku 31,4 pkt