background image
5
„Na Spiszu” nr 3 (60) 2006 r.
dawnego kościelnego, że pomimo wizytacji innych znaj-
dujących się w okolicy parafii, Karol Wojtyła przyjeż-
dżał na nocleg do kacwińskiego przyjaciela. Metropoli-
ta uczestniczył też m.in. w obchodach 25-lecia kapłań-
stwa ks.Walenia.
Rozmowa kardynała Wojtyły z dziećmi
Wielu mieszkańców Kacwina wspomina ze wzrusze-
niem rok 1970, kiedy krakowski kardynał, powitany przez
kacwinian przy pierwszych polach i uroczyście przewie-
ziony przed kościół, udzielił sakramentu bierzmowania
młodym osobom. Nikt wtedy nie pomyślał, że to wyda-
rzenie będzie miało charakter wyjątkowy, lecz nie tylko
ze względu na wagę przyjętego sakramentu. Arcypaster-
skie błogosławieństwo otrzymały wówczas także pary
małżeńskie z 1945 roku świętujące srebrne wesele, jak
również całe rodziny, które spotkały się później z księ-
dzem kardynałem na plebanii.
Innym trwałym śladem obecności metropolity kra-
kowskiego w życiu wspólnoty Kacwina jest dokument po-
twierdzający, iż na skutek starań ówczesnego proboszcza
ks.A.Walenia kardynał Karol Wojtyła podniósł status na-
stępujących kaplic: Matki Bożej Śnieżnej, Świętej Trójcy,
Świętego Wojciecha do rangi świątyń mszalnych z pra-
wem pełnej celebracji liturgicznej. Temu wydarzeniu to-
warzyszyła wizyta kardynała we wszystkich kapliczkach
udokumentowana na fotografiach, na których można do-
strzec także nieodłącznego księdza Stanisława Dziwisza,
naszego obecnego metropolitę.
Minęły lata od tamtych wydarzeń. Poza ogólnymi
wspomnieniami pozostały w pamięci niektórych miesz-
kańców naszej miejscowości rozmaite szczegóły, na przy-
kład, że Wojtyła przyjechał do granic Kacwina samocho-
dem warszawą, że bardzo smakowały mu czarne jagody,
którymi poczęstowała go jedna z gospodyń, że żegnano
go, obrzucając powóz konny kwiatami bzu.
Postać Karola Wojtyły na trwałe wiąże się z Ka-
cwinem. Wyrazem tego jest także imię nadane szko-
le 23.05.1998r – Szkoła Podstawowa im.Ojca Świętego
Uczniowie i rodzice z Kacwina z pielgrzymką w Rzymie,
fot. A. Magiera
Jana Pawła II, jak również sztandar ukazujący podobiznę
Papieża Polaka. Dyrekcja i nauczyciele wraz z uczniami,
chcąc zachować w pamięci postać Jana Pawła II, organi-
zują apele papieskie, Majowy Festyn z Patronem, uczest-
niczą też w spotkaniach Rodziny Szkół im. Ojca Święte-
go Jana Pawła II.
Pamięć Karola Wojtyły, a po roku 1978 Jana Pawła
II, wśród mieszkańców Kacwina jest nadal żywa. Do dzi-
siejszego dnia można jeszcze zobaczyć w niszach wielu
budynków mieszkalnych portrety Papieża Polaka udeko-
rowane kwiatami. Obecnie obok Papieża z Wadowic znaj-
duje się również podobizna Benedykta XVI.
tekst Beata Magiera
foto z archiwum mieszkańców Kacwina