background image
13
„Na Spiszu” nr 3 (60) 2006 r.
możliwość „kampanii wyborczej” oraz tajnego głosowa-
nia z urną włącznie;spotykają się z przedstawicielami lo-
kalnych władz –sołtysem, wójtem, radną;Uczniowie wy-
chodzą do miejsc pamięci odwiedzając miejscowy cmen-
tarz, ale i zdobywając wiedzę o pochowanych tu ludzia-
ch;W ramach Klubu Ciekawskich odkrywają nieznaną hi-
storię naszej miejscowości spotykając się z najstarszymi
jej mieszkańcami, opiekując się zapomnianymi obiekta-
mi. Biorą także czynny udział w uroczystościach wiej-
skich i parafialnych.
Nasza miejscowość i nasz region mają bogatą kul-
turę i tradycję. W ramach edukacji regionalnej szkoła re-
alizuje mnóstwo zadań:
W szkole wygospodarowaliśmy pomieszczenie na
Izbę Regionalną – tu uczniowie i nauczyciele gromadzą
eksponaty – meble, książki, przedmioty codziennego użyt-
ku świadczące o historii i tradycji; także w tej izbie odby-
wają się lekcje historii „na żywo” oraz niektóre spotkania
np. w Dzień Babci i Dziadka – mini- muzeum jest syste-
matycznie wzbogacane o coraz to nowe zbiory;
Nauczycielka języka polskiego wraz z uczniami opra-
cowała „Słownik gwary trybskiej”;
Nauczycielka historii opracowała „Opowieść o Tryb-
szu”. Zgromadzono niewielki, ale jednak zbiór starych fo-
tografii, dzieci uczestniczyły w konkursie na najbardziej
zakorzenione i rozgałęzione drzewo genealogiczne.
Co roku uczniowie realizują projekt edukacyjny
„Trybsz- moja miejscowość”, w którym opracowują ścież-
ki turystyczne, poznają historię miejscowości, pomników
przyrody itp. W ramach tego projektu realizuje się lekcję
w zabytkowym kościele pt. „Jak to z trybskim kościołem
było” z inscenizacją wykonywaną przez uczniów.
Klub Ciekawskich w tym roku szkolnym zajmował
się opracowywaniem małej monografii kapliczek w miej-
scowości. W ramach swoich działań spotkaliśmy się z naj-
starszym mieszkańcem miejscowości, który opowiadał
o wydarzeniach z przeszłości. Klub także wziął udział
w Konkursie organizowanym przez Akademię Rolniczą
w Krakowie i Szkołę Podstawową w Borze na temat pa-
sterstwa oraz historii parafii i wsi karpackich.
Wycieczki i rajdy po regionie to kolejny punkt edu-
kacji regionalnej – odbywają się wycieczki piesze, w któ-
rych uczestniczą wszystkie dzieci, zorganizowaliśmy tak-
że kilkakrotnie Rajd Dookoła Spisza – wycieczka dwu-
dniowa połączona z wykonywaniem zadań.
Edukacja ekologiczna to kolejny mocny punkt pra-
cy naszej szkoły. W obrębie ekologicznych zamierzeń
realizujemy: Ścieżka ekologiczna to wyodrębniony mo-
duł lekcyjny – 1 godzina tygodniowo w klasach 4-6; Tur-
niej Ekologiczny organizujemy co roku. Są to zmagania
wszystkich grup i klas w szkole na zadany temat. W tym
roku szkolnym temat brzmi: ‘Woda – źródłem życia”. Tur-
niej ten od tego roku rozszerzyliśmy na szkoły w naszej
gminie. Uczniowie przygotowują scenkę, plakaty, ale
i mają konkurs z wiedzy o problemie. Są też konkuren-
cje sportowe. Turniej Ekologiczny odbywa się z okazji
Dnia Ziemi. Sprzątanie świata to kolejny element progra-
mu. U nas odbywa się dwa razy – na wiosnę i jesienią.
W tym roku dzieci obchodziły Dzień Fauny i Flory, pod-
czas którego zapoznawali się z zagrożonymi gatunkami
zwierząt i roślin. Koło plastyczne w formie konkursu ry-
sunkowego propaguje Tydzień Zwierząt. Nasze dzieci
chętnie obchodzą Dzień Morza, podczas którego prezen-
tują zgromadzone przez siebie zbiory muszelek, pocztó-
wek i ... wiadomości na tematy morskie;
W tym roku szkolnym po raz pierwszy uczciliśmy
Dzień Życzliwości, podczas którego przypomnieliśmy
sobie nawzajem (nauczyciele i dzieci) o potrzebie życz-
liwości, o dobrym zachowaniu, o bardzo ważnych sło-
wach grzecznościowych. Uczniowie wzajemnie klasami
wręczali sobie maskotkę przyjaźni wykonaną specjalnie
dla innej klasy.
Raz w roku zdarzają się u nas integracyjne spotkania
z grupą zaprzyjaźnionych harcerzy ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Nowym Targu. Przed Mi-
kołajkami nasze dzieci pod opieką jednej z nauczycielek
organizują zbiórkę zabawek i słodyczy dla tych dzieci.
W tym roku w ramach realizowanego projektu o naszej
patronce, która innym spieszyła z pomocą zorganizowa-
liśmy akcję charytatywną na rzecz dzieci z Domu Pomo-
cy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
prowadzony przez ss Serafitki w Białce Tatrzańskiej.
Co roku spotykamy się także z dziećmi z Dobre-
go Miasta, przebywającymi na „zielonej szkole” w na-
szej miejscowości zaś Szkoła w Sztutowie gościła nas
w ubiegłym roku, kiedy to my byliśmy tam w ramach
„zielonej szkoły”. Szkoła nasza ma w swoim kalendarzu
szereg wydarzeń, które stały się tradycjami. Są to:Ślubo-
wanie I klasy zazwyczaj przygotowywane w październi-
ku przy udziale rodziców pierwszoklasistów; Święto Pie-
czonego Ziemniaka połączone z zawodami sportowymi
i ogniskiem, a także biegiem patrolowym; Andrzejki;