background image
„Na Spiszu” nr 3 (60) 2006 r.
8
7. Wspieranie szkolnych konkursów
wiedzy o Spiszu, oprócz Spiskiej
Watry i Spiskich Zwyków jako im-
prez o utrwalonej renomie, a także
nowych pomysłów na imprezy kul-
turalne i społeczne, których cele są
zbieżne z celami statutowym ZPS
np. Gwiaździsty Zlot Młodzie-
ży – Oświycanie Ducha – Czarna
Góra.
8. Zaktywizować współpracę z Eu-
roregionem „Tatry” oraz pozyskać
wsparcie władz państwowych i sa-
morządowych dla projektu zamków
partnerskich Niedzica – Lubowla.
9. Zorganizować sesję naukową na te-
mat historii Związku Górali Spisza
i Orawy z uwagi na 75 rocznicę po-
wołania tej organizacji, której spad-
kobiercą ideowym jest także ZPS.
Należy zaprosić do tego przedsię-
wzięcia historyków z Muzeum Ta-
trzańskiego w Zakopanem, Polskie-
go Towarzystwa Historycznego
O/Nowy Targ) oraz organizacje –
sygnatariuszy tzw. „Góralskiego po-
rozumienia” – Związek Podhalan
i Towarzystwo Przyjaciół Orawy.
10. Podjąć prace na projektem sztan-
daru zarządu głównego Związku
Polskiego Spisza oraz doprowa-
dzić do jego wykonania i uroczy-
stego poświęcenia.
11. W końcu ustalono, że ZPS po-
winien w ramach grupy roboczej
podjąć pracę w zakresie modyfi-
kacji programu w takim kierun-
ku, aby reprezentować wszyst-
kich Spiszaków bez względu na
deklarowaną narodowość.
Zjazd był także okazją do tego,
aby przypomnieć 15 letnią działal-
ność i osiągnięcia gazety „Na Spiszu”.
W związku z tą rocznicą podjęta zo-
stała okolicznościowa uchwała a ze-
brani swoją sympatię dla redaktorów,
autorów i sponsorów okazali grom-
kimi oklaskami oraz wiązanką kwia-
tów, którą przekazano na ręce Julia-
na Kowalczyka.
Bukiet kwiatów trafił również do
rąk Ewy Jaworowskiej – Mazur (Pani
Biesiada przy ognisku, fot. J. Kowalczyk
na Zamku) w podziękowaniu za sympatyczne przyjęcie uczestników Zjazdu
oraz za pomoc i miłą atmosferę w trakcie obrad.
Gorące słowa podziękowania usłyszała Maria Waniczek w uznaniu osią-
gnięć w pracy z młodzieżą, a zwłaszcza za zaangażowanie i wkład pracy przy
organizacji Spiskich Zwyków i Spiskiej Watry. Wyróżniona podziękowała
z kolei Wójtowi Antoniemu Kapołce oraz b. Wójtowi Wendelinowi Habe-
rowi, za którego kadencji kultura regionalna w gminie Łapsze Niżne nabra-
ła rumieńców.
Kwiaty wręczono również państwu Zofii i Józefowi Łukaszom z Krem-
pach, których zaangażowanie dla Spisza jest nieocenione a ponadto w dniu
Zjazdu obchodzili rocznicę zawarcia swojego związku małżeńskiego.
Specjalnym upominkiem wyróżniono również Franciszka Payerhina za
dyscyplinowanie pracy członków redakcji i niezłomną postawę w trudnych
chwilach.
Zabierający głos członkowie redakcji przypominali, że ich praca nie przy-
nosiłaby takich efektów, gdyby nie cały szereg współpracowników oraz mło-
dzieży szkolnej, członków zespołów regionalnych.
Zwrócono uwagę, że pięknymi osiągnięciami od dawno szczycą się szkoły
w Niedzicy, Łapszach i Frydmanie. Szereg ważnych projektów regionalnych
realizuje się w gimnazjum w Łapszach Niżnych i w gimnazjum w Krempa-
chach. Na szczególne wyróżnienie zasługują nauczyciele i młodzież w Tryb-
szu, gdzie ma miejsce fantastyczne odrodzenie regionalizmu spiskiego.
Zebrani zwrócili również uwagę na bardzo dobrą współpracę z gminą
Bukowina Tatrzańska oraz podziękowali Wójtowi Józefowi Milanowi Mo-
dle a także firmom, które wspierały różne inicjatywy, a zwłaszcza Bankowi
Spółdzielczemu, Spółce Tatrzańska Fala (stacja paliw) i Gminnej Spółdziel-
ni w Bukowinie Tatrzańskiej.
Na zakończenie obrad ustalono skład delegacji, która będzie reprezento-
wać ZPS w sobotę na uroczystości nadania im. Jana Pawła II dla Gimnazjum
w Krempachach (Jan Budz, Edward Tybor i Julian Kowalczyk) Uczestnicy
Zjazdu już nieoficjalnie spotkali się jeszcze raz przy watrze pod zamkiem,
która z uwagi na sprzyjającą pogodę ułatwiła integrację starych oraz młodych
członków i sympatyków.
Red.