background image
17
„Na Spiszu” nr 3 (60) 2006 r.
W majowe święto strażaków w Łapszach Wyżnych
odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwo-
wych wyróżniającym się zaangażowaniem na rzecz wspól-
nego dobra , długoletnim członkom Ochotniczej Straży
Pożarnej w Łapszach Wyżnych. Strażacy zebrani przed
remizą strażacką w zwartym szyku , z pocztami sztanda-
rowymi przemaszerowali do pięknie odnowionego wnę-
trza kościoła.
Strażackie święto
Ksiądz proboszcz Roman Gorczyński odprawił mszę
świętą w intencji strażaków oraz ich rodzin a w homilii
dał wyraz wdzięczności za ich trud i poświęcenie w walce
o bezpieczeństwo przeciw pożarowe we wsi i okolicy.
gi dla Pożarnictwa wyróżniono Jana Krzysika syna Jana,
przebywającego aktualnie w USA. Uroczystość z okazji
Dnia Strażaka zorganizował i prowadził nowy prezes OSP
Franciszek Krzysik syn Pawła. Za zasługi dla pożarnictwa
wyróżniono kilku druhów z terenu gminy Łapsze Niżne.
Medale zostaną im wręczone w ich jednostkach OSP.
Z kościoła strażacy przy akompaniamencie orkie-
stry dętej , prowadzeni przez Józefa Mazurka, przema-
szerowali do remizy strażackiej. Na placu przed remizą
w obecności zgromadzonej miejscowej ludności , wójt
gminy Antoni Kapołka udekorował Srebrnymi Krzyża-
mi Zasługi druhów z Łapsz Wyżnych. Medale otrzymali:
1. Jan Kiedziuch - były prezes zarządu OSP 2. Józef Ma-
zurek - były wieloletni komendant OSP 3. Dominik Soł-
tys – wieloletni skarbnik OSP Złotym Medalem Zasłu-
W uroczystości i we wspólnej biesiadzie udział wzię-
li wójt Antoni Kapołka , przedstawiciele powiatowych
władz OSP , komendant gminny OSP Józef Prelich, pre-
zes zarządu gminnego OSP w Łapszach Niżnych Włady-
sław Celuszak wraz z członkami zarządu , Franciszek Soł-
tys członek Zarządu Powiatowego OSP, sołtys wsi Łap-
sze Wyżne Antoni Sołtys , dyrektorka szkoły podstawo-
wej Beata Kuruc, łapszańscy radni Maria Budz i Jan By-
lina , radni gminy Jerzy Ostrowski i Józef Łukuś, sponso-
rzy Irena i Stefan Kiedziuchowie oraz zaproszeni goście
z księdzem proboszczem Romanem Gorczyńskim na cze-
le. Spotkanie strażaków uświetniła orkiestra dęta z Łapsz
Wyżnych. Zdjęcia upamiętniające uroczystość wykonał
oraz informację do gazety „Na Spiszu” podał
Franciszek Payerhin