background image
„Na Spiszu” nr 3 (60) 2006 r.
10
Szkoła Podstawowa w Trybszu
Prezentacje szkó³
Nie udało mi się dotrzeć do źródeł historycznych potwierdzających ist-
nienie szkoły w Trybszu. Jednak taka istniała, gdyż dokumenty po I wojnie
mówią o jej przywróceniu. Sytuacja szkoły w Trybszu w okresie międzywo-
jennym, oględnie mówiąc, nie była najlepsza. W „Pamiętnikach” Jana Plu-
cińskiego, znanego propagatora polskości Spisza, a także nauczyciela wielu
spiskich wsi można przeczytać o wielkim konflikcie w trybskiej szkole na tle
nauczania języka słowackiego i polskiego. Nauczycielką wtedy była pani Ja-
nina Rzepecka. Kiedy sytuacja wyklarowała się na tyle, że można było spo-
kojnie pracować, wybuchła II wojna światowa. Po wojnie nauka odbywała
się w kilku prywatnych domach, później zagospodarowano budynek stojący
na miejscu obecnej remizy. W naszej wsi istniało także przedszkole miesz-
czące się także w prywatnym domu.
W 1959 roku oddano do użytku obecny budynek szkolny. Kierow-
nikiem szkoły był od 1953 roku przez wiele lat nieżyjący już pan Wincen-
ty Dewera. Jak pisze w szkolnej kronice, praca w szkole była wtedy bardzo
trudna. Po nim, w latach 80- tych funkcję dyrektora szkoły pełnili kolejno
– pani Helena Cudecka i pan Stanisław Skubisz. Od 1993 roku do dnia dzi-
siejszego funkcję tę sprawuje pani Julia Miśkowicz. W 1995 roku oddano do
użytku rozbudowaną część szkoły. W chwili obecnej szkoła dysponuje prze-
stronnymi salami, sanitariatami, zapleczem kuchennym i salą gimnastyczną.
W szkole istnieje także – od 1994 roku – pracownia komputerowa, do której
sprzęt został zakupiony przez szkołę za własne środki. Dzieci korzystają na
dzień dzisiejszy z 13 komputerów.
W szkole zatrudnionych jest 9 nauczycielek, z czego 8 ze stopniem awan-
su dyplomowanego, 1 osoba ma stopień nauczycielki kontraktowej (to tylko
ze względu na młody wiek).
Szkoła Podstawowa w Trybszu
jest placówką o dość specyficznym
charakterze. Tworzą ją nie tylko od-
działy klas 1-6, ale także dwa oddziały
przedszkolne – sześciolatków i dzie-
ci młodszych (3-5-latków).
Wszelkie dokumenty szkolne
(Statut, Program Wychowawczy, Pro-
gram Rozwoju czy inne) , a co za tym
idzie, wszelkie działania placówki
skierowane są na integrację wszyst-
kich podmiotów szkoły.
Do szkoły uczęszcza 52 dzieci
w klasach 1-6, 15 dzieci do oddziału
sześciolatków i 17 maluchów w od-
dziale przedszkolnym. Mimo, iż ma
tak niewielu uczniów i nauczycieli
(8 osób), szkoła podejmuje wiele dzia-
łań, które uznaje za swoje osiągnię-
cia i sukcesy. Należy przy tym zazna-
czyć, że szkoła pracuje w systemie
klas łączonych, co oprócz małoliczno-
ści klas stanowi dodatkową trudność.
Mimo to chcielibyśmy pochwalić się
naszą pracą. Opisane działania zali-
czamy do naszych sukcesów uważa-
jąc, że taka ogromna praca wykona-
na przez tak niewiele osób jest god-
na tego miana.
Praca w naszej szkole opiera
się głównie na metodzie projektu.
W ostatnich dwóch latach zrealizowa-
liśmy kilka projektów edukacyjnych-
oto niektóre z nich: projekt edukacyj-
ny „Na bursztynowym szlaku” dla
wszystkich oddziałów uczących się
w naszej szkole - projekt ten doty-
czył każdego przedmiotu i etapu edu-
kacyjnego, a zakończony był wyjaz-
dem nad morze na „zieloną szkołę”;
można rzec, iż był to projekt integru-
jący nie tylko uczniów i nauczycieli,
ale i rodziców, których aż szesnaścio-
ro z nami nad morze pojechało; „Ty-
dzień Pisania Listów” podczas któ-
rego cala szkoła zapoznaje się z pra-
cą poczty, ale przede wszystkim pi-
sze listy – do rówieśników z innych
szkół, uczniowie także spotykają się
z listonoszem, poznają historię róż-
nych form poczty, wymieniają się
znaczkami i pocztówkami na zorga-
nizowanej giełdzie;
Stoją od lewej: Julia Miśkowicz, Maria Jezierczak, Małgorzata Królczyk,
Maria Kaczmarczyk, siedzą od lewej: Grażyna Rabiańska, Anna Waksmundzka,
Anna Stronczek, Maria Jagieła