background image
„Na Spiszu” nr 3 (60) 2006 r.
4
Wybór krakowskiego metropolity Karola Wojtyły na
papieża wywołał ogromną radość w sercach wszystkich
katolików w Polsce. Wydarzenie z października 1978 roku
ucieszyło niezmiernie również mieszkańców Kacwina,
którzy znali i widywali kardynała często, ponieważ wie-
lokrotnie odwiedzał naszą parafię. Z tamtego czasu pozo-
stały fotografie, a przede wszystkim szczera pamięć za-
chowana w sercach.
Kardynał Karol Wojtyła
w pamięci kacwinian
Kilka słów z pobytu kardynała
Karola Wojtyły w Kacwinie
W latach 1956–1972 proboszczem w Kacwinie był
ks.Andrzej Waleń, przyjaciel kardynała Karola Wojtyły.
Dlatego pobyt w naszej miejscowości późniejszego pa-
pieża wiązał się nie tylko z oficjalną wizytacją kanonicz-
ną, lecz także przybierał często postać prywatnych od-
wiedzin. Świadczyć o tym może fakt potwierdzony przez
Kardynał Wojtyła (drugi z lewej) z ks. Dziwiszem
i proboszczem Waleniem, spoglądają na Kacwin
sprzed kapliczki Matki Boskiej Śnieżnej
publiczności dało się słyszeć glosy: „...ino Tego nom tu
jesce trzeba!”.
Jakby pewnym „przerywnikiem” było sprawozda-
nie z całego szeregu inicjatyw szkolnych, które wiązały
się z przygotowaniami do uroczystości, a zwłaszcza co-
roczne pielgrzymki do ukochanych miejsc Ojca Święte-
go: do Ludźmierza, na Krzeptówki i na Rusinową Pola-
nę w Tatrach. Dokonania szkoły i wspomnienia opubli-
kowano w specjalnym numerze szkolnej gazety „Z ko-
rytarza i okolic”. Na okładce pisma znajduje się zdjęcie
sztandaru w pełnej krasie oraz podziękowanie wszystkim
osobom, instytucjom i radom sołeckim. Dzięki ich hojno-
ści zakupiono sztandar i wyposażono Izbę Patrona. Warto
podkreślić, że w szkole odbył się też Konkurs Poezji Jana
Pawła II i Konkurs Wiedzy o Słudze Bożym Janie Pawle
II, którego laureatami zostali: Łukasz Józef, Botko Aga-
ta i Gnida Karolina. Szkoła nawiązała także współpracę
z innymi szkołami noszącymi imię Ojca Świętego. Przy-
pomnijmy, że imię Jana Pawła II od kilku lat nosi rów-
nież Szkoła Podstawowa w Kacwinie na Spiszu, w gmi-
nie Łapsze Niżne.
Na zakończenie popisowym występem wyróżnił się
wielce utalentowany szkolny chór „Hilaritas”, któremu
osobiście podziękował Stanisław Dziwisz. Gospodarze
uroczystości: Wójt Gminy Jan Smarduch, sołtys Jan Ka-
lata, ks. Proboszcz Jacek Wieczorek oraz dyrektor Jan
Szenderowicz zaprosili wszystkich na obiad. Biesiad-
nicy podziwiali uwijające się szykowne dziewczyny w
strojach spiskich i podhalańskich oraz wpisywali się do
Księgi Pamiątkowej.
JK, JB